slider cabecera autocares fuentes logo
slider cabecera autocares fuentes 3
slider cabecera autocares fuentes 2
slider cabecera autocares fuentes 1
Inici » a-ultimesnoticies » DEPANA denuncia la tala de la Roureda de Can Verdalet (Tordera)
sliderdiari DENTAL-SANT-QUIRZE1
baner3 930x350-2
sliderdiari Rebost-de-Vallsuau1
Sliderdiari segurosbilbaodef1
sliderdiari Autocares-Fuentes-actual1
sliderdiari-Art typing1
sliderdiari immo sq1
sliderdiari-Taller C58 1
sliderdiari Infinity1
slider portada 600x194 mis finques
La Roureda de Can Verdalet (Tordera), després de la tala.

DEPANA denuncia la tala de la Roureda de Can Verdalet (Tordera)

DEPANA/NATURA.  4 d’abril de 2018. Avui, amb un equip de TV3 i amb companys de la Societat Catalana d’Herpetologia, la Coordinadora Salvaguarda del Montseny, la Universitat de Girona, Tècnics del Dept.D’Agricultura de la GC, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Tordera i DEPANA, hem estat a la roureda de can Verdalet, a Tordera, per documentar i donar a conèixer la injustificable i molt greu ferida que li han fet a aquest espai natural tan singular,catalogat i únic a Catalunya.

Tot i la gran tristor que transmet la visió de tanta destrossa, volem creure que, gràcies a l’acció decidida i vigilant de Javier Romera, gran coneixedor de la zona, que va fer córrer l’alerta immediatament, i del suport de la resta d’entitats, s’ha pogut aturar a temps la tallada, evitant així una major destrucció dels roures centenaris i dels espais entollats.

L’Ajuntament de Tordera, com a propietari (!!!) de la zona on els danys causats han estat més grans, ens ha assegurat -i així ho volem creure- que actuarà el més aviat possible per dur a terme una mínima restauració de les àrees més afectades, d’acord amb el Dpt.Agr.de la GC, per la eliminació i tancament dels camins oberts i per recuperar el nivell inundable, que hauria de fer possible la supervivència dels amfibis i la recuperació de les comunitats vegetals primitives malmeses.

Una vegada més constatem la gran importància del coneixement i seguiment actiu i vigilant per part de les entitats naturalistes i ecologistes, dels espais naturals més valuosos, ja que massa sovint les Administracions actuen de tal manera que se’n deriven greus danys als interessos generals i ambientals.

Moltes gràcies pel vostre suport i seguiment, en especial a Cèsar Gutiérrez (CSM), Joan Maluquer (DEPANA i SCH) Javier Romera i al Dr.Vila (UdG).

Joan Cuyàs Robinson. DEPANA.

S’estan talant arbres sense comunicació ni autorització a la roureda de Can Verdalet, a Tordera

Durant aquesta Setmana Santa, malgrat les dificultats que representen els dies festius, diverses entitats i organitzacions conservacionistes i ecologistes, han comprovat que a l’espai natural d’alt valor ecològic i biogeogràfic de la roureda de Can Verdalet, a Tordera, s’ha drenat i s’estan talant arbres sense comunicació ni autorització per part del Departament de Territori i Sostenibilitat o per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (òrgans amb competències en aquest espai).

Aquestes tales i treballs relacionats es porten a terme sense cap mena de criteri ambiental o mesura per al manteniment dels valors naturals objecte de protecció de l’espai tal i com especifica la legislació d’obligat compliment en aquest espai natural, ans el contrari. L’existència o no d’una autorització de tala per part d’un altre Departament no competent al respecte i sense les mesures de protecció o correctives és irrellevant i no pot ser excusa de cap mena ja que, de fet, el responsable final de la gestió de l’espai és el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (vegeu el punt 6.1 del Formulari normalitzat de dades Europeu d’aquest espai de la Xarxa Natura 2000).

La Roureda de Can Verdalet (Tordera), abans de la tala.

La roureda de Can Verdalet, al municipi de Tordera, és un bosc inundable de roure pènol (Quercus robur) de tendència atlàntica però que apareix a la terra baixa mediterrània. Es tracta d’un bosc madur de poc més de 18 hectàrees situat a la plana al·luvial del riu Tordera, únic a Catalunya i a la península Ibèrica, i és un hàbitat singular d’altíssim valor ecològic i refugi de fauna i flora singular de tendència atlàntica enmig d’un paisatge mediterrani.

Aquesta zona humida, pels valors naturals que posseeix, està inclosa dins les figures de protecció de l’espai del PEIN “Roureda de Tordera” i dins l’espai de la Xarxa Natura 2000 Europea ES5110007 “Riu i Estanys de Tordera”.

Aquest espai natural protegit està clarament senyalitzat i és un espai amb elevat valor per a la comunitat científica, els naturalistes, les administracions públiques i la població local, de manera que semblaria garantida la seva preservació.

Actualment s’ha talat o alterat més d’un terç de l’espai protegit, concretament el sector nord, el més interessant des del punt de vista herpetològic i a on abundaven els peus vells o morts imprescindibles per a la reproducció i alimentació d’algunes de les espècies emblemàtiques de l’espai.

Grans afectacions a les comunitats vegetals

Les comunitats vegetals més afectades són la freixeneda amb càrex remot (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpaePedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992 subass.quercetosum roborisMercadal & Vilar 2013) i la gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae), entre altres. Mentre que l’hàbitat CORINE més afectat és 44.461+ Boscos mixtos de roure pènol (Quercus robur), freixe de fullapetita (Fraxinus angustifolia) i om (Ulmus minor), al·luvials, del territori catalanídic septentrional4, hàbitat d’interès comunitari (annex I de la Directiva Hàbitats 97/62/UE), joia botànica única a Catalunya que a la península Ibèrica només és present a l’Alt Maresme i a la Selva (Mercadal & Vilar, 2014).

S’està talant principalment els arbres de grans dimensions de roure pènol (Quercus robur), roure africà (Quercus canariensis) i freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) entre altres, deixant només els peus de mides sense valor comercial. També s’estan talant la resta d’espècies de l’entorn amb exemplars de grans dimensions.

Per facilitar les tales s’ha drenat més l’espai aprofundint el canal principal que creua sota la carretera GI-512 i s’han obert nous camins per l’interior de la roureda inundable, fet que està desvirtuant la singularitat ecològica d’aquest espai: un bosc inundable.

La Roureda de Can Verdalet (Tordera), després de la tala.

Totes les bassetes i depressions inundables, principals zones de posta de les 11 espècies d’amfibis aquí presents, han estat arrasades per la maquinària pesada i transformades en fangars plens de roderes, o transformades en un munt de restes de poda i cúmuls de troncs per ser retirats.

Tot el relleu del terreny està essent alterat i desproveït de vegetació segons avancen les tales i retirades de fusta. La vegetació no malmesa o eliminada pel pas de la maquinària pesada és aquella que queda soterrada per piles de troncs i restes de tala.

Danys a la flora

Entre la flora arbustiva i herbàcia més afectada hi ha el ginebró (Juniperus communis), la moixera de pastor (Sorbus torminalis), el marcòlic (Lilium martagon), el lliri groc (Iris pseudacorus), el càrex pèndul (Carex pendula), el ranuncle d’aigua (Ranunculus aquatilis) o el buixol (Anemone nemorosa), entre moltes altres.

Però segurament el fet més greu és que en aquest indret hi creix –o creixia–Senecio aquaticus, una planta protegida per la legislació catalana que inicialment va ser inclosa a l’Annex 2, espècies catalogades com a “vulnerables”, del DECRET 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, però que recentment s’ha incrementat el seu nivell d’amenaça i està inclosa a l’Annex 1, Espècies i subespècies catalogades com a categories en perill d’extinció, a la RESOLUCIÓ AAM/732/2015, de 9 d’abril, per la qual s’aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d’espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

Aquesta catalogació comporta la prohibició de dur a terme

  1. a) Qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores;
  2. b) Posseir-les, naturalitzar-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les, tant si es tracta d’exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes;
  3. c) Alterar-ne l’hàbitat afectant negativament les seves poblacions. Aquest Decret preveu un règim de sancions per infraccions, com podria ser el cas que exposem.
Danys a la fauna

Entre les espècies animals més afectades hi ha el tritó palmat (Lissotriton helveticus), el tritó verd (Triturus marmoratus), la reineta (Hyla meridionalis), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), la sargantana roquera (Podarcis muralis), la serp de collaret (Natrix astreptophora), l’escanyapolls o cérvol volador (Lucanus cervus), el banyarriquer del roure(Cerambyx cerdo), l’escarabat rinoceront (Oryctes nasicornis), l’escarabat daurat (Carabus rutilans), l’aranya d’aigua(Argyroneta aquatica), el pica-soques blau (Sitta europaea), l’esparver (Accipiter nisus),… només com a destacats entre moltíssimes altres espècies.

Algunes d’aquestes espècies estan emparades per normativa autonòmica, estatal i europea. A més a més, les actuacions es realitzen just al començament de l’època reproductora de totes les espècies, algunes ja afectades pel drenatge parcial de l’espai de l’any passat.

A tot l’espai hi ha taques d’oli i de carburant, petites fogueres, bidons, vehicles estacionats,… no s’ha pres cap mesura per al manteniment dels valors naturals de l’espai.

Tot i que encara queden racons sense alterar, aquests estan a l’espera de la retirada de fusta tallada i properament seran trinxats de la mateixa manera que la resta amb el pas del tractor.

Què demanen les entitats conservacionistes i ecologistes

Per a les entitats que ho denuncien (Societat Catalana d’Herpetologia [SCH]; Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic; Associació la Sorellona; Plataforma Preservem el Litoral; Delegació de la Serralada Litoral Central-ICHN; Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny; Fundació Andrena; Natura, entitat de medi ambient; Associació de Naturalistes de Girona (ANG); Orchis; Naturalistes de la Selva i l’Alt Maresme; Grup de Natura Sterna) i DEPANA, l’opacitat informativa dels fets i les dates (dies festius) no poden ser mai excusa o causa de deixadesa i inacció de les Administracions o Organismes competents i encarregats de la vigilància, preservació i gestió dels espais protegits i dels seus valors naturals.

El dany ocasionat a l’espai i la pèrdua de valors naturals és molt important, hores d’ara incalculable, però encara no s’han vist alterats o es poden recuperar la majoria d’ells. És per tot això queles entitats sotasignants demanen:

L’aturada immediata de les tales i de qualsevol activitat a l’espai que pugui alterar o posar en perill les zones no afectades fins ara o els seus valors naturals objecte de protecció.

La restitució del règim hídric alterat a aquesta zona humida que ocasiona el seu drenatge i que es restitueixin els nivells d’inundació per garantir la preservació dels seus valors naturals.

Que s’aclareixin els fets i que es depurin les responsabilitats fins a les darreres conseqüències.

Que es prenguin les mesures necessàries perquè aquests fets no es puguin tornar a produir, ni en aquest espai natural, ni a cap altre per circumstàncies similars.

Que es prenguin les mesures necessàries per garantir la preservació dels hàbitats i dels valors naturals no alterats fins ara.

La restauració urgent de l’espai alterat atenent a les necessitats ecològiques de les espècies animals i vegetals objecte de protecció d’aquest espai, així com el seguiment de les actuacions per a garantir aquest objectiu.

 

04.04.2018

DEPANA és una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d’un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.
2018-04-10

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator