AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Termes i condicions d’ús

General

A continuació hi ha els termes i les condicions que regulen l’accés i ús als continguts de la web web www.diarisantquirze.cat  (d’ara endavant, els termes i les condicions).

Els termes i les condicions són de caràcter general i regulen el contingut de la web en el seu conjunt. No obstant això, algun servei o contingut específic de la web pot requerir pel seu accés i ús l’acceptació d’uns termes i condicions particulars per part de l’usuari.

Identificació del titular de l’espai web

La direcció de la nostra web es: https://www.diarisantquirze.cat.

El web www.diarisantquirze.cat  (d’ara endavant, la web) pertany a:

Javier Quintano Ruiz. NIF: 40359354N (d’ara endavant DSQ)

Tel. 659 274 583.

admin@diarisantquirze.cat

Usuari: acceptació dels termes i les condicions d’ús de la web

S’entendrà com a usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que es puguin trobar a la web en tot moment. D’ara endavant, es farà referència a l’usuari d’aquesta web com a usuari.

Els usuaris accepten els termes i les condicions sense cap condició o reserva.

Els continguts i serveis oferts per DSQ són de naturalesa canviant i, per tant, DSQ es reserva el dret de modificar sense previ avís aquests termes i condicions per ajustar-los al nou contingut. Conseqüentment, l’usuari reconeix i accepta l’obligació de revisar i complir els termes i les condicions que es trobin vigents en tot moment.

En tot cas, es presumeix que l’accés i ús de la web i, per tant, l’acceptació dels termes i les condicions, inclosa la política de privacitat i qualssevol altres termes i condicions particulars que puguin incloure apartats o serveis específics de la web, és realitzat per persones més grans de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

Accés a la web i als continguts reservats a usuaris registrats

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït. No cal registrar-s’hi per accedir als continguts. No cal registrar-s’hi per poder fer comentaris en els espais especialment dedicats a aquesta finalitat. Pot ser necessari que l’usuari faciliti dades de caràcter personal quan lliurement vulgui fer ús de serveis oferts que així ho requereixin.

Les dades que faciliti l’usuari en qualsevol dels apartats que es trobin dins la web quedaran sotmeses a la política de privacitat de DSQ.

En tot cas, quan l’usuari opti per registrar-se en qualsevol dels apartats o serveis que ofereix la web, aquest es compromet a indicar la informació requerida, que haurà de ser verídica i lícita.

En el supòsit que DSQ proporcioni a l’usuari una contrasenya, escollida o no per l’usuari, aquest últim se’n fa responsable i es compromet a fer-ne un ús exclusiu i mantenir-la en secret, fent ús de la diligència necessària per custodiar-la i evitar que sigui coneguda per tercers que puguin suplantar-ne la identitat.

En el supòsit que l’usuari detecti que s’ha fet un ús no autoritzat de la seva contrasenya o tingui consciència que l’ha perduda, aquest es compromet a notificar l’incident corresponent de forma immediata a DSQ mitjançant els enllaços destinats expressament a aquest efecte o a l’adreça admin@diarisantquirze.cat

En cap cas DSQ es fa responsable de l’ús de la contrasenya per part de tercers no autoritzats ni de la pèrdua d’aquesta per part de l’usuari.

Ús de la web, dels seus continguts i serveis

L’usuari de la web es compromet a fer un ús d’aquesta i dels seus continguts i serveis d’acord amb els termes i les condicions, així com a respectar i complir en tot moment la llei i qualsevol disposició normativa vigent i aplicable.

Queda prohibit l’ús i accés a la web mitjançant qualsevol aplicació, programa informàtic o sistema anàleg que pugui malmetre o obstaculitzar-ne el funcionament normal, incloent-hi l’alteració, l’eliminació o el bloqueig dels continguts i serveis que s’hi ofereix, o de qualsevol altre mecanisme que els pugui afectar, especialment aquells que puguin comportar la privació de l’accés i ús a la web, o qualsevol part d’aquesta, a tercers.

Queda igualment prohibit l’accés a la web mitjançant programes o altres mecanismes informàtics que, de forma voluntària o involuntària, puguin resultar en una sobrecàrrega dels recursos utilitzats per DSQ per mantenir la web accessible al públic i/o que permetin un accés no autoritzat als apartats de la web no accessibles al públic en general o al sistema informàtic en què es troba allotjada; de manera que puguin introduir virus o altres programes maliciosos o scripts que causin errors en el sistema informàtic esmentat o en el funcionament de la web.

En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la web, especialment pel que fa a qualsevol apartat en què se li permeti participar, en el qual regiran també els principis de bona fe i de respecte als altres usuaris, la companyia i qualsevol altre tercer.

Espais oberts a la participació dels lectors. Normes de participació

Els continguts informatius de Diari Sant Quirze-News SQ constitueixen espais oberts a l’opinió dels lectors.

Els comentaris dels usuaris reflecteixen la seva opinió i no la de Diari Sant Quirze-News SQ.

Diari Sant Quirze-News SQ no es fa responsable del contingut de les publicacions d’opinió, cartes al diari, ni de les notes de premsa enviades a la redacció pels seus autors, sent aquests els únics responsables de les opinions publicades.

Els articles d’opinió reflecteixen la opinió del autors i no la de Diari Sant Quirze-News SQ.

Diari Sant Quirze-News SQ no es fa responsable del contingut de les opinions publicades pels internautes en els seus fòrums o en xarxes socials.

L’usuari reconeix que tots els espais de participació de Diari Sant Quirze-News SQ constitueixen un mitjà de comunicació pública i no privada, i que els comentaris inserits pels usuaris en els continguts no corresponen a la línia editorial.

L’objectiu dels espais de participació és fomentar el debat sobre temes d’actualitat i generar, a partir de la interacció, nous coneixements a partir dels quals donar forma a continguts. Diari Sant Quirze-News SQ es reserva el dret de suprimir aquells comentaris inadequats que incompleixin les normes bàsiques de participació en qualsevol dels espais oberts als usuaris.

Es podran tancar a qualsevol moment i sense previ avís qualsevol dels espais de discussió existents a la web. Així mateix, Diari Sant Quirze-News SQ podrà vetar l’accés d’aquells usuaris que reincideixin en una actitud inadequada i que no facin cas dels missatges d’avís de l’equip responsable de moderació.

Pots donar la teva opinió sobre els continguts informatius i temes de debat que es proposen a la web mitjançant la inserció de comentaris que no sobrepassin els 1.200 caràcters.

Els usuaris es comprometen a complir les normes bàsiques de participació que es descriuen a continuació:

Normes de participació

  • Respectar les normes bàsiques de convivència: s’eliminarà qualsevol missatge el contingut del qual sigui difamatori, obscè, insultant, contingui amenaces o inciti a cometre qualsevol acte no permès per les lleis espanyoles.
  • Respectar la dignitat de les persones i el principi de no discriminació per motius de raça, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • Respectar la identitat: s’eliminaran els missatges que estiguin signats per persones que usurpin la identitat d’unes altres o que denotin una intencionalitat perversa.
  • Respectar la netiqueta pròpia d’un espai electrònic: evitar les majúscules (dóna aparença de cridar o estar enutjat), evitar reproduccions de textos d’autors aliens sense aportar cap comentari propi, citar sempre les fonts i respectar els drets d’autor, dedicar un temps a llegir els missatges dels altres usuaris i fomentar un debat fluid, etc.
  • Ajustar-se al tema de debat: s’eliminaran els missatges repetits o aquells que no s’ajustin als temes proposats en cada tema a debat o tinguin finalitats comercials (‘spam’).
  • Participar en algun dels idiomes utilitzats a la web del diari: català i castellà , o anglès en el cas de les versions en anglès dels articles.
  • Evitar missatges comercials, o que incloguin números de telèfon o adreces personals. S’eliminaran tots els missatges que anunciïn o posin a la venda qualssevol béns o serveis, o realitzin o promoguin enquestes, concursos o cadenes de cartes, o descarreguin d’un fòrum un comentari enviat per un altre usuari que l’usuari sàpiga, o raonablement hagi de saber, que no es pot distribuir lícitament d’aquesta manera.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts de la web, inclosos imatges i vídeos, textos, dissenys, aplicacions, programes, codis, etc., pertanyen DSQ o aquesta està autoritzada degudament pel titular per fer-ne ús en aquesta web.

S’autoritza l’usuari a visualitzar, copiar, imprimir, guardar en qualsevol format i suport els continguts de la web, sempre que es realitzi únicament i exclusivament per a ús personal. No obstant això, es prohibeix a l’usuari dur a terme qualsevol de les accions que s’indiquen en aquest paràgraf quan:

– l’usuari utilitzi un canal, suport o mitjà al qual puguin tenir accés, de manera directa o indirecta, una pluralitat de persones;

– quan aquestes tinguin una finalitat comercial, o

– l’ús comporti l’alteració, la modificació, la fragmentació o la descompilació dels continguts.

Per tant, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució o comunicació pública de qualsevol contingut que es trobi a la web sense l’autorització prèvia i expressa per escrit de DSQ. Així mateix, DSQ informa l’usuari que s’oposa expressament a l’ús de qualsevol part de la web amb l’objectiu de fer retalls de premsa (press clipping) sense haver obtingut l’autorització expressa, prèvia i per escrit de DSQ.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, diversos continguts o serveis de la web poden especificar uns termes i condicions d’ús que siguin més o menys restrictius, els quals prevaldran en relació amb el contingut o servei afectat per aquests.

DSQ únicament autoritza a referenciar els continguts que apareixen a la web en d’altres webs o comunicacions, sempre que aquestes webs o comunicacions mantinguin el principi de bona fe i respecte i compleixin plenament amb la legislació vigent i la resta de termes i condicions, especialment pel que fa a la prohibició de reproducció o dels continguts que es mostren a la web, amb finalitats diferents de les permeses en aquests termes i condicions, sense l’autorització expressa i prèvia per escrit de DSQ.

Enllaços a llocs web o continguts de tercers

DSQ no es fa responsable dels continguts, serveis, scripts, funcionalitats i altres condicions tècniques que l’usuari pugui trobar fora de la web, però que siguin accessibles mitjançat els enllaços que s’hi puguin trobar.

Aquests enllaços tenen un caràcter merament informatiu per a l’usuari i aquest és lliure de seguir-los segons el seu criteri exclusiu.

En cap cas es pot considerar que DSQ manifesta una aprovació, opinió, o qualsevol altre manifestació en relació a tot allò que es pugui trobar en els enllaços esmentats fora de l’espai de la web.

Responsabilitat i garanties limitades

DSQ es compromet a fer tot el possible per mantenir el funcionament de la web en condicions òptimes d’ús, així com a evitar errors de servidor, de programació i dels continguts i serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, DSQ no assumeix cap responsabilitat respecte els errors eventuals que puguin sorgir o aparèixer i, per tant, no garanteix la plena funcionalitat ni els continguts i/o serveis que la web ofereix.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, DSQ garanteix que voluntàriament la web no incorporarà programari maliciós (malware), virus i altres scripts o programes de naturalesa maliciosa i es compromet a informar, mitjançant la política de privacitat, de tot l’ús d’aplicacions i d’altres programes, scripts, etc. que recullin dades de l’usuari que puguin ser objecte de tractament posterior.

DSQ informa l’usuari que diversos continguts i/o serveis oferts dins la web poden ser proveïts per tercers i que, per tant, per accedir-hi o fer-ne ús l’usuari també n’haurà d’acceptar els termes i les condicions (dels tercers). En tot cas, l’usuari allibera de tota responsabilitat DSQ respecte de totes aquelles qüestions vinculades a continguts i/o serveis de tercers que s’identifiquin expressament com a tercers (exemple: validació per Twitter i Facebook, etc.).

DSQ pot citar, mostrar i referir-se a manifestacions, publicacions i altres informacions o materials gràfics o audiovisuals de tercers, i no es fa responsable de la veracitat, el rigor, l’opinió i la qualitat d’aquests.

En tot cas, DSQ no es fa responsable dels diversos danys i perjudicis que pugui ocasionar la discontinuïtat del serveis, continguts i funcionalitat de la web, així com tampoc de qualsevol altra anomalia que presenti la web, inclosos virus, programari maliciós (malware), scripts i programes maliciosos que resultin de la interferència no autoritzada de tercers o de tercers autoritzats que siguin víctima d’interferències d’altres tercers.

Política de privacitat

La política de privacitat de DSQ (d’ara endavant, la política de privacitat) compleix tots els requisits establerts en les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en l’actualitat es troben recollides en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, “LOPD”), en el reglament que la desenvolupa, Reial decret 1720/2007 i l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679).

L’acceptació dels termes i les condicions inclou l’acceptació de la política de privacitat de DSQ, la qual en forma part i es pot trobar a l’enllaç següent: política de privacitat. En el mateix enllaç s’inclou la informació sobre la política de cookies i la informació relativa a les aplicacions de tercers instal·lades a la web.

Llei aplicable i jurisdicció

Qualsevol qüestió relativa a la interpretació, el compliment i la validesa dels termes i les condicions que pugui sorgir entre l’usuari i DSQ s’analitzarà d’acord amb els mateixos termes i condicions, en primer lloc, a la normativa catalana, en segon, i subsidiàriament l’espanyola, d’aplicació en tot moment.