Dimecres,24 juliol, 2024
IniciA PORTADACom manejar-se amb la gelosia. Psicodefensa Personal per Àlex García

Com manejar-se amb la gelosia. Psicodefensa Personal per Àlex García

Com manejar-se amb la gelosia

Qui no ha sentit gelosia alguna vegada? Una de les majors amenaces per a l’estabilitat de les relacions de parella procedeix d’una emoció tan universal com temuda. En Otel·lo, Shakespeare ja plasmava dramàticament els extrems destructius de deixar-se portar per la ira, un dels elements fonamentals de la gelosia. A causa d’aquesta potencial perillositat i els seus coneguts efectes, avui dia existeixen corrents d’opinió que etiqueten la gelosia com una cosa indesitjable que cal reprimir i eliminar totalment, sent símptoma de feblesa i desequilibri psicològic el més mínim indici de patir-los.

Posició que, encara que comprensible, tampoc sembla massa sana si atenem el fet que la gelosia no deixa de ser una emoció i, per tant, consubstancial a l’ésser humà. Les emocions tenen lloc al cos i són per això senyals d’alerta – algunes, com és el cas, bastant desagradables -; sentir gelosia l’única cosa que demostra és que el nostre sistema de resposta funciona. Com tota emoció, hi ha qui l’experimenta de manera més intensa i qui gairebé no la percep, però potencialment i excepte problemes fisiològics o psíquics greus, tots podem sentir-nos gelosos.

La gelosia pertanyen al grup de les emocions complexes, ja que són una barreja de tristesa, por i ira provocada per una situació externa: l’amenaça – real o suposada – d’una pèrdua a les mans d’un tercer. És per això una emoció adaptativa (Fernández i Echeburúa, 2010). La pèrdua pot ser molt diversa, des de la seguretat del nostre lloc de treball a la d’una persona o una relació amorosa, que és el cas que amb major freqüència ens ve al cap. És important assenyalar que aquest tercer en qüestió no té per què ser una persona concreta, sinó que pot tractar-se d’un grup d’amics, d’una afició o del lloc de treball; n’hi ha prou que la persona senti que la seva relació està en perill quan aquesta variable apareix. Finalment, sempre hi ha un component d’ambigüitat: la gelosia apareixen quan no és clar si aquesta pèrdua es produirà o no.

Llavors, si la gelosia són un senyal del cos que alerta d’un perill, serveixen per a alguna cosa? En realitat sí, perquè el destructiu de la gelosia no és l’emoció com a tal, per incòmoda que resulti, sinó com reaccionem a ella. L’aparició de gelosia pot servir per a mantenir i protegir els llaços afectius, o bé per a establir les regles bàsiques de la relació enfront de situacions imprevistes, però també deslligar conductes de control i càstig que deteriorin la relació, fins i tot arribant a la violència en la parella. Lamentablement, no és gens estrany optar per aquest segon camí, amb resultats que tots podem llegir en les notícies.

Un altre aspecte interessant de la gelosia romàntica és la diversitat per gènere; és cert que homes i dones reaccionem de manera diferent a les amenaces a la relació? Les evidències apunten al fet que sí, encara que hi ha dues teories enfrontades sobre l’assumpte. La psicologia evolutiva prediu que els homes tendeixen a estar més pendents de les amenaces de tipus sexual, atès que posen en risc la paternitat pròpia – es tractaria d’una adaptació per a prevenir el “adulteri” de la prole – i les dones les de tipus emocional perquè evolutivament s’orienten a protegir el suport de l’home (Fisher 2004, Bendixen 2015). No obstant això, encara que molt suggeridor, no hi ha una evidència clara; la hipòtesi del “double shot” (De Steno, Salovey 1996) indica que tant els uns com les altres passen d’un tipus a l’altre ràpidament.

La teoria sociocognitivista (Harris, 2003 a; Salovey i Rodin, 1984; Salovey i Rothman, 1991; etc,) assumeix que és l’avaluació cognitiva que realitzem la que modula la gelosia que experimentem, i que depèn de factors interns i externs. Per a entendre’ns, ens posem més gelosos d’aquells que desafien alguns trets propis que són importants i no ens agraden, avaluant al rival com a superior – per exemple que sigui més alt, maco, intel·ligent o sociable -, o quan decreix algun aspecte de la relació – la meva parella passa moltes hores al mòbil amb aquesta companya nova de treball -. Els factors externs fan referència al context cultural o social: els valors socials imperants afectaran quines conductes es consideren inadequades i quines respostes són acceptades. No és el mateix context Iran que Suècia, per posar un exemple.

Llavors, és veritat que la gelosia és pròpia de persones poc treballades emocionalment i amb inseguretats pròpies? La resposta és no. O, més ben dit, no sempre. Els psicòlegs distingeixen entre gelosia reactiva, provocats per conductes de la parella considerades íntimes o ambigües amb tercers – per exemple, ocultar dades sobre trobades amb algú – i gelosia sospitosa – també coneguda com a gelosia patològica, ansiosos o celotipia -, on s’anticipa una infidelitat imaginada de la parella, encara que no hi hagi indicis de conductes equívoques. El treball terapèutic en totes dues situacions és molt diferent, atès que en la primera és recomanable un enfocament més centrat en la dinàmica de parella, mentre que en el segon l’èmfasi es posa en el treball individual. Iniciar una labor de teràpia dirigida a millorar la gestió individual quan hi ha indicis clars de conductes sospitoses – o en bastants casos, evidències – pot arribar a ser totalment ineficaç.

Quin seria llavors la millor manera d’enfocar l’aparició de la gelosia? En principi, es tracti d’un problema de gelosia reactiva o sospitosa, el millor seria posar-lo en comú amb la persona a qui temem perdre. A partir d’aquí, hi ha certes consideracions importants: per part de qui no té gelosia, procurar evitar respondre amb condescendència, satisfacció o negar la importància d’aquests, ja que sol agreujar la irritabilitat i el ressentiment de qui està gelós, que se sent abandonat en el seu malestar. Per part de la persona gelosa, el perill resideix en les conductes de control, que si s’extremen poden arribar a asfixiar a l’altre, perquè no deixen de ser una forma de coacció.

Quan apareixen la gelosia en una parella, del tipus que siguin, és senyal que toca una definició dels límits de la relació, que ha de ser negociada i actualitzable. No es tracta tant de cedir a pressions com de negociar un balanç adequat entre la seguretat que una relació proporciona i la llibertat personal de la qual tots necessitem gaudir en parella. Hi ha dues dimensions importants que és necessari atendre: una, si la persona gelosa necessita treballar el seu autoconcepte, cal atendre les seves vulnerabilitats, i dues, explorar la possible presència de gelosia retroactiva o situacions del passat que estiguin contaminant el present. La psicoteràpia és una bona opció per a superar situacions de gelosia, però no hi ha una resposta única i universal, sinó que dependrà de cada cas. De totes maneres, tenir gelosia és una cosa pròpia dels éssers humans, i per descomptat, no ha de ser motiu de vergonya ni de menyspreu.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta

Cómo manejarse con los celos

¿Quién no ha sentido celos alguna vez? Una de las mayores amenazas para la estabilidad de las relaciones de pareja procede de una emoción tan universal como temida. En Otelo, Shakespeare ya plasmaba dramáticamente los extremos destructivos de dejarse llevar por la ira, uno de los elementos fundamentales de los celos. Debido a esta potencial peligrosidad y sus conocidos efectos, hoy en día existen corrientes de opinión que etiquetan los celos como algo indeseable que hay que reprimir y eliminar totalmente, siendo síntoma de debilidad y desequilibrio psicológico el más mínimo indicio de padecerlos.

Posición que, aunque comprensible, tampoco parece demasiado sana si atendemos al hecho de que los celos no dejan de ser una emoción y, por lo tanto, consustancial al ser humano. Las emociones ocurren en el cuerpo y son por ello señales de alerta – algunas, como es el caso, bastante desagradables -; sentir celos lo único que demuestra es que nuestro sistema de respuesta funciona. Como toda emoción, hay quien la experimenta de manera más intensa y quien apenas la percibe, pero potencialmente y salvo problemas fisiológicos o psíquicos graves, todos podemos sentirnos celosos.

Los celos pertenecen al grupo de las emociones complejas, puesto que son una mezcla de tristeza, miedo e ira provocada por una situación externa: la amenaza – real o supuesta – de una pérdida a manos de un tercero. Es por ello una emoción adaptativa (Fernández y Echeburúa, 2010). La pérdida puede ser muy diversa, desde la seguridad de nuestro puesto de trabajo a la de una persona o una relación amorosa, que es el caso que con mayor frecuencia nos viene a la cabeza. Es importante señalar que ese tercero en cuestión no tiene por qué ser una persona concreta, sino que puede tratarse de un grupo de amigos, de una afición o del lugar de trabajo; basta con que la persona sienta que su relación está en peligro cuando esta variable aparece. Por último, siempre hay un componente de ambigüedad: los celos aparecen cuando no está claro si esa pérdida se va a producir o no.

Entonces, si los celos son una señal del cuerpo que alerta de un peligro, ¿sirven para algo? En realidad sí, pues lo destructivo de los celos no es la emoción como tal, por incómoda que resulte, sino cómo reaccionamos a ella. La aparición de celos puede servir para mantener y proteger los lazos afectivos, o bien para establecer las reglas básicas de la relación frente a situaciones imprevistas, pero también desatar conductas de control y castigo que deterioren la relación, incluso llegando a la violencia en la pareja. Lamentablemente, no es nada raro optar por este segundo camino, con resultados que todos podemos leer en las noticias.

Otro aspecto interesante de los celos románticos es la diversidad por género; ¿es cierto que hombres y mujeres reaccionamos de manera diferente a las amenazas a la relación? Las evidencias apuntan a que sí, aunque hay dos teorías enfrentadas sobre el asunto. La psicología evolutiva predice que los hombres tienden a estar más pendientes de las amenazas de tipo sexual, dado que ponen en riesgo la paternidad propia – se trataría de una adaptación para prevenir el “adulterio” de la prole – y las mujeres las de tipo emocional porque evolutivamente se orientan a proteger el apoyo del varón (Fisher 2004, Bendixen 2015). Sin embargo, aunque muy sugerente, no hay una evidencia clara de esto; la hipótesis del “double shot” (De Steno, Salovey 1996) indica que tanto unos como otras pasan de un tipo al otro rápidamente.

La teoría sociocognitivista (Harris, 2003 a; Salovey y Rodin, 1984; Salovey y Rothman, 1991; etc,) asume que es la evaluación cognitiva que realizamos la que modula los celos que experimentamos, y que depende de factores internos y externos. Para entendernos, nos ponemos más celosos de aquellos que desafían algunos rasgos propios que son importantes y no nos gustan, evaluando al rival como superior – por ejemplo que sea más alto, guapo, inteligente o sociable -, o cuando decrece algún aspecto de la relación – mi pareja pasa muchas horas al móvil con esa compañera nueva de trabajo -. Los factores externos hacen referencia al contexto cultural o social: los valores sociales imperantes van a afectar a qué conductas se consideran inadecuadas y qué respuestas son aceptadas. No es el mismo contexto Irán que Suecia, por poner un ejemplo.

Entonces, ¿es verdad que los celos son propios de personas poco trabajadas emocionalmente y con inseguridades propias? La respuesta es no. O, mejor dicho, no siempre. Los psicólogos distinguen entre celos reactivos, provocados por conductas de la pareja consideradas íntimas o ambiguas con terceros – por ejemplo, ocultar datos sobre encuentros con alguien – y celos sospechosos – también conocidos como celos patológicos, ansiosos o celotipia -, donde se anticipa una infidelidad imaginada de la pareja, aunque no haya indicios de conductas equívocas. El trabajo terapéutico en ambas situaciones es muy diferente, dado que en la primera es recomendable un enfoque más centrado en la dinámica de pareja, mientras que en el segundo el énfasis se pone en el trabajo individual. Iniciar una labor de terapia dirigida a mejorar el manejo individual cuando hay indicios claros de conductas sospechosas – o en bastantes casos, evidencias – puede llegar a ser totalmente ineficaz.

¿Cuál sería entonces la mejor manera de enfocar la aparición de los celos? En principio, se trate de un problema de celos reactivos o sospechosos, lo mejor sería ponerlo en común con la persona a quien tememos perder. A partir de aquí, hay ciertas consideraciones importantes: por parte de quien no tiene celos, procurar evitar responder con condescendencia, satisfacción o negar la importancia de los mismos, ya que suele agravar la irritabilidad y el resentimiento de quien está celoso, que se siente abandonado en su malestar. Por parte de la persona celosa, el peligro reside en las conductas de control, que si se extreman pueden llegar a asfixiar al otro, pues no dejan de ser una forma de coacción.

Cuando aparecen los celos en una pareja, del tipo que sean, es señal de que toca una definición de los límites de la relación, que ha de ser negociada y actualizable. No se trata tanto de ceder a presiones como de negociar un balance adecuado entre la seguridad que una relación proporciona y la libertad personal de la que todos necesitamos disfrutar en pareja. Hay dos dimensiones importantes que es necesario atender: una, si la persona celosa necesita trabajar su autoconcepto, hay que atender sus vulnerabilidades, y dos, explorar la posible presencia de celos retroactivos o situaciones del pasado que estén contaminando el presente. La psicoterapia es una buena opción para superar situaciones de celos, pero no hay una respuesta única y universal, sino que dependerá de cada caso. De todas formas, tener celos es algo propio de los seres humanos, y desde luego, no debe ser motivo de vergüenza ni de menosprecio.

Alex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta

Bibliografía

  • Bendixen M., Ottesen L.E. y Buss D. M. (2015) Jealousy: Evidence of strong sex differences using both forced choice and continuous measure paradigms. Personality and Individual Differences 86 (2015) 212–216.
  • Canto J.M., García P. y Gómez L. (2009) Celos y emociones: Factores de la relación de pareja en la reacción ante la infidelidad. Athenea Digital – núm. 15: 39-55.
  • Martínez-León N. C. (2017). Celos románticos: variables asociadas, evaluación y comparación transcultural. Tesis doctoral: Universidad de Granada.
  • Scheinkman M. y Werneck D. (2010) Desactivar los Celos en las Relaciones de Pareja: Un Enfoque de Múltiples Dimensiones. Family Process, Vol. 49, No. 4, 2010 r FPI, Inc.
  • Ward J. y Voracek M. (2004) Evolutionary and social cognitive explanations of sex differences in romantic jealousy. Australian Journal of Psychology, Vol. 56, No. 3, December 2004, pp. 165 – 171.
  • Zandbergen D., Brown S. (2014) Culture and gender differences in romantic jealousy. Personality and Individual Differences 72 (2015) 122–127.
- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies