Dimecres,24 juliol, 2024
IniciA PORTADA"Com sobreviure a Tinder (i similars)". Psicodefensa Personal per Àlex García

“Com sobreviure a Tinder (i similars)”. Psicodefensa Personal per Àlex García

Com sobreviure a Tinder (i similars).

[dropcap]S[/dropcap]

uperat ja el prejudici que ratllava els portals de cites online com a “aparcament de desesperats” o refugi de gent amb problemes personals, ens trobem davant una creixent acceptació que es tracta d’un mitjà com qualsevol altre per establir relacions íntimes (Smith, 2014), ja sigui cerca de parella estable o de sexe casual en qualsevol rang d’edat (McWiliams, 2012).

No obstant això, per a moltes persones que recorren a una aplicació com Tinder o un portal de cites, l’experiència pot arribar a ser frustrant des d’un punt de vista psicològic. No és estrany, atès que les característiques de l’eina t’exposen a molts contactes i, per tant, a molts potencials rebutjos i decepcions. Tenint en compte que el contacte amb els altres – especialment si busquem parella –posa en joc el nostre autoconcepte i si a més compartim intimitat precipitadament, pot esdevenir una bomba d’efecte devastador.

Per no perdre’s en portals i apps de contactes, el primer que cal tenir clar és que el mitjà i tu sou diferents. És important conèixer avantatges i desavantatges, i comparar-les amb l’ús que els hi donaràs. En el cas de Tinder, la velocitat i immediatesa gairebé de videojoc poden arrossegar-nos fàcilment a un ús compulsiu… és això el que vull o jo venia a buscar una altra cosa? Passa alguna cosa si estic dos dies sense obrir l’aplicació? Que em resulti útil i pràctica dependrà de l’ús que decideixi donar-li.

Per exemple, la característica més destacada d’aquest format és l’accessibilitat o, dit d’una altra manera, la sobreexposició: un primer cop d’ull pot posar-nos davant literalment centenars de perfils de potencials contactes. Sona estupendament, si obviem el fet que els humans tenim greus problemes per manegar més de nou blocs d’informació alhora. Com més oferta possible abans ens saturarem i més difícil se’ns farà decidir. Per tant, és possible que optem per mètodes tan dubtosos com l’atzar, el primer que passi o similars per estalviar-nos maldecaps. Qui no guarda quan té… El risc de visitar webs com qui va al supermercat també està aquí, i aquesta disponibilitat ens pot portar a descartar una possible relació satisfactòria per qualsevol mínima contrarietat en la fantasia que la persona perfecta camina solta en alguna altra part.

Un altre avantatge és la possibilitat d’establir comunicació prèvia a passar a una cita real, amb el que no anem a cegues sinó que construïm una certa familiaritat amb la persona que – suposadament – coneixerem en carn i ossos evitant l’ansietat o vergonya d’iniciar un contacte des de zero. No obstant això, en aquest aspecte se solen passar per alt dos aspectes importants sobre comunicació online:

El primer, que és totalment controlable per l’usuari (Finkel, 2012). Des de darrere del portàtil puc decidir sense la mirada de l’un altre què dir, per la qual cosa la possibilitat d’utilitzar “moviments tàctics” per aconseguir el meu objectiu augmenta. De fet, en ser asíncrona – poden passar unes hores entre que llegeixo un missatge i contesto – tinc temps de pensar bé la meva resposta, al contrari que en situacions cara a cara. El màxim exponent d’aquesta característica és el famós perfil, davant el qual tanta gent s’estavella. Frases com “tothom diu mentides al seu perfil”, “no m’agrada haver de posar tota la meva vida en un perfil d’internet”, “no sé què posar” o “ho trobo massa fred” són símptomes de descoratjament típics.

No es tracta d’escriure la teva vida sencera en el perfil, sinó donar una mínima informació que porti a uns altres a voler saber més. Segons la definició d’Ellis (2011), el perfil seria més aviat una promesa del que aquesta persona potencialment pot oferir. Per descomptat que tots intentem mostrar la nostra millor cara, exactament igual que en la vida real; això no significa que la persona menteixi, sinó que destaca o embelleix els seus millors trets. Aquesta distància entre el jo real i el potencial té els seus límits, igual que en el currículum; la majoria de les persones està disposada a acceptar certes petites discrepàncies entre el meu perfil i el meu jo real, però es tiraran enrere davant una diferència gran (en edat, pes, caràcter, etcètera). Així que per redactar un bon perfil és important tenir un bon autoconeixement. I tenir clar que, si jo poso una versió maca de mi en el meu perfil, els altres també ho fan.

El segon factor és que la comunicació online és incompleta. Ens falten dades rellevants que es perceben fàcilment per l’observació directa. El nostre llenguatge no verbal i les nostres conductes al món no virtual ofereixen moltíssima informació – generalment no conscient – impossible de codificar per computadora. Aquestes dues qualitats alhora incrementen l’aparició d’impressions positives que, unides a l’accessibilitat – podem estar virtualment tot el dia connectats a algú – fomenten la intimitat.

Aquí cal anar amb compte, perquè aquesta intimitat, si no està acompanyada d’un coneixement cara a cara, pot afectar a les nostres expectatives davant una cita real. I els humans som especialistes a fer-nos expectatives. També a endevinar el pensament de l’altre i analitzar les seves conductes en funció del nostre univers propi: fa dues hores que no em contesta, això és que no li agrado. No sabem el que està passant a l’altre costat. Sí, és possible que la teva cita potencial estigui parlant amb altres noies també. Potser aquesta noia tan atractiva no contesta perquè té el xat o la safata de missatges de gom a gom i no t’ha vist. Qui sap? El que és segur és que la seva conducta té a veure més amb ells que amb tu.

Aquí rau el problema principal a l’hora d’encarar una cita online; triar el moment que es coneix com a “canvi de modalitat”, passant del món virtual al real. Segons els estudis realitzats (Ramírez i cols., 2014), com més tard passi pitjor serà el resultat comparat amb l’expectativa; lògicament, si dedico molt temps a conrear aquesta intimitat aparent amb un ideal i omplir els buits d’informació amb els meus propis desitjos, més gran serà després la decepció en conèixer a l’altre en persona. D’altra banda, quedar massa ràpid implica exposar-se a terreny desconegut. Per evitar grans decepcions o “jugar a la loteria”, el més recomanable seria no deixar passar massa temps abans de quedar. I si la cita ha estat positiva, dedicar una temporadeta a explorar aquesta possible relació amb el Tinder apagat.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

Cómo sobrevivir a Tinder (y similares).

[dropcap]S[/dropcap]

uperado ya el prejuicio que tachaba los portales de citas online como “aparcamiento de desesperados” o refugio de gente con problemas personales, nos encontramos ante una creciente aceptación de que se trata de un medio como cualquier otro para establecer relaciones íntimas (Smith, 2014), ya sea búsqueda de pareja estable o de sexo casual en cualquier rango de edad (McWiliams, 2012).

Sin embargo, para muchas personas que recurren a una aplicación como Tinder o un portal de citas, la experiencia puede llegar a ser frustrante desde un punto de vista psicológico. No es extraño, dado que las características de la herramienta te exponen a muchos contactos y, por tanto, a muchos potenciales rechazos y decepciones. Teniendo en cuenta que el contacto con los demás – especialmente si buscamos pareja –pone en juego nuestro autoconcepto y si además compartimos intimidad precipitadamente, puede resultar una bomba de efecto devastador.

Para no perderse en portales y apps de contactos, lo primero que hay que tener claro es que el medio y tú sois diferentes. Es importante conocer ventajas y desventajas, y compararlas con el uso que les vas a dar. En el caso de Tinder, la velocidad e inmediatez casi de videojuego pueden arrastrarnos fácilmente a un uso compulsivo… ¿es esto lo que quiero o yo venía a buscar otra cosa? ¿Pasa algo si estoy dos días sin abrir la aplicación? Que me resulte útil y práctica dependerá del uso que decida darle.

Por ejemplo, la característica más destacada de este formato es la accesibilidad o, dicho de otro modo, la sobreexposición: un primer vistazo puede ponernos ante literalmente cientos de perfiles de potenciales contactos. Suena estupendamente, si obviamos el hecho de que los humanos tenemos graves problemas para manejar más de nueve bloques de información a la vez. Cuanta más oferta posible antes nos saturaremos y más difícil se nos hará decidir. Por tanto, es posible que optemos por métodos tan dudosos como el azar, el primero que pase o similares para ahorrarnos dolores de cabeza. Pan para hoy. El riesgo de visitar webs como quien va al supermercado también está ahí, y esa disponibilidad nos puede llevar a descartar una posible relación satisfactoria por cualquier mínima contrariedad en la fantasía de que la persona perfecta anda suelta en alguna otra parte.

Otra ventaja es la posibilidad de establecer comunicación previa a pasar a una cita real, con lo que no vamos a ciegas si no que construimos una cierta familiaridad con la persona que – supuestamente – conoceremos en carne y hueso evitando la ansiedad o vergüenza de iniciar un contacto desde cero. Sin embargo, en este aspecto se suelen pasar por alto dos aspectos importantes sobre comunicación online:

El primero, que es totalmente controlable por el usuario (Finkel, 2012). Desde detrás del portátil puedo decidir sin la mirada del otro qué decir, por lo que la posibilidad de utilizar “movimientos tácticos” para lograr mi objetivo aumenta. De hecho, al ser asíncrona – pueden pasar unas horas entre que leo un mensaje y contesto – tengo tiempo de pensar bien mi respuesta, al contrario que en situaciones cara a cara. El máximo exponente de esta característica es el famoso perfil, ante el cual tanta gente se estrella. Frases como “todo el mundo miente en su perfil”, “no me gusta tener que poner toda mi vida en un perfil de internet”, “no sé qué poner” o “lo encuentro demasiado frío” son síntomas de desánimo típicos.

No se trata de escribir tu vida entera en el perfil, sino dar una mínima información que lleve a otros a querer saber más. Según la definición de Ellis (2011), el perfil sería más bien una promesa de lo que esa persona potencialmente puede ofrecer. Por supuesto que todos intentamos mostrar nuestra mejor cara, exactamente igual que en la vida real; esto no significa que la persona mienta, sino que destaca o embellece sus mejores rasgos. Esta distancia entre el yo real y el potencial tiene sus límites, igual que en el currículum; la mayoría de las personas está dispuesta a aceptar ciertas pequeñas discrepancias entre mi perfil y mi yo real, pero se echarán atrás ante una diferencia grande (en edad, peso, carácter, etcétera). Así que para redactar un buen perfil es importante tener un buen autoconocimiento. Y tener claro que, si yo creo una versión bonita de mí en mi perfil, los demás también lo hacen.

El segundo factor es que la comunicación online es incompleta. Nos faltan datos relevantes que se perciben fácilmente por la observación directa. Nuestro lenguaje no verbal y nuestras conductas en el mundo no virtual ofrecen muchísima información – generalmente no consciente – imposible de codificar por computadora. Estas dos cualidades unidas incrementan la aparición de impresiones positivas que, unidas a la accesibilidad – podemos estar virtualmente todo el día conectados a alguien – fomentan la intimidad.

Aquí hay que tener cuidado, porque esta intimidad, si no está acompañada de un conocimiento cara a cara, puede afectar a nuestras expectativas ante una cita real. Y los humanos somos especialistas en hacernos expectativas. También en adivinar el pensamiento del otro y analizar sus conductas en función de nuestro universo propio: hace dos horas que no me contesta, eso es que no le gusto. No sabemos lo que está ocurriendo al otro lado. Sí, es posible que tu cita potencial esté hablando con otras chicas también. Quizá esa chica tan atractiva no contesta porque tiene el chat o la bandeja de mensajes a tope y no te ha visto. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que su conducta tiene que ver más con ellos que contigo.

Aquí reside el problema principal a la hora de encarar una cita online; elegir el momento de lo que se conoce como “cambio de modalidad”, pasando del mundo virtual al real. Según los estudios realizados (Ramírez y cols., 2014), cuanto más tarde ocurra peor será el resultado comparado con la expectativa; lógicamente, si dedico mucho tiempo a cultivar esa intimidad aparente con un ideal y llenar los huecos de información con mis propios deseos, más grande será después la decepción al conocer al otro en persona. Por otra parte, quedar demasiado rápido implica exponerse a terreno desconocido. Para evitar grandes decepciones o “jugar a la lotería”, lo más recomendable sería no dejar pasar demasiado tiempo antes de quedar. Y si la cita ha sido positiva, dedicar una temporadita a explorar esa posible relación con el Tinder apagado.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies