Dilluns,15 juliol, 2024
IniciA PORTADACom donar suport emocional. Psicodefensa Personal per Àlex García

Com donar suport emocional. Psicodefensa Personal per Àlex García

Com donar suport emocional

En no poques ocasions ens haurem vist en el tràngol de trobar-nos a familiars, fills, amics o parelles en la necessitat de rebre suport emocional per part nostra. Una situació complicada, un conflicte personal o laboral, poden col·locar a qualsevol davant reaccions emocionals desbordades, en les quals el suport dels nostres més propers és indispensable.

No obstant això, fer costat a algú enfonsat, estigui trist, espantat o enfadat no és una tasca senzilla, ni tothom es desenvolupa amb soltesa en ella. Ens costa manejar l’emocionalitat dels altres, a vegades tan incòmoda, entre altres motius perquè provocarà reaccions pròpies en funció del que ens evoca. Molts de nosaltres no sabem què fer o què dir quan toca consolar a algú que ha patit una pèrdua o ha estat deixat per la seva parella: el més comú és tenir por de ficar la pota, o a no trobar una paraula màgica que alleugi a la persona.

Tampoc ens ajuda massa la quantitat de consells i receptes disponibles per Internet, que es centren en parlar de l’empatia, així en general – com si tal cosa ho expliqués tot – o t’indiquen que et centris en donar amor, “ser aquí” i termes així d’ambigus. Es corre un risc donant recomanacions generals, i els psicòlegs hauríem de ser acurats a l’hora de fer-les – el que funciona en un cas, pot resultar desastrós en l’altre -, però sí que hi ha certs aspectes a tenir en compte més concrets que receptar la famosa empatia i quedar-se tan ample.

Superar dificultats vitals és un procés que té un vessant emocional, la primera a aparèixer, que és important atendre abans que estiguem en condicions d’afrontar una resolució més eficient, per la qual cosa sol portar un temps. Tendim a voler córrer i centrar-nos en la segona abans d’haver resolt la primera; el que explicarem aquí cau en l’àmbit del primer moment.

No et posis missions impossibles. No ets el seu psicòleg. El teu paper donant suport emocional no és llevar-li el sentiment desagradable a l’altre, sinó mostrar-li el teu suport i la teva presència en un moment difícil. Compte amb posar-nos la capa de superheroi i tractar de realitzar un salvament: podrà sentir-se més alleujat, però s’anirà a casa amb la seva tristesa o el seu empipament a sobre. L’alleujament és gradual, trigarà un temps i ningú ens ha demanat que fem màgia.

No intentar canviar el to emocional. Dir “anima’t” mai ha aconseguit treure a algú trist del seu estat. “Calma’t” tampoc serveix per als enfadats. Les ordres directes per a un canvi emocional no valen per a res més que per a incomodar a qui pateix, perquè no sap com coi fer això. Es pot intentar per una via més indirecta, tipus “seiem i m’ho expliques bé”. Compte amb deixar que ens guiï la nostra urgència per solucionar la papereta. L’emocionalitat pot ser incòmoda, sí, però ull amb les presses.

Ofereix consol. Centra’t en el sentiment, no a analitzar de manera lògica o explicativa. Molta gent es refugia en aspectes purament cognitius, a trobar la frase correcta; aquí pot haver-hi una comprensible evitació de la proximitat emocional. Si la persona està desbordada emocionalment, és millor reconèixer i validar el que està sentint. En un primer moment toca donar mostres de suport i afecte, i no explicacions sobre allò que ha passat, que probablement el nostre interlocutor ja s’imagina pels seus propis mitjans i que en aquest moment li importin un pebrot.

Parlar de la persona, del que pensa i sent. Seguint amb el punt anterior, en el cas que ens trobem davant els efectes un conflicte amb un tercer – ja sigui el cap, un altre amic, un familiar o una parella -, molta cura amb oferir explicacions, justificacions o empatitzar amb la posició d’aquell. Encara que sigui una temptació intentar que “comprengui” i sembli que ajudarà a rebaixar la tensió, en general l’augmenta: no vol entendre a l’altre, vol veure’s reconegut com danyat. Això s’elabora després, quan les emocions s’asserenen. Frases típiques com “t’enfades perquè vols”, “tu ets responsable dels teus sentiments”, o “pots triar no estar trist”, tan de moda en el món del coaching, provoquen reaccions de fort rebuig si es col·loquen molt aviat o fora de context.

Cautela a l’hora d’oferir solucions. Si dones un consell, primer mira a veure si és sol·licitat, o almenys si la persona està receptiva. Pregunta-li si pots fer-ho. Ara bé, és important valorar abans de confrontar si anticipes que el que diràs no agradarà. Això depèn molt de la persona a la qual estem consolant i el coneixement que tinguem d’ella: hi ha a qui una veritat incòmoda li treu de la posició de víctima, però uns altres podrien enfadar-se amb nosaltres. Si coneixes bé a l’altre, endavant, però si no, millor una mica més neutre. Això sí, tingues molt en compte que, si donaràs opinió, fes el suggeriment en funció del que creus que l’altre necessita, no el que faries tu i la teva circumstància. El que serveix per a tu no té per què valdre al teu company.

Sigues més comprensiu que amonestador … i protegeix-te. Segurament la persona estigui tenint reaccions emocionals marcades. Si està enfadat, no significa que t’estigui atacant a tu, ni t’evita si és que està trist; el protagonista d’aquesta història no ets tu. Per descomptat, cal desprendre’s de la frase més destructiva que es pot usar en aquests casos: “Ja t’ho vaig dir”. Encara que ho veiessis venir, o ho advertissis en el seu moment; no serveix per a res més que perquè se senti pitjor. Ho viurà com una mostra de condescendència, un intent de col·locar-se per sobre – “a mi això no em passa” -. Fins i tot pot ser que redirigeixi la seva ràbia contra tu.

Les emocions alienes, si són molt intenses, ens poden afectar fàcilment. Si veus que t’estàs incomodant, el millor que es pot fer és prendre distància, baixar el to del discurs, canviar de tema o allunyar-se fins a una propera conversa. No som de pedra i si estem remoguts serà complicat treure gens positiu de continuar per aquí. Un altre aspecte de l’autoprotecció és reconèixer les nostres pròpies limitacions; no tothom és bo en això de donar suport emocional i tampoc se’ns demana. A vegades, escoltar en silenci, donar mostres de rebre el missatge i comprendre la situació són més que suficients.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta

Como dar soporte emocional

En no pocas ocasiones nos habremos visto en el trance de encontrarnos a familiares, hijos, amigos o parejas en la necesidad de recibir soporte emocional por nuestra parte. Una situación complicada, un conflicto personal o laboral, pueden colocar a cualquiera ante reacciones emocionales desbordadas, en las que el apoyo de nuestros más cercanos es indispensable.

Sin embargo, apoyar a alguien hundido, esté triste, asustado o enfadado no es una tarea sencilla, ni todo el mundo se desenvuelve con soltura en ella. Nos cuesta manejar la emocionalidad de los demás, a veces tan incómoda, entre otros motivos porque va a provocar reacciones propias en función de lo que nos evoca. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer o qué decir cuando toca consolar a alguien que ha sufrido una pérdida o ha sido dejado por su pareja: lo más común es tener miedo a meter la pata, o a no encontrar una palabra mágica que alivie a la persona.

Tampoco nos ayuda demasiado la cantidad de consejos y recetas disponibles por Internet, que se centran en hablar de la empatía, así en general – como si tal cosa lo explicara todo – o te indican que te centres en dar amor, “estar ahí” y términos así de ambiguos. Se corre un riesgo dando recomendaciones generales, y los psicólogos deberíamos ser cuidadosos a la hora de hacerlas – lo que funciona en un caso, puede resultar desastroso en el otro -, pero sí hay ciertos aspectos a tener en cuenta más concretos que recetar la famosa empatía y quedarse tan ancho.

Superar dificultades vitales es un proceso que tiene una vertiente emocional, la primera en aparecer, que es importante atender antes de que estemos en condiciones de afrontar una resolución más eficiente, por lo que suele llevar un tiempo. Tendemos a querer correr y centrarnos en la segunda antes de haber resuelto la primera; lo que vamos a contar aquí cae en el ámbito del primer momento.

No te pongas misiones imposibles. No eres su psicólogo. Tu papel dando soporte emocional no es quitarle el sentimiento desagradable al otro, sino mostrarle tu apoyo y tu presencia en un momento difícil. Cuidado con ponernos la capa de superhéroe y tratar de realizar un salvamento: podrá sentirse más aliviado, pero se va a ir a casa con su tristeza o su enfado a cuestas. El desahogo es gradual, tardará un tiempo y nadie nos ha pedido que hagamos magia.

No intentar cambiar el tono emocional. Decir “anímate” nunca ha conseguido sacar a alguien triste de su estado. “Cálmate” tampoco sirve para los enfadados. Las órdenes directas para un cambio emocional no valen para nada más que para incomodar a quien sufre, porque no sabe cómo rayos hacer eso. Se puede intentar por una vía más indirecta, tipo “vamos a sentarnos y me lo cuentas bien”. Cuidado con dejar que nos guíe nuestra urgencia por solucionar la papeleta. La emocionalidad puede ser incómoda, sí, pero ojo con las prisas.

Ofrece consuelo. Céntrate en el sentimiento, no en analizar de manera lógica o explicativa. Mucha gente se refugia en aspectos puramente cognitivos, en buscar la frase correcta; aquí puede haber una comprensible evitación de la cercanía emocional. Si la persona está desbordada emocionalmente, es mejor reconocer y validar lo que está sintiendo. En un primer momento toca dar muestras de apoyo, afecto y cariño, y no explicaciones sobre lo ocurrido, que probablemente nuestro interlocutor ya se imagine por sus propios medios y que en ese momento le importen un pimiento.

Hablar de la persona, de lo que piensa y siente. Siguiendo con el punto anterior, en el caso de que nos encontremos ante los efectos un conflicto con un tercero – ya sea el jefe, otro amigo, un familiar o una pareja -, mucho cuidado con ofrecer explicaciones, justificaciones o empatizar con la posición de aquél. Aunque sea una tentación intentar que “comprenda” y parezca que ayudará a rebajar la tensión, en general la aumenta: no quiere entender al otro, quiere verse reconocido como dañado. Eso se elabora después, cuando las emociones se serenan. Frases típicas como “te enfadas porque quieres”, “tú eres responsable de tus sentimientos”, o “puedes elegir no estar triste”, tan de moda en el mundo del coaching, provocan reacciones de fuerte rechazo si se colocan muy pronto o fuera de contexto.

Cautela a la hora de ofrecer soluciones. Si vas a dar un consejo, primero mira a ver si es solicitado, o al menos si la persona está receptiva. Pregúntale si puedes hacerlo. Ahora bien, es importante valorar antes de confrontar si anticipas que lo que vas a decir no gustará. Esto depende mucho de la persona a la que estamos consolando y el conocimiento que tengamos de ella: hay a quien una verdad incómoda le saca de la posición de víctima, pero otros podrían enfadarse con nosotros. Si conoces bien al otro, adelante, pero si no, mejor algo más neutro. Eso sí, ten muy en cuenta que, si vas a dar opinión, haz la sugerencia en función de lo que crees que el otro necesita, no lo que harías tú y tu circunstancia. Lo que sirve para ti no tiene por qué valerle a tu compañero.

Sé más comprensivo que amonestador … y protégete. Seguramente la persona esté teniendo reacciones emocionales marcadas. Si está enfadado, no significa que te esté atacando a ti, ni te evita si es que está triste; el protagonista de esta historia no eres tú. Por supuesto, hay que desprenderse de la frase más destructiva que se puede usar en estos casos: “Ya te lo dije”. Aunque lo vieras venir, o lo advirtieras en su momento; no sirve para nada más que para que se sienta peor. Lo va a vivir como una muestra de condescendencia, un intento de colocarse por encima – “a mí eso no me pasa” -. Incluso puede que redirija su rabia contra ti.

Las emociones ajenas, si son muy intensas, nos pueden afectar fácilmente. Si ves que te estás incomodando, lo mejor que se puede hacer es tomar distancia, bajar el tono del discurso, cambiar de tema o alejarse hasta una próxima conversación. No somos de piedra y si estamos removidos va a ser complicado sacar nada positivo de continuar por ahí. Otro aspecto de la autoprotección es reconocer nuestras propias limitaciones; no todo el mundo es bueno en esto de dar soporte emocional y tampoco se nos pide. En ocasiones, escuchar en silencio, dar muestras de recibir el mensaje y comprender la situación son más que suficientes.

Alex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies