Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADACom fer crítiques útils. Psicodefensa Personal per Àlex García

Com fer crítiques útils. Psicodefensa Personal per Àlex García

COM FER CRÍTIQUES ÚTILS

No deixa de ser cridaner el fet que, sent éssers socials als quals els importa tant l’exposició als altres i posant tant accent a conrear habilitats socials, es dediqui més literatura a preparar-se per a rebre crítiques que a saber fer crítiques realment útils.

És obvi que escoltar alguna objecció a la nostra manera de fer les coses és un moment normalment desagradable i és necessari estar preparat psicològicament per a exposar-se a l’escrutini aliè. La por a ser desqualificat o mal valorat és un poderós agent que contribueix a paralitzar-nos, fins i tot evitant mostrar els nostres pensaments o obres als altres. El famós temor al què pensaran els altres i les seves fantasies de catàstrofe on acabem exclosos del grup humà per haver fet una cosa imperdonablement censurable pot enviar al calaix de l’oblit els nostres projectes més estimats.

Però pel que sembla, en convertir-nos en l’emissor d’una crítica i estar destinada a una altra persona, aquesta càrrega emocional negativa es difumina en la nostra consciència i solem ser bastant més descurats en la comunicació de les nostres objeccions. No hi ha més que fer-se un volt per les xarxes socials o els comentaris de la premsa digital per a evidenciar que quanta més llunyania física, cultural o emocional amb el receptor, major probabilitat que la crítica es converteixi en destructiva. Aquesta facilitat per a abocar comentaris corrosius sobre uns altres pot ser perillosa si la convertim en un automatisme, oblidant que poden fer molt de mal a persones que veritablement ens importen. Un comentari destructor fet a algú que ens respecta, ens aprecia i, per tant, concedeix credibilitat a la nostra opinió, pot afectar seriosa i permanentment a la relació, per la qual cosa és essencial posar certa cura a l’hora de fer crítiques.

El primer que caldria plantejar-se és el propòsit d’aquesta. Per a què faig crítica? Si el meu objectiu no té a veure amb ajudar a millorar, assenyalar un factor que hagi passat desapercebut, contrastar amb algun punt de vista alternatiu o ensenyar habilitats per l’anàlisi de l’error, la crítica no té massa sentit. Quan simplement conté una desqualificació d’una idea, conducta o persona, la crítica correspon únicament a la meva necessitat d’expressar ràbia, frustració o malestar, bolcant-ho sobre algú que pot ser innocent i no tenir molt a veure amb l’origen real del meu empipament. Hi ha no poques persones que creuen que un exabrupte dirigit a un altre pot servir d’estímul emocional per a estimular-lo a millorar, en el marc de la malament dita “psicologia inversa”, un concepte erroni que passa per alt el patiment emocional que té lloc sempre si expressem la nostra opinió amb massa desconsideració.

En segon lloc, cal tenir en compte la manera en què expressem la nostra crítica. Si emprem un estil massa agressiu, li afegim una connotació emocional intimidatòria i negativa que té poc que veure amb el contingut d’aquesta. És el que Watzlawick deia el “nivell de relació” en la comunicació o, dit d’una altra manera, el context que li donem al missatge amb el component no verbal. Si a més el que usem en la crítica és una “esmena a la totalitat” de la persona – “tot ho fas malament”, “ets un maldestre” -, estem desviant l’objecte d’una conducta o el producte d’un treball a la persona. Es recomana per tant ésser el més assertiu possible: indicar que la crítica és producte de la nostra pròpia percepció subjectiva – “jo penso” o “jo em sento” – i després detallar què és aquell comportament o acció que no ens ha convençut, abans que acusar l’altre de ser com és.

Precisament aquest és un altre aspecte importantíssim a tenir en compte a l’hora d’emetre una crítica: si és que de debò desitgem que sigui una ajuda, un punt de partida de millora, hem de detallar amb precisió què estem qüestionant i per què. Un “aquest treball està molt malament fet” no és una crítica, és una desqualificació; ara bé, indicar que li falta l’índex, no hi ha referències, empra un estil massa col·loquial i etcètera, sí que és una aportació constructiva. Un lloc des del qual aprendre de l’error i reflexionar per al futur. Si som específics i sabem explicar el motiu de la nostra crítica, estem contribuint al fet que el destinatari pugui aprendre. Les crítiques genèriques no només són negatives en si mateixes, donada la seva inutilitat en aquest aspecte, sinó que es converteixen en nocives.

Finalment, és ociós indicar el delicat que pot ser rebre una crítica, sobretot si és dura, per a la majoria de les persones, tenint en compte els problemes que solem tenir amb la tolerància a la frustració i el maneig dels errors. Tots els éssers humans ens hem vist en el tràngol de començar des de zero a aprendre una habilitat, començar en un lloc nou i desconegut i ser aprenents d’alguna cosa. I ens hem sentit maldestres, insegurs i espantats en els nostres primers passos. Adquirir mestratge en moltes facetes de la vida és un camí difícil i llarg. Quan opinem sobre la labor d’algú o la seva manera de fer les coses, és bastant probable que ens falti molta informació sobre la seva circumstància vital, com ha arribat fins aquí i quines destreses coneix. Així que davant el nostre desconeixement i tenint solament per a valorar una part molt petita de tota aquesta muntanya, de la qual l’única cosa ferma que sabem és que posarem peròs, molt millor fer-ho des del més bàsic dels respectes que se li concedeixen a qualsevol persona.

En conclusió, si en el moment de fer crítiques, no podem ser precisos en detallar-les, ni tenim intenció de respectar al criticat o no l’expressarem amb suficient assertivitat, i sobretot, si el nostre propòsit últim no és ajudar el criticat, l’única cosa que estem fent és mal gratuït. Una crítica injusta, poc fonamentada o cruel diu molt més de les nostres intencions del que pugui semblar a simple vista, i donar informació rellevant de la nostra manera de relacionar-los. Els humans tendim a evitar a aquells que sempre tenen una cosa negativa que dir dels altres, tret que ens vegem reflectits en ells.

Àlex García

Psicòleg i Psicoterapeuta.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CÓMO HACER CRÍTICAS ÚTILES

No deja de ser llamativo el hecho de que, siendo seres sociales a los que les importa tanto la exposición a los demás y poniendo tanto acento en cultivar habilidades sociales, se dedique más literatura a prepararse para recibir críticas que a saber hacer críticas realmente útiles.

Es obvio que escuchar alguna objeción a nuestra manera de hacer las cosas es un momento normalmente desagradable y es necesario estar preparado psicológicamente para exponerse al escrutinio ajeno. El miedo a ser descalificado o mal valorado es un poderoso agente que contribuye a paralizarnos, incluso evitando mostrar nuestros pensamientos u obras a los demás. El famoso temor al qué pensarán los demás y sus fantasías de catástrofe donde acabamos excluidos del grupo humano por haber hecho algo imperdonablemente censurable puede enviar al cajón del olvido nuestros proyectos más queridos.

Pero al parecer, al convertirnos en el emisor de una crítica y estar destinada a otra persona, esa carga emocional negativa se difumina en nuestra conciencia y solemos ser bastante más descuidados en la comunicación de nuestras objeciones. No hay más que darse una vuelta por las redes sociales o los comentarios de la prensa digital para evidenciar que cuanta mayor lejanía física, cultural o emocional con el receptor, mayor probabilidad de que la crítica se convierta en destructiva. Esta facilidad para verter comentarios corrosivos sobre otros puede ser peligrosa si la convertimos en un automatismo, olvidando que pueden hacer mucho daño a personas que verdaderamente nos importan. Un comentario destructor hecho a alguien que nos respeta, nos aprecia y, por tanto, concede credibilidad a nuestra opinión, puede afectar seria y permanentemente a la relación, por lo que es esencial poner cierto cuidado a la hora de hacer críticas.

Lo primero que cabría plantearse es el propósito de la misma. ¿Para qué hago crítica? Si mi objetivo no tiene que ver con ayudar a mejorar, señalar un factor que haya pasado desapercibido, contrastar con algún punto de vista alternativo o enseñar habilidades por el análisis del error, la crítica no tiene mucho sentido. Cuando simplemente contiene una descalificación de una idea, conducta o persona, la crítica corresponde únicamente a mi necesidad de expresar rabia, frustración o malestar, volcándolo sobre alguien que puede ser inocente y no tener mucho que ver con el origen real de mi enfado. Hay no pocas personas que creen que un exabrupto dirigido a otro puede servir de estímulo emocional para estimularlo a mejorar, en el marco de la mal llamada “psicología inversa”, un concepto erróneo que pasa por alto el daño emocional que tiene lugar siempre si expresamos nuestra opinión con demasiada desconsideración.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta el modo en que expresamos nuestra crítica. Si empleamos un estilo demasiado agresivo, le añadimos una connotación emocional intimidatoria y negativa que tiene poco que ver con el contenido de la misma. Es lo que Watzlawick llamaba el “nivel de relación” en la comunicación o, dicho de otro modo, el contexto que le damos al mensaje con el componente no verbal. Si además lo que usamos en la crítica es una “enmienda a la totalidad” de la persona – “todo lo haces mal”, “eres un torpe” -, estamos desviando el objeto de una conducta o el producto de un trabajo a la persona. Se recomienda por tanto ser lo más asertivo posible: indicar que la crítica es producto de nuestra propia percepción subjetiva – “yo pienso” o “yo me siento” – y después detallar qué es aquel comportamiento o acción que no nos ha convencido, antes que acusar al otro de ser como es.

 Precisamente este es otro aspecto importantísimo a tener en cuenta a la hora de emitir una crítica: si es que de verdad deseamos que sea una ayuda, un punto de partida de mejora, debemos detallar con precisión qué estamos cuestionando y por qué. Un “este trabajo está muy mal hecho” no es una crítica, es una descalificación; ahora bien, indicar que le falta el índice, no hay referencias, emplea un estilo demasiado coloquial y etcétera, sí es un aporte constructivo. Un lugar desde el que aprender del error y reflexionar para el futuro. Si somos específicos y sabemos explicar el motivo de nuestra crítica, estamos contribuyendo a que el destinatario pueda aprender. Las críticas genéricas no solo son negativas en sí mismas, dada su inutilidad en este aspecto, sino que se convierten en dañinas.

Por último, es ocioso indicar lo delicado que puede ser recibir una crítica, sobre todo si es dura, para la mayoría de las personas, teniendo en cuenta los problemas que solemos tener con la tolerancia a la frustración y el manejo de los errores. Todos los seres humanos nos hemos visto en el trance de empezar desde cero a aprender una habilidad, comenzar en un lugar nuevo y desconocido y ser aprendices de algo. Y nos hemos sentido torpes, inseguros y asustados en nuestros primeros pasos. Adquirir maestría en muchas facetas de la vida es un camino difícil y largo. Cuando opinamos sobre la labor de alguien o su manera de hacer las cosas, es bastante probable que nos falte mucha información sobre su circunstancia vital, cómo ha llegado hasta ahí y qué destrezas conoce. Así que ante nuestro desconocimiento y teniendo solamente para valorar una parte muy pequeña de toda esa montaña, de la que lo único firme que sabemos es que vamos a poner peros, mucho mejor hacerlo desde el más básico de los respetos que se le conceden a cualquier persona.

En conclusión, si en el momento de hacer críticas, no podemos ser precisos al detallarlas, ni tenemos intención de respetar al criticado o no la vamos a expresar con suficiente asertividad, y sobre todo, si nuestro propósito último no es ayudar al criticado, lo único que estamos haciendo es daño gratuito. Una crítica injusta, poco fundamentada o cruel dice mucho más de nuestras intenciones de lo que pueda parecer a simple vista, y dar información relevante de nuestra manera de relacionarlos. Los humanos tendemos a evitar a aquellos que siempre tienen algo negativo que decir de los demás, salvo que nos veamos reflejados en ellos.

Àlex García

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies