Slider
Slider
Inici » a-ultimesnoticies » “El rol de víctima”. Psicodefensa Personal per Àlex García
Slider
Psicodefensa Personal, per Àlex García.

“El rol de víctima”. Psicodefensa Personal per Àlex García

El rol de víctima

A

mesura que les societats humanes abandonen els principis basats en la imposició, la posició de poder o el que es deia darwinisme social – incorrecta aplicació de la teoria evolutiva als grups socials que va derivar en guerres i totalitarismes -, s’ha anat guarint el mal causat i la immensa quantitat de víctimes d’aquesta ideologia del poder. Donar veu i presència a diverses minories represaliades, a persones o col·lectius que han patit persecució, ostracisme i menyspreu és essencial si volem progressar com a espècie. Afortunadament, i encara que costi de creure, sembla que avancem cap a una societat on es promou la integració i la reparació a les persones que hagin resultat malmeses.

Entenem per tant com a víctima a qualsevol que es trobi en una situació d’indefensió o risc provocat per un dany patit, lloc en el qual a ningú li agrada estar. Malgrat això, si un fa una passejada per xarxes socials o està més o menys al dia de reivindicacions socials de tota índole, s’adona de seguida que cada vegada més apareixen veus que, sense haver patit dany evident de cap classe, es cataloguen com a víctimes d’alguna cosa o algú. Tant és així que fins i tot ho podem trobar en majories i elits socials, polítiques o econòmiques sense cap rubor. Sembla que tothom es presenta com a víctima i proliferen els ofesos per tot el món, independentment de la cultura d’origen.

Es fa difícil, per tant, diferenciar a víctimes reals del que podríem anomenar falses víctimes –que es presenten com a tals sense ser-ho, sigui perquè s’ho creuen o fruit d’una estratègia deliberada -. Fins i tot pot passar que víctimes reals es concebin a si mateixes com a víctimes en qualsevol altre àmbit de la seva vida. Estaríem parlant d’adoptar un rol en la interacció amb els altres, un mecanisme psicològic que tracta d’explotar els avantatges ocults de col·locar-se en aquesta posició a priori indesitjable. En termes d’Anàlisi Transaccional correspondria al rol de Víctima en els jocs psicològics (Berne, 1964, Steiner 197).

Grosso modo, quan una persona està actuant com a víctima sense ser-ho, de manera interessada i intencionada, ens trobem davant un joc de poder; es tracta d’una manipulació, més o menys evident, per obtenir un benefici d’un altre. La idea és explotar les bones intencions dels altres en benefici propi, la qual cosa moralment és bastant reprotxable, doncs suposa un engany deliberat. No és necessari comentar que millor prevenir-se d’aquest tipus de persones.

Però quan es tracta d’un automatisme no conscient per a la persona, estem parlant d’un Joc Psicològic i les implicacions són molt menys evidents. Un Joc Psicològic no és més que un intercanvi comunicatiu entre dues o més persones que és estereotipat – sempre passa de la mateixa manera, com si tingués un guió predefinit – en el qual tots els jugadors acaben empipats i sentint-se malament. Com sigui que ningú decideix sentir-se malament a propòsit, el joc té lloc perquè inconscientment s’obté un benefici ocult: generalment, reafirmar-se en alguna creença limitadora o nociva prèvia, i, sobretot, evitar un contacte sa i íntim amb els altres.

En començar el joc, cada participant es col·loca en un rol del triangle dramàtic de Karpman (1975): Víctima, Salvador o Perseguidor. El jugador que inicia li tira un esquer a l’altre, tractant de treure partit de la seva feblesa. Si l’interlocutor accepta el joc, té lloc un intercanvi comunicatiu en el qual, en algun moment, es “gira la truita” i els rols canvien; la nostra Víctima passarà a perseguir o salvar a l’altre jugador i tothom se sentirà malament.

Quines característiques presenta una persona que adopta aquest rol i com funcionen els jocs? La Víctima és potser el rol més difícil de jugar, pel seu caràcter més passiu-agressiu i atès que suposa buscar la humiliació, però és molt efectiu en atreure tant crítiques com atencions dels altres dos papers. La creença bàsica d’una persona en aquesta posició és que els altres són responsables del que ella sent o pensa. Em sento bé o malament en funció del que els altres facin amb mi. Així que de forma automàtica buscarà que algú li salvi o li persegueixi. Amb aquesta premissa està menysvalorant les seves pròpies capacitats – el rol de víctima és profundament incapacitant – i les necessitats dels altres, i sobrevalorant per contra les capacitats dels altres i les seves pròpies necessitats. No, no som tan importants com perquè la resta estigui pendent de nosaltres, molt menys a temps complet.

El joc principal de la Víctima és el que Berne va denominar “Sí, però”. S’inicia amb una queixa sobre algun problema aparentment d’impossible resolució. Tot un repte per a qualsevol que vagi pel món en posició de Salvador, que acudirà a la crida proposant una solució. No obstant això, es trobarà amb una objecció: “Sí, però”. Gens greu, el Salvador aguditzarà l’enginy per oferir una nova alternativa, que serà implacablement rebutjada. L’intercanvi continua al mateix temps que tots dos jugadors es van enfadant, fins que es produeix el canvi de papers: la Víctima s’enfada, i passa a perseguir, i el Salvador es converteix en Víctima d’aquesta persecució. Tots dos han sortit escaldats, però s’han reafirmat en creences negatives: la Víctima segueix pensant que el seu problema és especial i irresoluble – incapacitat –, que ningú li entén, i que tothom li diu el que ha de fer – més incapacitat -. El Salvador es va creient que, una altra vegada, la gent és una desagraïda quan ell l’única cosa que vol és ajudar. Un exemple pot il·lustrar el comú que és aquest joc:

 • V: “M’agradaria posar-me a estudiar Empresarials, però amb la feina…”
 • S: “Bé, pots matricular-te online i anar veient”
 • V: “Sí, però les universitats online són cares i no sé si tindré temps”
 • S: “Pots agafar solament dues o tres assignatures”
 • V: “Ja, però així trigaré la vida a acabar-la, i no vull estar deu anys estudiant”
 • S: “Mmmmm, i buscar un treball amb menys hores?”
 • V: “Bé, creus que no ho havia pensat ja? No sóc ximple, és que no és fàcil” (pas a Perseguidor)
 • S: “Perdona, només intentava ajudar-te” (canvi a Víctima i malestar mutu)

Un altre molt estès és l’anomenat “pobre de mi”, en el qual el jugador en rol de Víctima utilitza un pretext, com alguna malaltia, desgràcia passada o característica per no assumir responsabilitats – “com em faré càrrec d’això si jo sóc/vaig patir/tinc …?” -, molt popular a les xarxes socials, o el “si no fos per tu”, en el qual la Víctima es queixa de tot el que no pot fer perquè una altra persona l’hi impedeix.

El denominador comú d’aquest tipus de comunicació, i el seu perill principal, és que reforça la victimització de la persona que ho juga, en comptes de buscar autonomia i responsabilitat. Aprofundeixen en una visió nociva d’un mateix com algú inadequat i incapaç si es fes càrrec de la seva vida. Per tant, quan som conscients d’aquests jocs, és necessari tallar-los: en el cas de l’irritant “Sí, però”, retornant la responsabilitat sobre el problema – “com has pensat resoldre-ho?” “Què necessitaries per a això?” – o en “Pobre de mi” enviant un missatge de tipus “crec que pots fer-ho”. Aquesta actitud, que avui molts criden empoderar, és especialment important en el cas d’aquells que han sofert danys reals, doncs corren risc de ser etiquetats com a víctimes – falses – per la resta de la societat.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El rol de víctima

A

medida que las sociedades humanas abandonan los principios basados en la imposición, la posición de poder o lo que se llamaba darwinismo social – incorrecta aplicación de la teoría evolutiva a los grupos sociales que derivó en guerras y totalitarismos -, se ha ido restañando en el daño causado y la inmensa cantidad de víctimas de esta ideología del poder. Dar voz y presencia a diversas minorías represaliadas, a personas o colectivos que han sufrido persecución, ostracismo y menosprecio es esencial si queremos progresar como especie. Afortunadamente, y aunque cueste creerlo, parece que avanzamos hacia una sociedad donde se promueve la integración y la reparación a las personas que hayan podido resultar perjudicadas.

Entendemos por tanto como víctima a cualquiera que se halle en una situación de indefensión o riesgo provocado por un daño sufrido, lugar en el que a nadie le gusta estar. Sin embargo, si uno se da un paseo por redes sociales o está más o menos al día de reivindicaciones sociales de toda índole, se da cuenta enseguida de que cada vez más aparecen voces que, sin haber sufrido daño evidente de ninguna clase, se catalogan como víctimas de algo o alguien. Tanto es así que incluso lo podemos ver en mayorías y elites sociales, políticas o económicas sin ningún rubor. Pareciera que todo el mundo se presenta como víctima y proliferan los ofendidos por todo el mundo, independientemente de la cultura de origen.

Se hace difícil, por tanto, diferenciar a víctimas reales de lo que podríamos llamar falsas víctimas – aquellos que se presentan como tales sin serlo, sea porque creen serlo o fruto de una estrategia deliberada -. Incluso puede ocurrir que víctimas reales se conciban a sí mismas como víctimas en cualquier otro ámbito de su vida. Estaríamos hablando de adoptar un rol en la interacción con los demás, un mecanismo psicológico que trata de explotar las ventajas ocultas de colocarse en esta posición a priori indeseable. En términos de Análisis Transaccional correspondería al rol de Víctima en los juegos psicológicos (Berne, 1964, Steiner 197).

Grosso modo, cuando una persona está actuando como víctima sin serlo, de manera interesada e intencionada, nos encontramos ante un juego de poder; se trata de una manipulación, más o menos evidente, para obtener un beneficio de otro. La idea es explotar las buenas intenciones de los demás en provecho propio, lo cual moralmente es bastante reprochable, pues supone un engaño deliberado. No es necesario comentar que mejor prevenirse de este tipo de personas.

Pero cuando se trata de un automatismo no consciente para la persona, estamos hablando de un Juego Psicológico y las implicaciones son mucho menos evidentes. Un Juego Psicológico no es más que un intercambio comunicativo entre dos o más personas que es estereotipado – siempre ocurre de la misma manera, como si tuviera un guion predefinido – en el cual todos los jugadores acaban chasqueados y sintiéndose mal. Como sea que nadie decide sentirse mal a propósito, el juego tiene lugar porque inconscientemente se obtiene un beneficio oculto: generalmente, reafirmarse en alguna creencia limitadora o dañina previa, y, sobre todo, evitar un contacto sano e íntimo con los demás.

Al comenzar el juego, cada participante se coloca en un rol del triángulo dramático de Karpman: Víctima, Salvador o Perseguidor. El jugador que inicia le tira un cebo al otro, tratando de sacar partido de su debilidad. Si el interlocutor acepta el juego, tiene lugar un intercambio comunicativo en el que, en algún momento, se “gira la tortilla” y los roles cambian; nuestra Víctima pasará a perseguir o salvar al otro jugador y todo el mundo se sentirá mal.

¿Qué características presenta una persona que adopta este rol y cómo funcionan los juegos? La Víctima es quizá el rol más difícil de jugar, por su carácter más pasivo-agresivo y dado que supone buscar la humillación, pero es muy efectivo al atraer tanto críticas como atenciones de los otros dos papeles. La creencia básica de una persona en esta posición es que los demás son responsables de lo que ella siente o piensa. Me siento bien o mal en función de lo que los otros hagan conmigo. Así que de forma automática buscará que alguien le salve o le persiga. Con esta premisa está minusvalorando sus propias capacidades – el rol de víctima es profundamente incapacitante – y las necesidades de los demás, y sobrevalorando por el contrario las capacidades de los otros y sus propias necesidades. No, no somos tan importantes como para que el resto ande pendiente de nosotros, mucho menos a tiempo completo.

El juego principal de la Víctima es el que Berne denominó “Sí, pero”. Se inicia con una queja sobre algún problema aparentemente de imposible resolución. Todo un reto para cualquiera que vaya por el mundo en posición de Salvador, que acudirá a la llamada proponiendo una solución. Sin embargo, se encontrará con una objeción: “Sí, pero”. Nada grave, el Salvador agudizará el ingenio para ofrecer una nueva alternativa, que será implacablemente rechazada. El intercambio continúa al mismo tiempo que ambos jugadores se van enfadando, hasta que se produce el cambio de papeles: la Víctima se enfada, y pasa a perseguir, y el Salvador se convierte en Víctima de esa persecución. Ambos han salido escaldados, pero se han reafirmado en creencias negativas: la Víctima sigue pensando que su problema es especial e irresoluble – incapacidad –, que nadie le entiende, y que todo el mundo le dice lo que tiene que hacer – más incapacidad -. El Salvador se va creyendo que, otra vez, la gente es una desagradecida cuando él lo único que quiere es ayudar. Un ejemplo puede ilustrar lo común que es este juego:

 • V: “Me gustaría ponerme a estudiar Empresariales, pero con el trabajo…”
 • S: “Bueno, puedes matricularte online e ir viendo”
 • V: “Sí, pero las universidades online son caras y no sé si tendré tiempo”
 • S: “Puedes coger solo dos o tres asignaturas”
 • V: “Ya, pero así tardaré la vida en acabarla, y no quiero estar diez años estudiando”
 • S: “Mmmmm, y buscar un trabajo con menos horas?”
 • V: “Bueno, ¿crees que no lo había pensado ya? No soy tonto, es que no es fácil” (paso a perseguidor)
 • S: “Perdona, sólo intentaba ayudarte” (cambio a Víctima y malestar mutuo)

Otro muy extendido es el llamado “pobre de mí”, en el que el jugador en rol de Víctima utiliza un pretexto, como alguna enfermedad, desgracia pasada o característica para no asumir responsabilidades – “¿cómo voy a hacerme cargo de esto si yo soy/sufrí/tengo …?” -, muy popular en las redes sociales, o el “si no fuera por ti”, en el que la Víctima se queja de todo lo que no puede hacer porque otra persona se lo impide.

El denominador común de este tipo de comunicación, y su peligro principal, es que refuerza la victimización de la persona que lo juega, en vez de buscar autonomía y responsabilidad. Profundizan en una visión dañina de uno mismo como alguien inadecuado e incapaz de hacerse cargo de su vida. Por tanto, cuando somos conscientes de estos juegos, es necesario cortarlos: en el caso del irritante “Sí, pero”, devolviendo la responsabilidad sobre el problema – “¿cómo has pensado resolverlo?” “¿Qué necesitarías para ello?” – o en “Pobre de mí” enviando un mensaje de tipo “creo que puedes hacerlo”. Esta actitud, que hoy muchos llaman empoderar, es especialmente importante en el caso de aquellos que han sufrido daños reales, pues corren riesgo de ser etiquetados como víctimas – falsas – por el resto de la sociedad.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

2018-10-31

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator