Dilluns,15 juliol, 2024
IniciA PORTADA"Els límits de l'empatia”. Psicodefensa Personal per Àlex García

“Els límits de l’empatia”. Psicodefensa Personal per Àlex García

Els límits de l’empatia

Convertida en el remei a tots els mals, solució a tots els conflictes – des de domèstics fins a l’alta política – i indicador de categoria moral superior, l’empatia sembla ser el sant greal dels nostres temps. N’hi ha prou amb mostrar empatia perquè una situació s’arregli màgicament, i per això qui la posseeix està dotat d’una habilitat psicològica especial. Avui dia, quan em neguen els meus desitjos, es deu a manca d’empatia – perquè si n’hi hagués, sens dubte els altres farien el que jo vull -, i quan els comunico, demano empatia com a garantia que seran complaguts. En definitiva, que l’empatia s’ha transformat en una paraula buida, buidada del seu contingut original, un comodí genèric que a més ha vist el seu significat pervertit, ja que està servint per a emmascarar actituds egoistes i paradoxalment res prosocials.

La definició més comuna de l’empatia la cataloga com una habilitat per a posar-se en el lloc d’una altra persona. La qual cosa és massa genèrica: més concretament es tracta d’una resposta afectiva que implica la comprensió de l’estat emocional de l’altre. Això ens permet poder sentir aquest mateix estat i aproximar-nos a ell habilitant respostes menys agressives i més prosocials. Malgrat algunes diferències en aquesta definició, el descobriment de les neurones mirall i el seu funcionament en macacos (Rizzolatti, 1996) va suposar l’inici de la recerca neurocientífica, brillantment continuades per Antonio Damasio i el seu treball sobre les bases neuronals de l’emoció i el sentiment, podent afirmar que les dades empíriques sobre l’existència de l’empatia són molt consistents.

Avui dia es tendeix a pensar que l’empatia és una habilitat multidimensional, diferenciant-se entre l’empatia afectiva i la cognitiva. La primera es refereix a la resposta emocional pròpia davant el sentiment aliè, i la segona que en qualsevol cas es desenvolupa després d’aquest primer component emocional, estaria relacionada amb la comprensió de la posició de l’altre i la discriminació entre el jo i els altres (Eisenberg, 2005). També es parla d’una empatia perceptiva, en la qual som capaços de representar-nos en l’espai i el temps la situació de l’altre. Aquesta diferenciació és crucial pel que fa a l’aparició de la conducta prosocial i com funciona aquest mecanisme.

Els nostres sistemes de raonament moral prosocial ens assisteixen en la presa de decisions sobre proporcionar ajuda a altres persones quan hi ha algun tipus de conflicte entre les nostres necessitats – raonament hedonista – i les dels altres – orientat a necessitats -. Com més gran sigui la meva capacitat empàtica, més disposat estaré a orientar-me a les necessitats, sent consistent la recerca a assenyalar que les dones són més proclius al comportament cooperatiu que els homes, els quals mostren major tendència a raonar de manera hedonista i a comportaments agressius (Tur i cols. 2016, Carlo i cols. 2013, Eisenberg i cols. 1995).

Per tant, ser més capaços de captar l’estat emocional d’altres persones afavorirà que pugui comprendre les seves necessitats i per tant adequar les meves conductes cap a una resolució del conflicte més satisfactòria. Però compte, perquè correlació no implica causalitat i això no sempre és així: no podem deixar de costat que, en aquesta valoració de la situació aliena, el processament cognitiu que farem està influït per les meves pròpies creences i paràmetres morals, i per això el mer fet de poder empatitzar no garanteix que accepti o estigui d’acord amb la posició aliena.

Amb un exemple es pot veure molt més evident: qualsevol de nosaltres pot arribar a comprendre el patiment d’una persona que té gelosia de l’estreta relació de la seva parella amb un tercer, l’angoixa de la incertesa i l’ansietat que genera la perspectiva d’una possible pèrdua, i voler ajudar a reduir-los – comportament prosocial -. Però serà més difícil que estiguem d’acord amb solucions com les conductes controladores, la coacció i els xantatges emocionals com a elements de pressió, fins i tot entenent el procés que ha portat a la persona fins a aquesta situació. L’empatia em serveix per a entendre com veu l’altre el món, però no és una carta blanca per a admetre qualsevol comportament.

Aquesta limitació és especialment important en teràpia, ja que una de les habilitats que necessita el terapeuta és precisament l’empatia, per la qual cosa és necessari ser conscient dels seus perills. Fa molts anys que Carl Rogers va apuntar les tres actituds essencials per a una relació d’ajuda, i que avui estan assumides per psicòlegs de totes les escoles:

  • L’empatia, entesa com una actitud d’escolta profunda i activa per a poder percebre el món intern de la persona a la qual desitgem ajudar.
  • L’autenticitat, en el sentit de mostrar-nos sincers i congruents, sense construir un personatge emparat per rols professionals o personals. Això implica estar disposat a mostrar i comunicar sentiments i experiències.
  • L’acceptació positiva incondicional. Si puc desenvolupar una condició positiva cap a l’altre, puc facilitar el canvi; estem disposats al fet que la persona expressi sentiments lliurement sense jutjar ni manipular.

Encara que sembli una obvietat, conrear les tres actituds no és senzill, entre altres coses perquè tendeixen a interferir-se les unes amb les altres. Puc acceptar incondicionalment a una persona que agredeix a altres més febles? Puc empatitzar amb ella, comprenent el seu marc mental? I en aquest cas, estic disposat a mostrar els meus sentiments autèntics de rebuig a aquestes conductes, i per tant ja no estic acceptant-li incondicionalment? En moltes ocasions, els psicòlegs ens veiem en la posició de comunicar desaprovació davant conductes nocives per a la persona o els altres, descoratjar-les i buscar alternatives sanes amb la persona. Empatitzar amb algú no significa estar d’acord amb el que pensa o fa; podem comprendre sense acceptar.

De fet, fins i tot podem donar-li la volta a la situació: som també capaços d’acceptar sense necessitat d’entendre, simplement respectant el dret d’un altre a prendre decisions pròpies, sempre que no suposin una fallida o mal per a ningú. En resum, si malgrat la seva importància, mitjançant la nostra habilitat empàtica no hem estat capaces de posar-nos d’acord amb l’altre, ni assimilar els seus punts de vista, disposem d’altres capacitats psicològiques per a arribar a pactes de convivència o cooperació, com la resolució de conflictes, la presa de decisions, l’assertivitat, les habilitats de negociació o el raonament moral.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta

Los límites de la empatía

Convertida en el remedio a todos los males, solución a todos los conflictos – desde domésticos hasta la alta política – e indicador de categoría moral superior, la empatía parece ser el santo grial de nuestros tiempos. Basta con mostrar empatía para que una situación se arregle mágicamente, y por ello quien la posee está dotado de una habilidad psicológica especial. Hoy en día, cuando me niegan mis deseos, se debe a falta de empatía – pues si la hubiera, sin duda los demás harían lo que yo quiero -, y cuando los comunico, demando empatía como garantía de que van a ser complacidos. En definitiva, que la empatía se ha transformado en una palabra hueca, vaciada de su contenido original, un comodín genérico que además ha visto su significado pervertido, puesto que está sirviendo para enmascarar actitudes egoístas y paradójicamente nada prosociales.

La definición más común de la empatía la cataloga como una habilidad para ponerse en el lugar de otra persona. Lo cual es demasiado genérico: más concretamente se trata de una respuesta afectiva que implica la comprensión del estado emocional del otro. Esto nos permite poder sentir ese mismo estado y aproximarnos a él habilitando respuestas menos agresivas y más prosociales. A pesar de algunas diferencias en esta definición, el descubrimiento de las neuronas espejo y su funcionamiento en macacos (Rizzolatti, 1996) supuso el inicio de la investigación neurocientífica, brillantemente continuadas por Antonio Damasio y su trabajo sobre las bases neuronales de la emoción y el sentimiento, pudiendo afirmar que los datos empíricos sobre la existencia de la empatía son muy consistentes.

Hoy en día se tiende a pensar que la empatía es una habilidad multidimensional, diferenciándose entre la empatía afectiva y la cognitiva. La primera se refiere a la respuesta emocional propia ante el sentimiento ajeno, y la segunda que en cualquier caso se desarrolla después de este primer componente emocional, estaría relacionada con la comprensión de la posición del otro y la discriminación entre el yo y los demás (Eisenberg, 2005). También se habla de una empatía perceptual, en la que somos capaces de representarnos en el espacio y el tiempo la situación del otro. Esta diferenciación es crucial en lo que respecta a la aparición de la conducta prosocial y cómo funciona este mecanismo.

Nuestros sistemas de razonamiento moral prosocial nos asisten en la toma de decisiones sobre proporcionar ayuda a otras personas cuando hay algún tipo de conflicto entre nuestras necesidades – razonamiento hedonista – y las de los demás – orientado a necesidades -. Cuanto mayor sea mi capacidad empática, más dispuesto voy a estar a orientarme a las necesidades, siendo consistente la investigación en señalar que las mujeres son más proclives al comportamiento cooperativo que los hombres, que muestran mayor tendencia a razonar de forma hedonista y a comportamientos agresivos (Tur y cols. 2016, Carlo y cols. 2013, Eisenberg y cols. 1995).

Por lo tanto, ser más capaces de captar el estado emocional de otras personas va a favorecer que pueda comprender sus necesidades y por tanto adecuar mis conductas hacia una resolución del conflicto más satisfactoria. Pero cuidado, porque correlación no implica causalidad y esto no siempre es así: no podemos dejar de lado que, en esta valoración de la situación ajena, el procesamiento cognitivo que haremos está influido por mis propias creencias y parámetros morales, y por ello el mero hecho de poder empatizar no garantiza que acepte o esté de acuerdo con la posición ajena.

Con un ejemplo se puede ver mucho más evidente: cualquiera de nosotros puede llegar a comprender el sufrimiento de una persona que tiene celos de la estrecha relación de su pareja con un tercero, la angustia de la incertidumbre y la ansiedad que genera la perspectiva de una posible pérdida, y querer ayudar a reducirlos – comportamiento prosocial -. Pero va a ser más difícil que estemos de acuerdo con soluciones como las conductas controladoras, la coacción y los chantajes emocionales como elementos de presión, incluso entendiendo el proceso que ha llevado a la persona hasta esta situación. La empatía me sirve para entender cómo ve el otro el mundo, pero no es una carta blanca para admitir cualquier comportamiento.

Esta limitación es especialmente importante en terapia, ya que una de las habilidades que necesita el terapeuta es precisamente la empatía, por lo que es necesario ser consciente de sus peligros. Hace muchos años que Carl Rogers apuntó las tres actitudes esenciales para una relación de ayuda, y que hoy están asumidas por psicólogos de todas las escuelas:

  • La empatía, entendida como una actitud de escucha profunda y activa para poder percibir el mundo interno de la persona a la que deseamos ayudar.
  • La autenticidad, en el sentido de mostrarnos sinceros y congruentes, sin construir un personaje amparados por roles profesionales o personales. Esto implica estar dispuesto a mostrar y comunicar sentimientos y experiencias.
  • La aceptación positiva incondicional. Si puedo desarrollar una condición positiva hacia el otro, puedo facilitar el cambio; estamos dispuestos a que la persona exprese sentimientos libremente sin juzgar ni manipular.

Aunque parezca una obviedad, cultivar las tres actitudes no es sencillo, entre otras cosas porque tienden a interferirse unas con otras. ¿Puedo aceptar incondicionalmente a una persona que agrede a otros más débiles? ¿Puedo empatizar con ella, comprendiendo su marco mental? Y en ese caso, ¿estoy dispuesto a mostrar mis sentimientos auténticos de rechazo a esas conductas, y por tanto ya no estoy aceptándole incondicionalmente? En muchas ocasiones, los psicólogos nos vemos en la posición de comunicar desaprobación ante conductas dañinas para la persona o los demás, desalentarlas y buscar alternativas sanas con la persona. Empatizar con alguien no significa estar de acuerdo con lo que piensa o hace; podemos comprender sin aceptar.

De hecho, incluso podemos darle la vuelta a la situación: somos también capaces de aceptar sin necesidad de entender, simplemente respetando el derecho de otro a tomar decisiones propias, siempre que no supongan una quiebra o daño para nadie. En resumen, si a pesar de su importancia, mediante nuestra habilidad empática no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con el otro, ni asimilar sus puntos de vista, disponemos de otras capacidades psicológicas para llegar a pactos de convivencia o cooperación, como la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la asertividad, las habilidades de negociación o el razonamiento moral.

Àlex García.

Psicólogo i Psicoterapeuta.

Bibliografía

Bozarth, J. D. (1997). Empathy from the framework of client-centered theory and the Rogerian hypothesis. In A. C. Bohart & L. S. Greenberg (Eds.), Empathy reconsidered: New directions in psychotherapy (pp. 81-102). Washington, DC, US: American Psychological Association.

Corrales A., Quijano León N. K. y Góngora E. A. (2017). Empatía, comunicación asertiva y seguimiento de normas. Un programa para desarrollar habilidades para la vida. Enseñanza e Investigación en Psicología, 22(1), 58-65.

García E. (2008). Neuropsicología y educación. De las neuronas espejo a la teoría de la mente. Revista de psicología y educación. (2008) Vol. 1, 3, pag. 69-90

Moya-Albiol L, Herrero N, Bernal MC. (2010) Bases neuronales de la empatía. Rev Neurol 2010; 50: 89-100.

Richaud M. C. (2014) Algunos aportes sobre la importancia de la empatía y la prosocialidad en el desarrollo humano. Revista Mexicana de Investigación en Psicología 2014, Vol. 6, No. 2, 171-176.

Richaud M. C. y Mesurado B. (2016). Las emociones positivas y la empatía como promotores de las conductas prosociales e inhibidores de las conductas agresivas. Acción Psicológica, diciembre 2016, vol. 13, nº. 2, 31-42.

Tur A., Llorca A., Malonda E., Samper P. y Mestre M. (2016). Empatía en la adolescencia. Relaciones con razonamiento moral prosocial, conducta prosocial y agresividad. Acción Psicológica, diciembre 2016, vol. 13, nº. 2, 3-14.

 

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies