Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADA"El rol de Salvador". Psicodefensa Personal per Àlex García

“El rol de Salvador”. Psicodefensa Personal per Àlex García

El rol de Salvador

Amb bastant regularitat per la consulta del psicòleg passen persones afectades per estrès en diversos graus. Si ja per defecte vivim a un ritme molt elevat d’exigències externes, tant laborals com personals, relacionades amb la família, la parella, les amistats i en general amb la multitud d’activitats en les quals repartim el nostre sempre escàs temps. No obstant això, entre aquells que demanen ajuda aclaparats pel pes de les obligacions sol distingir-se un perfil molt característic: aquells que han assumit el rol de Salvador (Karpman, 1968).

Per a qualsevol en aquesta posició, el més important és que els altres li necessitin. En aquest desig de ser útil i ajudar, el Salvador pot fàcilment desatendre les seves pròpies necessitats, menystenint-les, ja que considera les dels altres molt més rellevants. Per descomptat, és el blanc ideal de tota mena de peticions, que és incapaç de rebutjar, per la qual cosa es va progressivament carregant cada vegada amb més tasques. Fins que arriben al punt en què, per molt eficient i dedicat que siguis, simplement és impossible assumir més. És en aquest moment en el qual es produeix la crisi i acudeixen a teràpia, aixafats pel pes del deure que s’han autoassignat.

Un perfil de Salvador mostra una enorme capacitat de sacrifici, no fent cas fins a límits insospitats al seu propi cansament – no és estrany desenvolupar algun tipus de malestar somàtic, que, per descomptat, ignoren perquè cal seguir endavant -, i passa per alt la seva necessitat d’afecte, suport o ajuda (Gimeno-Bayón 2012). Atès que en aquesta creuada per aconseguir que tots al seu voltant estiguin bé no es paren a preguntar-se si realment l’ajuda que ofereixen ha estat sol·licitada o no, solen mostrar un estat emocional on predomina una ràbia més o menys explícita; senten que els altres no valoren els seus esforços, ni els hi tenen en compte ni ho agraeixen, que és la queixa típica del Salvador. El seu cansament sol anar acompanyat d’una tristesa evident, atès que saben que la tasca que s’han imposat és impossible de complir. Per tant, no és estrany detectar sentiments d’impotència o fracàs i creences negatives sobre si mateix i els altres: no en va tots els titànics esforços que realitza no estan servint per a aconseguir els seus objectius.

La forja d’un heroi

Hi ha molts camins pels quals una persona pot adoptar aquest rol, encara que la seva presentació sol ser similar. Amb un elevat sentit de la responsabilitat, recorden a la figura del sentinella vigilant, sempre atent a les alertes que indiquin que ha d’entrar en acció. Té interioritzada la idea que no només ha d’estar disponible i preparat per a actuar en qualsevol moment, sinó que ha de mostrar una imatge de força, resolució i temprança. “Haig de ser fort”, ja que en cas contrari una cosa greu podria passar (Steiner, 1975). El problema de mostrar aquesta faceta contínuament és que els altres arriben aviat a la conclusió que el Salvador no necessita cap mena d’ajuda, per la qual cosa una altra de les conseqüències xocants i doloroses d’aquest rol és sentir-se “abandonat” pels altres, que mai es preocupen pels seus problemes.

En moltes ocasions es tracta d’una decisió primerenca davant diverses situacions vitals que tenen un denominador comú: en alguna època de la seva vida s’han vist obligats a fer-se càrrec d’alguna cosa o d’algú abans d’hora. Sigui un mandat extern o autoimposat, per exemple, cuidar d’un progenitor malalt, estar pendent d’un germà menor o ser d’alguna manera – encara que sigui implícit – reconeguts com el fort de la família. Solen ser el pilar de la seva casa, al voltant de la qual pivoten els altres – reforçant així aquest paper -, que acudeixen a buscar-la. No és estrany trobar aquí a nens o adolescents convertits en el drap de llàgrimes o sustentació d’algun dels seus pares, ni tampoc als qui creixen amb la creença que han de complaure als altres perquè estiguin contents i tot quedi en ordre. Hi ha desenes de formes en les quals un menor pot arribar a creure que el benestar de tota la família recau en les seves petites espatlles.

Buidar la motxilla

El treball terapèutic amb els qui han abraçat el rol de Salvador passa per diversos eixos principals que tenen a veure amb reajustar les creences assumides sobre un mateix i els altres. D’una banda, estan passant per alt la capacitat dels altres per a valer-se per si mateixos; abans de llançar-se a prestar la nostra valuosa ajuda, val la pena fer-se tres preguntes essencials.

  • Pot aquesta persona resoldre sola el problema?
  • Em puc permetre intervenir en aquest cas?
  • En realitat vull fer-ho?

Quan el Salvador aprèn a valorar les situacions abans d’actuar, a preguntar als altres si necessiten ajuda – o senzillament esperar que te la sol·licitin, sense oferir-la per endavant -, i per descomptat, declinar les peticions excessives, no desitjades o impossibles d’atendre, està començant a seleccionar quan, com i en quines circumstàncies posar en marxa les seves d’altra banda múltiples capacitats. I en aquest procés està prenent el control de la seva vida.

Una altra distorsió típica que es confronta en aquest procés és la sobrevaloració del poder propi que fa el Salvador; acceptar que es tenen límits, que no es pot ajudar a tothom i que disposem de recursos limitats és una altra línia de treball que va destinada a aconseguir racionalitzar l’esforç i aprendre a ser més realistes i més considerats amb la nostra persona. Estar més pendents de les nostres pròpies necessitats, abandonades durant llarg temps, cuidar-nos una mica més, en definitiva, humanitzar-nos – acceptar que no arribem a tot, que podem mostrar-nos esgotats, vulnerables o necessitats d’ajuda -.

En aquest buidatge de la motxilla que arrossega la persona aclaparada per l’estrès cal estar atent a la gestió de l’estat d’ànim. D’una banda, la ràbia ben manejada pot ser molt útil, ja que és un senyal fantàstic de per on hem de començar a posar límits. Enfadar-nos ens ajuda a adonar-nos que hi ha situacions que no tolerem; per aquí podem analitzar què és allò que realment tant ens molesta i què podem fer nosaltres per resoldre-la. Quant a la tristesa, ens encamina cap a la pèrdua. En aquest cas, d’aquesta imatge de guerrer indestructible després del qual s’ha parapetat i que tant s’ha esforçat a mantenir; substituir-la per una visió més amable i menys esgotadora és una de les claus per a abandonar la posició de Salvador.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El rol de Salvador

Con bastante regularidad por la consulta del psicólogo pasan personas afectadas por estrés en diversos grados. Ya de por sí vivimos a un ritmo muy elevado de exigencias externas, tanto laborales como personales, relacionadas con la familia, la pareja, las amistades y en general con la multitud de actividades en las que repartimos nuestro siempre escaso tiempo. Sin embargo, entre aquellos que piden ayuda abrumados por el peso de las obligaciones suele distinguirse un perfil muy característico: aquellos que han asumido el rol de Salvador (Karpman, 1968).

Para cualquiera en esta posición, lo más importante es que los demás le necesiten. En este deseo de ser útil y ayudar, el Salvador puede fácilmente desatender sus propias necesidades, minusvalorándolas, ya que considera las de los otros mucho más relevantes. Por supuesto, es el blanco ideal de todo tipo de peticiones, que es incapaz de rechazar, por lo que se va progresivamente cargando cada vez con más tareas. Hasta que llegan al punto en que, por muy eficiente y dedicado que seas, simplemente es imposible asumir más. Es en este momento en el que se produce la crisis y acuden a terapia, aplastados por el peso del deber que se han autoasignado.

Un perfil de Salvador muestra una enorme capacidad de sacrificio, desoye hasta límites insospechados su propio cansancio – no es raro desarrollar algún tipo de malestar somático, que, por supuesto, ignoran porque hay que seguir adelante -, y pasa por alto su necesidad de cariño, apoyo o ayuda (Gimeno-Bayón 2012). Dado que en esta cruzada por conseguir que todos a su alrededor estén bien no se paran a preguntarse si realmente la ayuda que ofrecen ha sido solicitada o no, suelen mostrar un estado emocional donde predomina una rabia más o menos explícita; sienten que los demás no valoran sus esfuerzos, ni los tienen en cuenta ni lo agradecen, que es la queja típica del Salvador. Su cansancio suele ir acompañado de una tristeza evidente, dado que saben que la tarea que se han impuesto es imposible de cumplir. Por tanto, no es raro detectar sentimientos de impotencia o fracaso y creencias negativas sobre sí mismo y los demás: no en vano todos los titánicos esfuerzos que realiza no están sirviendo para alcanzar sus objetivos.

La forja de un héroe

Hay muchos caminos por los que una persona puede adoptar este rol, aunque su presentación suele ser similar. Con un elevado sentido de la responsabilidad, recuerdan a la figura del centinela vigilante, siempre atento a las alertas que indiquen que ha de entrar en acción. Tiene interiorizada la idea de que no solo ha de estar disponible y preparado para actuar en cualquier momento, sino que debe mostrar una imagen de fuerza, resolución y templanza. “Debo ser fuerte”, ya que en caso contrario algo grave podría pasar (Steiner, 1975). El problema de mostrar esta faceta continuamente es que los demás llegan pronto a la conclusión de que el Salvador no necesita ningún tipo de ayuda, por lo que otra de las consecuencias chocantes y dolorosas de este rol es sentirse “abandonado” por los otros, que nunca se preocupan por sus problemas.

En muchas ocasiones se trata de una decisión temprana ante diversas situaciones vitales que tienen un denominador común: en alguna época de su vida se han visto obligados a hacerse cargo de algo o de alguien antes de tiempo. Sea un mandato externo o autoimpuesto, por ejemplo, cuidar de un progenitor enfermo, estar pendiente de un hermano menor o ser de algún modo – aunque sea implícito – reconocidos como el fuerte de la familia. Suelen ser el pilar de su casa, a cuyo alrededor pivotan los demás – reforzando así este papel -, que acuden a buscarla. No es extraño encontrar aquí a niños o adolescentes convertidos en el paño de lágrimas o sostén de alguno de sus padres, ni tampoco a quienes crecen con la creencia de que deben complacer a los demás para que estén contentos y todo quede en orden. Hay decenas de formas en las que un menor puede llegar a creer que el bienestar de toda la familia recae en sus pequeños hombros.

Vaciar la mochila

El trabajo terapéutico con quienes han abrazado el rol de Salvador pasa por varios ejes principales que tienen que ver con reajustar las creencias asumidas sobre uno mismo y los demás. Por un lado, están pasando por alto la capacidad de los demás para valerse por sí mismos; antes de lanzarse a prestar nuestra valiosa ayuda, vale la pena hacerse tres preguntas esenciales.

  • ¿Puede esta persona resolver sola el problema?
  • ¿Me puedo permitir intervenir en este caso?
  • ¿En realidad quiero hacerlo?

Cuando el Salvador aprende a valorar las situaciones antes de actuar, a preguntar a los otros si necesitan ayuda – o sencillamente esperar a que te la soliciten, sin ofrecerla por adelantado -, y por supuesto, declinar las peticiones excesivas o imposibles de atender, está empezando a seleccionar cuándo, cómo y en qué circunstancias poner en marcha sus por otro lado múltiples capacidades. Y en ese proceso está tomando el control de su vida.

Otra distorsión típica que se confronta en este proceso es la sobrevaloración del poder propio que hace el Salvador; aceptar que se tienen límites, que no se puede ayudar a todo el mundo y que disponemos de recursos limitados es otra línea de trabajo que va destinada a conseguir racionalizar el esfuerzo y aprender a ser más realistas y más considerados con nuestra persona. Estar más pendientes de nuestras propias necesidades, abandonadas durante largo tiempo, cuidarnos un poco más, en definitiva, humanizarnos – aceptar que no llegamos a todo, que podemos mostrarnos agotados, vulnerables o necesitados de ayuda -.

En este vaciado de la mochila que arrastra la persona abrumada por el estrés hay que estar atento a la gestión del estado de ánimo. Por una parte, la rabia bien manejada puede ser muy útil, ya que es una señal fantástica de por dónde tenemos que empezar a poner límites. Enfadarnos nos ayuda a darnos cuenta de que hay situaciones que no toleramos; por ahí podemos analizar qué es aquello que realmente tanto nos molesta y qué podemos hacer nosotros. En cuanto a la tristeza, nos encamina hacia la pérdida. En este caso, de esa imagen de guerrero inquebrantable tras el que se ha parapetado y que tanto se ha esforzado en mantener; sustituirla por una visión más amable y menos agotadora es una de las claves para abandonar la posición de Salvador.

Àlex García.

Sicólogo i Psicoterapeuta.

 

 

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies