Dimecres,17 abril, 2024
IniciA PORTADA"El diàleg interior: les coses que em dic". Psicodefensa Personal per Àlex...

“El diàleg interior: les coses que em dic”. Psicodefensa Personal per Àlex García

“El diàleg interior: les coses que em dic”

Una de les màximes de la filosofia estoica, recollida milers d’anys després pels psicòlegs cognitius, és que no patim pel que ens passa, sinó pel que ens diem a nosaltres mateixos sobre el que ens passa; és el nostre diàleg interior el que ens fa passar-lo malament i no estrictament les situacions vitals en si. Si bé se li podrien fer algunes esmenes al pensament estoic, entre elles la valoració negativa de les emocions i l’excessiu èmfasi en la desafecció com a eina per a reduir el patiment, el concepte de diàleg interior resulta molt útil en teràpia.

Quan les persones ens enfrontem a alguna situació vital que requereix o dispara una valoració per part nostra – i per tant, un procés de presa de decisions, planificació o acció -, activem les dues vies de processament cognitiu i emocional (LeDoux, 1996): la límbica o subcortical, que està relacionada amb les nostres emocions i coneixement intuïtiu – i per tant, inconscient, o per dir-ho més col·loquialment, el nostre pilot automàtic – i la cortical, que implica la nostra capacitat conscient, és a dir, la qual cosa solem anomenar la nostra part analítica o racional.

El problema és que sovint no van de la mà: el meu coneixement inconscient està endollat tot el temps i a més de la meva resposta emocional, inclou idees i pensaments tan interioritzats que no els percebo quan s’activen; igual que necessito fixar la meva atenció en l’acte de respirar per a fer-lo conscient. El raonament conscient requereix més esforç, sobretot per a intentar justificar, explicar-se o contraposar-se a la informació que ens envia el primer, molt més potent, encara que influenciable per les elaboracions del segon. El resultat el notem en aquest diàleg interior en el qual ens donem i ens traiem raons per a triar diferents vies d’actuació, en el qual podem embussar-nos fàcilment donada la diversitat de coneixement que tenim sobre nosaltres mateixos, els altres i el món en general, no sempre conciliable o fiable. Quan la decisió no està clara i hi ha veus internes contraposades, llavors ens trobarem bloquejats.

Aquest és el moment en què, segons la psicologia Humanista, les persones ens plantegem acudir a un psicòleg que ens ajudi a conciliar aquesta discussió interna. Molts de nosaltres desitgem lliurar-nos d’algun pensament o idea limitadora que ens saboteja a l’hora de fer alguna cosa que fa molt que desitgem; la majoria tracta de lluitar contra aquesta veu tan poderosa, la primera que s’activa quan ens plantegem un projecte de futur – per exemple “vés amb compte”, “no et fiïs de ningú”, “no vals res, sortirà malament” -, sense molt d’èxit. La clau de la teràpia passa paradoxalment per deixar de lluitar contra ella, almenys directament: acceptar que continuarà sent la primera que apareix durant un temps, i anar desautoritzant-la a força d’examinar-la detingudament, qüestionar els seus arguments i especialment, donar espai a altres veus internes alternatives. Darrere d’aquests pensaments alarmistes o descoratjadors sempre hi ha missatges més realistes, ajustats o positius als quals és important donar oportunitat d’expressar-se.

Si som capaços de transcriure exactament la cadena de pensaments i emocions que es disparen en la nostra ment quan ens enfrontem a determinades situacions – de parella, laborals, personals, etcètera -, tindrem una pista clara del nostre diàleg interior des de la qual aprofundir i començar un procés de canvi de “guió” de la nostra pel·lícula mental: aquesta pràctica es diu autorregistre i és una manera senzilla d’observar-se. Segur que a partir d’aquí podem identificar alguns “personatges” interns, potser fins i tot els podem posar cara o deduir d’on procedeixen o quan els vam donar torn de paraula. No és infreqüent que em sorprengui parlant-me com ho feia el meu pare o la meva mare, però sí que és probable que a partir d’aquesta clarificació sigui capaç de relativitzar el que escolto en el meu interior.

Una de les propostes per a sistematitzar aquest diàleg intern que resulta bastant útil en psicoteràpia és la que fa l’Anàlisi Transaccional en el seu concepte d’Estats del Jo. Es tractaria de tres estats o posicions des de les quals em parlo – i parlo també als altres – i que puc arribar a registrar per escrit – egograma – i identificar quan i què diuen. Berne va desenvolupar aquesta divisió al llarg del seu treball empíric com a terapeuta i va tractar de simplificar-la perquè qualsevol pogués utilitzar-la. Els estats serien:

Estat Pare/Mare. Ens referim a aquelles veus del diàleg interior que ens diuen el que s’ha o no s’ha de fer, les valoracions morals sobre el que està bé o malament, prejudicis i creences adquirides des de fora sense una anàlisi crítica prèvia. Sol usar expressions com “haig de” o “hauria”, i compleix una funció normativa – serveix per a posar límits, podent propasar-se en aquesta tasca – i també cuidadora. Aquest pare interior pot arribar a ser molt poderós, si la persona ha tendit a creure en excés el que li diuen els altres, ja que està format per missatges que em vénen de fora i que han estat acceptats. Des d’aquí em renyo i em recordo les meves obligacions, encara que també em previnc i protegeixo. Està interioritzada i per tant s’activa de forma automàtica.

Estat Nen/a. Aquest estat està vinculat a les meves pròpies experiències, la qual cosa jo sento en resposta a estímuls externs, i per això connectat amb els meus propis desitjos i necessitats, així com amb el meu estat emocional. Igual que els nens, demana el que vol i s’enfada, s’espanta o s’alegra. La meva veu Nen, quan està sana, explora el món amb curiositat, intuïció i confiança, però quan ha pres mal, pot arribar a interioritzar creences molt nocives sobre si mateix – “no valc res”, “jo no estic bé”, “no soc capaç” -. Des d’aquí puc acatar les normes o rebel·lar-me contra elles, com fan els nens reals, i escoltar la meva expressió emocional. Es correspondria amb la via límbica o via ràpida.

Estat Adult. Aquest estat correspon a la funció executiva; quan em sento analitzar la situació, els factors externs i interns, pros i contres. L’Adult pren les decisions i està relacionat amb la via conscient o cortical. No obstant això, quan està contaminat pels manaments paterns o les emocions inadequades del Nen, és fàcil que s’equivoqui o que es bloquegi, incapaç de resoldre la disputa entre les altres veus. No sempre és el millor estat per a afrontar qualsevol esdeveniment; si pensem en una festa, per exemple, sembla més adequat escoltar al nostre Nen, que és el que gaudeix. I potser una mica al Pare, perquè la diversió no se’ns va de les mans.

Localitzar aquests personatges – facetes de nosaltres mateixos -, o potser desenvolupar el nostre propi “càsting”, conèixer per a què serveixen i parlen com ho fan, contrastar el que ens diuen i les prediccions que realitzen amb els resultats reals i anar donant-los o traient-los crèdit segons siguin més o menys fiables, és un magnífic exercici d’autoconeixement encara que impliqui qüestionar-nos.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

“El diálogo interior: las cosas que me digo”

Una de las máximas de la filosofía estoica, recogida miles de años después por los psicólogos cognitivos, es que no sufrimos por lo que nos pasa, sino por lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que nos pasa; es nuestro diálogo interior el que nos hace pasarlo mal y no estrictamente las situaciones vitales en sí. Si bien se le podrían hacer algunas enmiendas al pensamiento estoico, entre ellas la valoración negativa de las emociones y el excesivo énfasis en el desapego como herramienta para reducir el sufrimiento, el concepto de diálogo interior resulta muy útil en terapia.

Cuando las personas nos enfrentamos a alguna situación vital que requiere o dispara una valoración por nuestra parte – y por tanto, un proceso de toma de decisiones, planificación o acción -, activamos las dos vías de procesamiento cognitivo y emocional (LeDoux, 1996): la límbica o subcortical, que está relacionada con nuestras emociones y conocimiento intuitivo – y por tanto, inconsciente, o por decirlo más coloquialmente, nuestro piloto automático  – y la cortical, que implica nuestra capacidad consciente, es decir, lo que solemos llamar nuestra parte analítica o racional.

El problema es que no suelen ir de la mano: mi conocimiento inconsciente está enchufado todo el tiempo y además de mi respuesta emocional, incluye ideas y pensamientos tan interiorizados que no los percibo cuando se activan; igual que necesito fijar mi atención en el acto de respirar para hacerlo consciente. El razonamiento consciente requiere más esfuerzo, sobre todo para intentar justificar, explicarse o contraponerse a la información que nos envía el primero, mucho más potente, aunque influenciable por las elaboraciones del segundo. El resultado lo notamos en ese diálogo interior en el que nos damos y nos quitamos razones para escoger diferentes vías de actuación, en el que podemos atascarnos fácilmente dada la diversidad de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo en general, no siempre conciliable o fiable. Cuando la decisión no está clara y hay voces internas contrapuestas, entonces nos encontraremos bloqueados.

Este es el momento en que, según la psicología Humanista, las personas nos planteamos acudir a un psicólogo que nos ayude a conciliar esta discusión interna. Muchos de nosotros deseamos librarnos de algún pensamiento o idea limitadora que nos sabotea a la hora de hacer algo que hace mucho que deseamos; la mayoría trata de luchar contra esta voz tan poderosa, la primera que se activa cuando nos planteamos un proyecto de futuro – por ejemplo “ten cuidado”, “no te fíes de nadie”, “no vales nada, va a salir mal” -, sin mucho éxito. La clave de la terapia pasa paradójicamente por dejar de luchar contra ella, al menos directamente: aceptar que va a seguir siendo la primera que aparece durante un tiempo, e ir desautorizándola a base de examinarla detenidamente, cuestionar sus argumentos y especialmente, dar espacio a otras voces internas alternativas. Detrás de estos pensamientos alarmistas o desalentadores siempre hay mensajes más realistas, ajustados o positivos a los que es importante dar oportunidad de expresarse.

Si somos capaces de transcribir exactamente la cadena de pensamientos y emociones que se disparan en nuestra mente cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones – de pareja, laborales, personales, etcétera -, tendremos una pista clara de nuestro diálogo interior desde la que profundizar y empezar un proceso de cambio de “guión” de nuestra película mental: esta práctica se llama autorregistro y es una manera sencilla de observarse. Seguro que a partir de aquí podemos identificar algunos “personajes” internos, quizá incluso les podamos poner cara o deducir de dónde proceden o cuándo les dimos turno de palabra. No es infrecuente que me sorprenda hablándome como lo hacía mi padre o mi madre, pero sí que es probable que a partir de esta clarificación sea capaz de relativizar lo que escucho en mi interior.

Una de las propuestas para sistematizar este diálogo interno que resulta bastante útil en psicoterapia es la que hace el Análisis Transaccional en su concepto de Estados del Yo.  Se trataría de tres estados o posiciones desde las que me hablo – y hablo también a los demás – y que puedo llegar a registrar por escrito – egograma – e identificar cuándo y qué dicen. Berne desarrolló esta división a lo largo de su trabajo empírico como terapeuta y trató de simplificarla para que cualquiera pudiera utilizarla. Los estados serían:

Estado Padre/Madre. Nos referimos a aquellas voces del diálogo interior que nos dicen lo que se debe o no se debe hacer, las valoraciones morales sobre lo que está bien o mal, prejuicios y creencias adquiridas desde fuera sin un análisis crítico previo. Suele usar expresiones como “tengo que” o “debería”, y cumple una función normativa – sirve para poner límites, pudiendo propasarse en esta tarea – y también cuidadora. Este padre interior puede llegar a ser muy poderoso, si la persona ha tendido a creer en exceso lo que le dicen los demás, puesto que está formado por mensajes que me vienen de fuera y que han sido aceptados. Desde aquí me riño y me recuerdo mis obligaciones, aunque también me prevengo y protejo. Está interiorizada y por tanto se activa de forma automática.

Estado Niño/a. Este estado está vinculado a mis propias experiencias, lo que yo siento en respuesta a estímulos externos, y por ello conectado con mis propios deseos y necesidades, así como con mi estado emocional. Igual que los niños, pide lo que quiere y se enfada, se asusta o se alegra. Mi voz Niño, cuando está sana, explora el mundo con curiosidad, intuición y confianza, pero cuando ha sufrido daño, puede llegar a interiorizar creencias muy dañinas sobre sí mismo – “no valgo nada”, “yo no estoy bien”, “no soy capaz” -. Desde aquí puedo acatar las normas o rebelarme contra ellas, como hacen los niños reales, y escuchar mi expresión emocional. Se correspondería con la vía límbica o vía rápida.

Estado Adulto. Este estado corresponde a la función ejecutiva; cuando me escucho analizar la situación, los factores externos e internos, pros y contras. El Adulto toma las decisiones y está relacionado con la vía consciente o cortical. Sin embargo, cuando está contaminado por los mandamientos paternos o las emociones inadecuadas del Niño, es fácil que se equivoque o que se bloquee, incapaz de resolver la disputa entre las otras voces. No siempre es el mejor estado para afrontar cualquier evento; si pensamos en una fiesta, por ejemplo, parece más adecuado escuchar a nuestro Niño, que es el que disfruta. Y quizá un poco al Padre, para que la diversión no se nos vaya de las manos.

Localizar estos personajes – facetas de nosotros mismos -, o quizá desarrollar nuestro propio “casting”, conocer para qué sirven y hablan como lo hacen, contrastar lo que nos dicen y las predicciones que realizan con los resultados reales e ir dándoles o quitándoles crédito según sean más o menos fiables, es un estupendo ejercicio de autoconocimiento aunque implique cuestionarnos.

Àlex García.

Psicólogo i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies