Psicodefensa Personal, per Àlex García.

“El biaix de negativitat: viure en el cas pitjor”. Psicodefensa Personal per Àlex García

El biaix de negativitat: viure en el cas pitjor

E

stà àmpliament demostrat que el cervell humà està preparat per funcionar amb una inclinació pel que es diu biaix de negativitat, un mecanisme psicològic pel qual donem major rellevància als esdeveniments negatius que als positius, siguin reals o previstos. En realitat, es tracta d’un petit regal adaptatiu que ens ha fet l’evolució, però pot resultar altament perjudicial en temps en què ja no hem d’evitar predadores naturals per sobreviure.

En principi el biaix de negativitat té una utilitat innegable, promovent certa prudència i desconfiança per evitar amenaces. A l’hora de valorar situacions i analitzar els riscos, adoptar un enfocament lleument pessimista sembla mostrar-se molt efectiu, encara que impliqui deixar passar certes oportunitats Les companyes emocionals inseparables del biaix de negativitat són la por i també la ràbia – respostes de fugida i confrontació, respectivament, davant el perill –, dos potents reforçadors corporals. En certes professions relacionades amb l’enginyeria i la tecnologia o que tinguin a veure amb la seguretat, és imprescindible aplicar aquesta línia de pensament en desenvolupar idees o productes – el famós “cas pitjor” -.

En definitiva, el biaix de negativitat és necessari per sobreviure, afavorint l’evolució als sapiens més recelosos. No obstant això, què passa quan volem passar de pantalla i viure en lloc de sobreviure? Generalment, que hem d’assumir alguns riscos, i aquí entra en joc una tendència oposada com és l’obertura a l’experiència o, dit d’una altra manera, el nostre caràcter exploratori. Aquest dilema entre dues actituds oposades, cadascuna amb els seus avantatges i inconvenients, es troba sovint a teràpia en diversos graus: la tensió entre seguretat i incertesa, entre el fet conegut i el fet incert, és una constant. Tendim a conservar, doncs sabem exactament què perdem quan prenem una decisió, però no tenim ni idea del que podríem guanyar.

Per si no en teníem prou, vivim en una societat composta per un bon munt de micos sense pèl desconfiats i temorosos que a la mínima oportunitat no dubten a enviar missatges que reforcen aquest biaix de negativitat. Des de petits se’ns educa assenyalant especialment el que està malament; al bebè – lògicament – se li adverteix tot el temps sobre els perills que li envolten i sobre allò que no ha de fer. Quan són més grandets, se’ls donen contínues xerrades sobre les conseqüències fatals de determinats comportaments o decisions, i a la qual el jove adult ha de decidir sobre els seus estudis superiors, incorporar-se al món laboral o buscar-se la vida a l’estranger, no faltaran els adults endevins que els recordin la jungla que es van a trobar aquí fora.

L’aparell social de reforçament del biaix de negativitat no s’acaba aquí; a gran escala funcionem també en perpetu estat de por pel que pugui portar de dolent el futur. N’hi ha prou amb veure les notícies, siguin per televisió, premsa digital o el nostre mitjà favorit: totes presenten un món atroç de desgràcies, amenaces globals darrere de cada cantonada, pànic, caos i destrucció. Dues setmanes de telenotícies intensius i treus la conclusió que la vida és un continu patir mentre estàs envoltat de perills aterridors. La por és l’emoció a la qual s’acostuma a apel·lar en política, i és un element essencial per exercir control social, com se sap almenys des del Neolític.

Qualsevol de nosaltres que hi hagi intentat dirigir les seves decisions vitals cap a rumbs menys conservadors haurà comprovat en les seves carns l’enorme quantitat d’advertiments rebuts per l’entorn més proper, que oscil·len entre el “tu estàs segur del que fas?” i l'”estàs fent l’equivocació de la teva vida”. És millor no prendre-s’ho massa personalment, en realitat està intervenint el biaix de negativitat com a forma d’expressar la preocupació que els nostres éssers estimats tenen per la nostra estabilitat. Però cal reconèixer que, com a missatges motivadors, deixen bastant que desitjar.

El continu bombardeig de missatges de descoratjament i de profecies fatídiques al que estem exposats des de nostra més tendra infància estan destinats per tant a modelar aquest biaix de negativitat necessari per sobreviure, però és fàcil que se’ns vagi la mà en la criança del petit sapiens. Si no es conrea la confiança, l’obertura a l’experiència i un mínim d’esperit aventurer, és possible que s’interioritzin massa fortament algunes creences massa temoroses que limitin la vida de l’individu a un mer sobreviure.

Aquestes creences afectaran les decisions que prenc, en la meva visió del món, en el meu concepte de mi mateix i en com em relaciono amb els altres. Es converteixen en una espècie de pilot automàtic i s’activen soles quan valoro quin camí vull agafar. Solen ser bastant angoixants, per la qual cosa van acompanyades d’una activació ansiosa i resposta de fugida o bloqueig: “segur que surt tot malament”, “vés amb compte”, “no et refiïs de ningú”, “no seràs capaç de fer-ho” i un llarg etcètera. Amb l’agreujant que quan tenim activat el sistema nerviós simpàtic, que controla aquestes respostes físiques d’activació, és molt difícil pensar amb claredat, ja que el cos està bolcat per respondre una suposada amenaça immediata.

Si el que desitgem és prendre decisions més creatives i motivades, orientades a progressar, des d’una perspectiva de valoració realista dels riscos – que no, no ens mataran – tampoc és necessari anar-se’n a l’altre costat i creure que tot funcionarà bé, ja sigui perquè l’univers ho ha disposat així per a nosaltres – com a molts gurús new age van dient-li al personal – o simplement perquè si ho creus fermament, es complirà. Una fantasia perillosa que ha fet bastant fortuna en els últims temps.

En primer lloc, per aconseguir un canvi d’actitud cap a una perspectiva una mica més positiva que ens permeti relaxar-nos i analitzar assossegadament els riscos reals, és necessari contrastar la nostra percepció d’amenaça amb la realitat immediata – és a dir, evitar entre altres coses els pronòstics de futurs catastròfics -. Si els perills són una mica més petits un cop mirats de prop, és bastant probable que l’ansietat remeti i apareguin idees més creatives. Com pot ser complicat sortir-nos de la nostra pròpia visió, potser seria interessant comptar amb l’ajuda d’un psicòleg professional que ens acompanyi. En segon lloc, analitzar també almenys amb la mateixa dedicació, els avantatges que podem obtenir o els escenaris on “les coses surten bé” per veure quines possibilitats reals tenen. Es tracta de poder llevar-nos aquestes ulleres del biaix de negativitat per comprovar si té sentit o ens està jugant una mala passada.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El sesgo de negatividad: vivir en el caso peor

E

stá ampliamente demostrado que el cerebro humano está preparado para funcionar con una inclinación por lo que se llama sesgo de negatividad, un mecanismo psicológico por el que damos mayor relevancia a los eventos negativos que a los positivos, sean reales o previstos. En realidad, se trata de un pequeño regalo adaptativo que nos ha hecho la evolución, pero puede resultar altamente perjudicial en tiempos en que ya no tenemos que evitar predadores naturales para sobrevivir.

En principio el sesgo de negatividad tiene una utilidad innegable, promoviendo cierta prudencia y desconfianza para esquivar amenazas. A la hora de valorar situaciones y analizar los riesgos, adoptar un enfoque levemente pesimista parece mostrarse muy efectivo, aunque implique dejar pasar ciertas oportunidades Las compañeras emocionales inseparables del sesgo de negatividad son el miedo y también la rabia – respuestas de huida y confrontación, respectivamente, ante el peligro –, dos potentes reforzadores corporales. En ciertas profesiones relacionadas con la ingeniería y la tecnología o que tengan que ver con la seguridad, es imprescindible aplicar esta línea de pensamiento al desarrollar ideas o productos – el famoso caso peor -.

En definitiva, el sesgo de negatividad es necesario para sobrevivir, favoreciendo la evolución a los sapiens más recelosos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando queremos pasar de pantalla y vivir en lugar de sobrevivir? Generalmente, que debemos asumir algunos riesgos, y ahí entra en juego una tendencia opuesta como es la apertura a la experiencia o, dicho de otra manera, nuestro carácter exploratorio. Este dilema entre dos actitudes opuestas, cada una con sus ventajas e inconvenientes, se suele encontrar en terapia en diversos grados: la tensión entre seguridad e incertidumbre, entre lo conocido y lo incierto, es una constante. Tendemos a conservar, pues sabemos exactamente qué perdemos cuando tomamos una decisión, pero no tenemos ni idea de lo que podríamos ganar.

Por si esto fuera poco, vivimos en una sociedad compuesta por un buen montón de monos sin pelo, desconfiados y temerosos que a la mínima oportunidad no dudan en enviar mensajes que refuerzan este sesgo de negatividad. Desde pequeños se nos educa señalando especialmente lo que está mal; al bebé – lógicamente – se le advierte todo el tiempo sobre los peligros que le rodean y sobre aquello que no debe hacer. Cuando son más mayorcitos, se les dan continuas charlas sobre las consecuencias fatales de determinados comportamientos o decisiones, y a la que el joven adulto tiene que decidir sobre sus estudios superiores, incorporarse al mundo laboral o buscarse la vida en el extranjero, no van a faltar los adultos agoreros que les recuerden la jungla que se van a encontrar ahí afuera.

El aparato social de reforzamiento del sesgo de negatividad no se termina ahí; a gran escala funcionamos también en perpetuo estado de miedo por lo que pueda traer de malo el futuro. No hay más que ver las noticias, ya sean por televisión, prensa digital o su medio favorito: todas presentan un mundo atroz de desgracias, amenazas globales detrás de cada esquina, pánico, caos y destrucción. Dos semanas de telediarios intensivos y sacas la conclusión de que la vida es un continuo padecer mientras estás rodeado de peligros aterradores. El miedo es la emoción a la que se suele apelar en política, y es un elemento esencial para ejercer control social, como se sabe al menos desde el Neolítico.

Cualquiera de nosotros que haya intentando dirigir sus decisiones vitales hacia derroteros menos conservadores habrá comprobado en sus carnes la enorme cantidad de advertencias recibidas por el entorno más cercano, que oscilan entre el “¿tú estás seguro de lo que haces?” y el “estás cometiendo la equivocación de tu vida”. Es mejor no tomárselo demasiado personalmente, en realidad está interviniendo el sesgo de negatividad como forma de expresar la preocupación que nuestros seres queridos tienen por nuestra estabilidad. Pero hay que reconocer que, como mensajes motivadores, dejan bastante que desear.

El continuo bombardeo de mensajes de desánimo y de profecías fatídicas al que estamos expuestos desde nuestra más tierna infancia están destinados por tanto a modelar ese sesgo de negatividad necesario para sobrevivir, pero es fácil que se nos vaya la mano en la crianza del pequeño sapiens. Si no se cultiva la confianza, la apertura a la experiencia y un mínimo de espíritu aventurero, es posible que se interioricen demasiado fuertemente algunas creencias demasiado temerosas que limiten la vida del individuo a un mero sobrevivir.

Estas creencias van a afectar en las decisiones que tomo, en mi visión del mundo, en mi concepto de mí mismo y en cómo me relaciono con los demás. Se convierten en una especie de piloto automático y se activan solas cuando valoro qué camino quiero seguir. Suelen ser bastante angustiosas, por lo que van acompañadas de una activación ansiosa y respuesta de huida o bloqueo: “seguro que sale todo mal”, “ten cuidado”, “no te fíes de nadie”, “no vas a ser capaz de hacerlo” y un largo etcétera. Con el agravante de que cuando tenemos activado el sistema nervioso simpático, que controla estas respuestas físicas de activación, es muy difícil pensar con claridad, ya que el cuerpo está volcado para responder una supuesta amenaza inmediata.

Si lo que deseamos es tomar decisiones más creativas y motivadas, orientadas a progresar, desde una perspectiva de valoración realista de los riesgos – que no, no nos matarán – tampoco es necesario irse al otro extremo y empezar a creer que todo va a funcionar bien, ya sea porque el universo lo ha dispuesto así para nosotros – como muchos gurús new age van diciéndole al personal – o simplemente porque si lo crees firmemente, se cumplirá. Una fantasía peligrosa que ha hecho bastante fortuna en los últimos tiempos.

En primer lugar, para obrar un cambio de actitud hacia una perspectiva algo más positiva que nos permita relajarnos y analizar sosegadamente los riesgos reales, es necesario contrastar nuestra percepción de amenaza con la realidad inmediata – es decir, evitar entre otras cosas los pronósticos de futuros catastróficos -. Si los peligros son algo más pequeños una vez mirados de cerca, es bastante probable que la ansiedad remita y aparezcan ideas más creativas. Como puede ser complicado salirnos de nuestra propia visión, quizá sería interesante contar con la ayuda de un psicólogo profesional que nos acompañe. En segundo lugar, analizar también al menos con la misma dedicación, las ventajas que podemos obtener o los escenarios donde “las cosas salen bien” para ver qué posibilidades reales tienen. Se trata de poder quitarnos esas gafas del sesgo de negatividad para comprobar si tiene sentido o nos está jugando una mala pasada.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

2018-10-02
anunci1
anunci21

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator