Inici » a-ultimesnoticies » Els Serveis Econòmics de l’Ajuntament informen sobre la suspensió de terminis i preguntes habituals referent als pagaments
Arxiu Diari Sant Quirze

Els Serveis Econòmics de l’Ajuntament informen sobre la suspensió de terminis i preguntes habituals referent als pagaments

ECONOMIA. L’Ajuntament de Sant Quirze, des del departament de Serveis Econòmics, ha recollit la informació referent a les preguntes més habituals que estan rebent aquests dies, en relació a la suspensió dels terminis del procediment administratiu i sobre el nou calendari fiscal.

Recordem que l’Ajuntament va adoptar ara fa uns dies un paquet de mesures amb l’objectiu de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la crisi sanitària mundial. D’aquestes, es desprenia que no es requerirà el pagament de cap taxa o quota de cap servei que no s’estigui prestant. Tampoc no es giraran els rebuts de les activitats esportives ni escoles municipals i, finalment, pel que fa a l’àmbit tributari, s’ha modificat el calendari fiscal. Aquesta mesura implica l’ampliació dels terminis per presentar sol·licituds de bonificacions i exempcions de cada tribut.

En aquest sentit, les qüestions que generen més dubtes es relacionen amb les liquidacions o autoliquidacions, la consulta de la carpeta ciutadana, o el fraccionament i pagament de rebuts. Així, s’informa que els nous venciments es podran visualitzar a la carpeta ciutadana properament, i que els nous documents de pagament es poden descarregar al web municipal sense necessitat de desplaçar-se
a l’Ajuntament, entre altres qüestions.

En relació a la suspensió dels terminis sobre el procediment administratiu, es recull la tipologia dels procediments i la casuística de cada un d’ells. Trobareu el detall de les preguntes freqüents al web municipal: www.santquirzevalles.cat.

Trobareu més informació en els arxius següents:

Guia Tributària 2020

Faq sobre temes d’economía:

Quines implicacions té la suspensió?

Liquidacions
Liquidacions que notificades i amb venciment 20 de març, 5 i 20 d’abril, es podran pagar fins al dia 30 d’abril, si l’acord d’imposició és anterior al 18 de març.
Les liquidacions acordades amb posterioritat i que tinguin venciment, d’acord amb les regles establertes en l’article 62 de la LGT, els dies 5 i 20 d’abril o 5 de maig, el venciment passarà a ser el 20 de maig.

Pregunta: Jo tinc una liquidació en aquestes circumstàncies i al consultar la carpeta ciutadana no veig aquest nou venciment, es correcte?
Sí, s’està fent la implementació informàtica per fer el nou càlcul de venciments i la setmana entrant ja estarà corregit, no obstant això si es produeix algun pagament amb un recàrrec improcedent l’Ajuntament el retornarà d’ofici.

Autoliquidacions
La suspensió no opera en els terminis establerts pel pagament de les autoliquidacions que es puguin presentar. Ara bé, la suspensió sí opera en el termini per presentar aquesta autoliquidació, com per exemple el cas de les plusvàlues. En principi l’ordenança estableix que el termini per presentar autoliquidació és de 30 dies hàbils per operacions inter-vius, doncs bé, si un contribuent presenta l’autoliquidació en termini i aquest coincideix dins del termini de suspensió, haurà de fer front al pagament de l’impost en el termini establert en l’ordenança. Ara bé, el contribuent també podria optar per presentar la seva autoliquidació el 30 d’abril, tot i que els 30 dies hàbils s’haguessin esgotat dins del termini de suspensió.

Rebuts o padrons de caràcter periòdic
En aquest cas tampoc opera la suspensió declarada per l’Estat, però a iniciativa municipal s’ha modificat el calendari fiscal, de tal forma que l’impost sobre béns immobles i el de vehicles de tracció mecànica s’ha ampliat el termini de pagament fins els dies 1 de juny i 1 de juliol. Pel rebuts domiciliats també s’ha revisat els venciments per a que cap d’ells coincideixi amb el període suspensió.

Pregunta: S’amplia el termini per fer el pagament en voluntària, també s’amplia per sol·licitar els beneficis fiscals regulat en les ordenances?

Sí efectivament, les ordenança fiscal general estableix que els beneficis fiscals s’han de sol·licitar
durant el període de pagament voluntari.

Pregunta: Podré anar amb el mateix avís de pagament que m’ha enviat l’Ajuntament a pagar a
la meva entitat financera?

No, els rebuts enviats al domicili estan configurats amb els venciments del calendari antic, per tant cal l’emissió d’una nova carta de pagament. Per tant, si es va amb el mateix avís de pagament fora del termini que havia establer (3 d’abril IBI i 4 de maig impost de vehicles), l’entitat us informarà que el rebut està fora de termini o que podeu fer front al pagament amb un recàrrec del 5%.
En tot cas, si algun veí/na fes un pagament amb un recàrrec improcedent l’Ajuntament el retornarà d’ofici.

Pregunta: Així doncs, per obtenir una nova carta de pagament haig d’anar a l’Ajuntament per buscar-la?

No cal, a la web municipal i sense necessitat de cap certificat podeu obtenir la nova còpia amb els nous venciments registrats i inclús fer el pagament. A tal efecte només cal que us identifiqueu amb el DNI/NIF i el número del rebut que està en la carta de pagament.
https://seu.santquirzevalles.cat/CarpetaCiutadana/_khsQ_z_Dy9jXLMLdaZxBOuYeG92CXtx-ALNbvXE4txM

Fraccionaments i aplaçaments
Tot ciutadà que es vegi afectat per aquesta situació se li notificarà, ja sigui per mitjans telemàtics o mitjançant trucada telefònica de l’establiment del nou pla de pagaments. Tots els venciments dels dies 1 i 16 d’abril han estat suspesos i atès que l’únic mitjà de pagament és la domiciliació bancària, l’Ajuntament no posarà al cobrament aquest rebuts ajornats i/o fraccionats.

Pregunta: Al consultar la carpeta ciutadana no veig aquest nou venciment, es correcte?

Sí, s’està fent la implementació informàtica per fer el nou càlcul de venciments i en una setmana i mitja es creu que estarà implementat. En tot cas, a l’estar els rebuts domiciliats l’Ajuntament no els posarà al cobrament fins l’arribada del nou venciment.

Faq sobre procediments administratius:

Preguntes freqüents en relació a la tramitació dels procediments administratius i la suspensió de termes i terminis derivats de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.

1) La suspensió de termes i terminis afecta a tots els procediments administratius?

La suspensió afecta, amb caràcter general, a tots els procediments administratius, a excepció de determinats procediments.

2) La suspensió de termes i terminis requereix d’alguna actuació administrativa?

No. Es tracta d’una suspensió ex lege, que no requereix cap tràmit addicional perquè desplegui la seva eficàcia, sense necessitat de cap altra desplegament normatiu, ni cap declaració de voluntat complementària.

3) La suspensió de termes i terminis implica la suspensió del procediment?

No. La suspensió de termes i terminis administratius no comporta que s’hagi de suspendre el procediment en la seva totalitat atès que es poden seguir desenvolupant aquells tràmits interns (redacció de plecs administratius, redacció d’informes pels serveis jurídics interns o pels serveis tècnics, etc..) que no comportin o obliguin a efectuar actuacions a l’interessat o a un tercer o l’obertura d’un nou termini. Llevat d’aquests supòsits, l’obligació d’impuls del procediment administratiu que correspon als seus instructors i que estableix l’art. 71 de la LPA segueix vigent.

Això comporta que totes aquelles actuacions administratives que no es contraposin o perjudiquin la finalitat de l’estat d’alarma (que no es altra que la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i la lluita contra la pandèmia) es poden dur a terme i sempre que, òbviament, les disponibilitats de personal derivada de les limitacions de la declaració de l’estat d’alarma ho permetin.

4) Quins terminis resten suspesos?

Resten suspesos els terminis a complimentar pels interessats, els terminis (emissió d’informes per exemple) que han de complimentar d’altres Administracions diferents a l’Administració instructora o els terminis a complimentar per la pròpia Administració instructora, com per exemple la formulació d’una proposta de resolució sempre i quan està subjecta a termini.

5) Quins procediments o tràmits poden continuar per imperatiu legal?

Hi ha determinats procediments la tramitació dels quals pot continuar, per imperatiu legal. En concret, es poden esmentar:

a) Procediments administratius en els àmbits d’afiliació, liquidació i cotització de la Seguretat Social (Disposició Addicional Tercera, apartat 5è, segons la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de17 de març, de modificació del Reial decret 463/2020, de 14 de març)

b) Terminis tributaris sotmesos a normativa especial (duanes, per exemple – Disposició Addicional Tercera, apartat 6è, segons la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de17 de març, de modificació del Reial decret 463/2020, de 14 de març).

c) Terminis per a la presentació de liquidacions i autoliquidacions tributàries. (Disposició Addicional Tercera, apartat 6è, segons la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de17 de març, de modificació del Reial decret 463/2020, de 14 de març). No obstant això, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, l’article 14 del Decret llei 7/2020 ha suspès la presentació d’autoliquidacions i el pagament dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i els tributs cedits mentre es mantingui l’estat d’alarma.

d) Terminis administratius previstos en el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID- 19.

6) Quins procediments poden continuar sempre que es justifiqui?

Són tres els supòsits que permeten continuar el procediments: a) aquells que vinguin estretament vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma, b) els que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general i c) els indispensables per al funcionament bàsic dels serveis.

7) Què cal fer en aquests supòsits?

En aquests tres supòsits, cal acordar motivadament i de manera expressa la continuació del procediment.

8) Quins procediments es consideren vinculats a l’estat d’alarma?

D’acord amb l’exposició de motius del Reial Decret 463/2020, tots aquells adreçats a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. S’ha de donar una vinculació estricta entre l’objecte del procediment i les finalitats per les quals s’ha declarat l’estat d’alarma, es a dir, l’epidèmia del COVID-19, la qual cosa no permet interpretacions extensives.

9) Quins procediments es pot considerar que afecten l’interès general?

El concepte d’interès general és un concepte jurídic indeterminat que requereix la seva justificació en el cas en concret. Aquesta justificació ha de ser expressa i respondre, en principi, a l’interès de la ciutadania o dels interessats en què el procediment continuï. Aquesta mateixa justificació permetria endegar-ne nous procediments, com convocatòries de subvencions, si així es justifica.

Pel que fa a la continuació interna del procediment, atenent a la implementació del teletreball, es podria justificar igualment com d’interès general l’obligació d’impuls d’ofici del procediment per part de l’Administració, o la celeritat en la continuació del procediment. No obstant això, en els casos en què existeixi exclusivament una justificació interna o organitzativa, no es poden generar tràmits envers els interessats i, menys encara, dictar resolucions finalitzadores del procediment.

10) Què s’entén per funcionament bàsic dels serveis?

El concepte “funcionament bàsic dels serveis” no és equiparable a “funcionament dels serveis bàsics”. Ara bé cal tenir en compte que en l’exposició de motius del Reial Decret 465/2020 es diu que les modificacions introduïdes en el Reial Decret 463/2020 van adreçades “a reforçar la protecció de la salut pública i assegurar el funcionament dels serveis públics essencials” amb la qual cosa cal entendre que aquests “serveis bàsics” es refereixen als “serveis públics essencials”. Per a la definició de que cal entendre per un servei públic essencial podem recórrer, a efectes merament interpretatius, al què determina l’article 2, apartat a) de la Llei 8/2011, de 28 d’abril per la qual s’estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques que els defineix com “el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas”

11) Hi ha altres supòsits en què es pot continuar el procediment?

Sí, a l’empara de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, quan es tracti d’evitar perjudicis greus en els drets i interessos dels interessats en el procediment.

Caldrà una resolució motivada que així ho acordi, d’ofici o a petició de l’interessat, i, en el cas que es faci d’ofici, caldrà la conformitat de l’interessat. En aquests casos, es podran acordar les mesures d’instrucció o d’ordenació estrictament necessàries per evitar els perjudicis greus, o la no suspensió del termini.

A títol d’exemple, els perjudicis seran greus quan :

– Afectin prestacions econòmiques o socials de caràcter vital adreçades a col·lectius amb risc d’exclusió social.

– Comportin perjudicis econòmiques de gran envergadura

12) És suficient amb la conformitat o petició de l’interessat?

No. En el cas que hi hagi una pluralitat d’interessats, caldrà la conformitat de tots.

A més, tot i que hi hagi petició o conformitat de l’interessat, l’Administració instructora haurà de valorar, per a complimentar el termini:

a) Si l’aixecament de la suspensió del termini por vulnerar o afectar de qualsevol manera les finalitats i objectius pretesos amb la declaració de l’estat d’alarma o pot ser, en general, perjudicial per a la lluita contra la pandèmia.

b) Si l’aixecament de la suspensió afecta els drets o interessos de terceres persones que no han donat la conformitat, amb la qual cosa i en ares del principi del tractament igualitari i equitatiu de tots els ciutadans la suspensió no es podrà aixecar.

No podem oblidar que la suspensió dels terminis pretén també garantir la seguretat jurídica dels ciutadans interessats en un procediment administratiu i que la norma general és, precisament la suspensió.

13) Els procediments d’elaboració de disposicions de caràcter general resten suspesos?

En sentit estricte, la STC 55/2018 dictada en el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de la Generalitat en relació amb un seguit de preceptes de la Llei 39/2015 té declarat que la iniciativa legislativa correspon als governs autonòmics, no a llurs administracions, i que l’exercici d’aquesta prerrogativa s’insereix en l’àmbit de les relacions dels governs amb les cambres parlamentàries, essent que el procediment d’elaboració i aprovació dels projectes de llei és la via que permet als governs autonòmics participar en la funció legislativa i que l’elaboració dels avantprojectes de llei queda totalment al marge de
l’article les competències que l’article 149.1.18 CE reserva a l’Estat. D’entre aquestes, la sentència indica que l’elaboració de normes reglamentàries s’emmarca en el règim jurídic de les administracions públiques, subjecta a les bases que estableixi l’Estat, i fora, per tant, de l’àmbit del procediment administratiu comú.

No obstant això, tampoc seria convenient obviar la finalitat de no perjudicar els drets i interessos de la ciutadania, present en moltes de les determinacions del Reial decret 463/2020. Per això, per un principi de prudència, caldria valorar la possibilitat de no portar a terme els tràmits de participació externa (consulta pública prèvia, informació pública, audiència) que el procediment preveu, valoració que podria ser casuística i no general. En aquest sentit, cal tenir en compte que el conjunt de la ciutadania no té elements per distingir la naturalesa d’uns i altres procediments i pot tenir la confiança legítima que els terminis de
tota actuació administrativa estan suspesos. No suspendre aquests concrets terminis de tràmits participatius podria arribar a comprometre la seva finalitat.

14) Es suspèn el dret dels ciutadans a formular peticions o demanar l’inici d’un procediment administratiu?

No. En aquests casos, sempre que sigui possible, caldria acusar rebuda de la petició o sol·licitud, i comunicar a l’interessat que el procediment està afectat per la suspensió de termes i terminis.

15) Es poden tramitar i resoldre sol·licituds d’accés a la informació (SAIPs)?

Tal com preveu l’article 12 del Decret Llei 7/2020, la ciutadania pot seguir formulant SAIPs, si bé únicament de forma telemàtica. Un cop aquella Saip té entrada el termini d’un mes de que disposa l’Administració per resoldre-la (article 33 LTAIPBG) queda suspès ex lege per aplicació de la Disposició Addicional 3 del Reial decret 463/2020. Qualsevol altre termini regulat al títol III de la LTAIPBG (a tall d’exemple, el termini de trenta dies per a subministrar la informació previst a l’article 36 de la Llei) s’ha d’entendre suspès de forma automàtica; tot això, evidentment, sens perjudici de que –segons cada unitat d’informació de cada Departament- es puguin tramitar i resoldre sol·licituds.

16) La suspensió del procediment afecta a la tramitació electrònica?

Sí. La tramitació electrònica no és un procediment específic sinó un canal per relacionar-se amb l’interessat en la tramitació dels procediments administratius, el qual es troba sotmès a les mateixes limitacions que deriven de la Disposició Addicional 3 del Reial decret 463/2020. Això sense perjudici de què és un canal d’ús cada vegada més habitual i en alguns supòsits obligatori (art. 14.2 i 3 de la Llei 39/2015) i que, justament, com a conseqüència de les mesures derivades de l’estat d’alarma, s’ha convertit en el canal que utilitza de manera exclusiva, sempre que sigui possible, per a les relacions juridicoadministratives.

17) Què s’ha de fer amb els escrits o peticions genèriques que es presentin a la seu electrònica?

Sense perjudici de tenir per presentada la documentació, per raons de seguretat jurídica, seria convenient informar a l’interessat que el termini de resolució resta suspès.

18) Es suspèn l’actuació administrativa automatitzada?

Atès que el procediment es tramita de manera gairebé instantània, en la mesura de què no es generen terminis, no procediria la suspensió de terminis de la DA 3 del RD 463/2020. Tanmateix quan de l’aplicació de l’actuació automatitzada resulti necessari que l’interessat esmeni algun document o requisit, en aquest cas, si bé el sistema generarà automàticament un requeriment, cal entendre que a partir d’aquell moment resta automàticament suspès el termini per donar-ne compliment.

19) Resten suspeses les comunicacions i declaracions responsables?

No. En el cas de les comunicacions i declaracions responsables, els interessats estan habilitats per llei per exercir l’activitat un cop han presentat la respectiva comunicació o declaració responsable. No obstant això, de la mateixa manera que els terminis es troben suspesos, tampoc corren els terminis de prescripció i caducitat, com indica la DA 4 del RD 63/2020. En aquest sentit cal considerar que el termini per iniciar el procediment d’esmena de l’art. 7.2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica també resta suspès, sense perjudici, com ja hem dit, de la facultat de l’Administració d’efectuar el requeriment i suspendre immediatament el seu compliment.

20) Els terminis de notificació resten suspesos?

La suspensió de terminis administratius també afecta als terminis associats a la pràctica de notificacions, a excepció dels procediments no afectats per la suspensió, als quals es refereixen els apartats 3 a 6 de la DA 3, els quals s’han de notificar ordinàriament, sempre que sigui possible. Fora d’aquests darrers supòsits, el termini de 10 dies per practicar la notificació resta suspès durant la vigència de l’estat d’alarma, i es reprendrà un cop aquest perdi vigència.

21) Què passa amb les notificacions presencials?

En el cas que les notificacions presencials no es puguin practicar, aquestes s’hauran de practicar una vegada finalitzi l’estat d’alarma, i sempre que l’interessat no hagi accedit prèviament i voluntàriament a la notificació electrònica, si no és un subjecte obligat a ser notificat electrònicament.

22) Es poden practicar notificacions electròniques?

Sí, però exclusivament en relació amb els procediments la resolució dels quals no es troba suspesa o s’hagi acordat la seva continuació.

23) Què passa amb la posada a disposició de les notificacions electròniques prèvies a la declaració de l’estat d’alarma?

El termini de 10 dies naturals per entendre-la rebutjada es troba suspès. Una vegada finalitzi aquests, s’haurà de completar el termini; si bé es pot valorar ampliar el termini per 10 dies més, o donar, amb caràcter general, 10 dies naturals més a totes les posades a disposició practicades.

24) Què passa si l’interessat accedeix a la notificació electrònica mentre es manté la suspensió?

Cal entendre que la notificació desplega els seus efectes, però seria recomanable advertir a la persona interessada mitjançant un banner informatiu que resta suspès, bé el termini per interposar recurs, en el cas que es tracti de la resolució definitiva del procediment, bé el termini del tràmit que la notificació tingués per objecte posar en marxa. Aquest banner no seria necessari si el peu de recurs està adaptat a la suspensió de termes i terminis.

25) Què passa amb els subjectes no obligats a rebre notificacions electròniques?

Cal recordar que la LPA permet la notificació presencial per part d’empleat públic per garantir l’eficàcia de la resolució (art. 41.1.b), el que seria exclusivament aplicable a aquells supòsits d’imperiosa urgència en la notificació.

D’igual manera, si a l’empara de l’article 42 de la LPA, l’interessat accedeix voluntàriament a la notificació electrònica, aquesta desplegarà els seus efectes.

26) Els procediments d’execució forçosa d’actes administratius resten suspesos?

L’interessat pot complir voluntàriament l’acte administratiu. No obstant això, si el compliment voluntari necessita de l’auxili de l’actuació de l’Administració i aquest fet comporta l’obertura d’un termini administratiu (emissió d’informes, audiències a terceres persones afectades, etc..-) en aplicació de la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, el tràmit no es podrà dur a terme.

En cas d’execució forçosa per part de l’Administració, els terminis han de restar suspesos en les mateixes condicions que els procediments declaratius.

27) Què passa quan perd vigència l’estat d’alarma?

D’una interpretació integradora del que diu l’apartat 1r de la Disposició Addicional 3ª amb el que estableix la Disposició Addicional 4ª (suspensió de terminis de caducitat i prescripció) els termes i terminis resten suspesos i per tant, es reprendrà el seu còmput pel termini que resti pendent quan s’aixequi la declaració d’estat d’alarma.

28) Què passa amb els recursos el termini d’interposició dels quals no havia acabat quan es va declarar l’estat d’alarma?

La Disposició Addicional vuitena del Reial decret llei 11/2020 ha previst l’ampliació del termini per recórrer en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen vers l’interessat. En aquests casos, el termini legalment establert per recórrer es reinicia o torna a començar, a partir del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma.

Els actes desfavorables o de gravamen per a l’interessat són aquells que, en la mesura de què els són perjudicials, són el pressupost intrínsecament necessari per a la seva impugnació.

29) Quin és el termini per recórrer els actes que es notifiquin en els procediments en els que s’acordi justificadament la seva continuació, perquè es troben estretament vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma, són indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis?

El termini per interposar recursos o accionar és un termini de caducitat que es troba suspès per la disposició addicional 4 del Reial decret 463/2020, suspensió del termini per recórrer que és aplicable als actes que es dictin i notifiquin durant la vigència de l’estat d’alarma. Aquest extrem s’hauria de fer constar en el peu de recurs corresponent, i el termini s’iniciarà a partir del dia següent de l’aixecament de l’estat d’alarma.

Això no exclou la possibilitat que l’interessat interposi recurs amb anterioritat a la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma, en aquest cas s’aplicaria el que preveu l’apartat 3 de la disposició addicional tercera, tal com es tracta a la resposta a les preguntes 11 i 12.

Faq sobre temes laborals i d’ocupació:

Temes relacionats amb ATUR

On es poden fer les inscripcions noves d’atur?
Aquelles persones que mai no han estat inscrites a les Oficines de Treball i necessitin la inscripció per tramitar la prestació per desocupació o per qualsevol altre motiu, poden fer la inscripció en línia o bé telefònicament trucant al 900 800 046.
Aquelles persones que hagin estat afectades per un ERTO i en algun moment han estat inscrites a les oficines de Treball, no és necessari que facin cap tràmit. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) tramitarà la seva prestació de forma automàtica. Nou telèfon gratuït d’atenció a consultes 900 800 046

Hi ha algun lloc on consultar si una persona ha estat mai inscrita a una OT?
No, actualment no es pot consultar. Si algú té dubtes, és millor que faci el tràmit d’inscripció.

Si no sé si he estat inscrit a una OT, què he de fer?
Presentar la sol·licitud d’inscripció de la demanada.

Què passa si presento la sol·licitud i ja estava inscrit?
Res, senzillament s’actualitzaran les dades que consten a l’administració.

Què faig si en el formulari no surt l’ocupació que vull sol·licitar?
Posar l’última ocupació en la que ha treballat. Si no surt en el desplegable, indicar-ne una que s’aproximi. Quan hagi passat la situació d’estat d’alarma, l’OT ja contactarà amb tu per ajustar la teva petició i fer una entrevista en profunditat.

Com puc saber que he fet el tràmit correctament?
Si ho has fet correctament et sortirà un rebut amb el resum de les dades que has enviat i el número de registre de la teva sol·licitud d’inscripció. L’Oficina de Treball només contactarà amb aquelles persones de qui necessiti informació addicional.

Què he de fer si quan faig el tràmit no em surt el rebut?
El millor és que tornis a fer el tràmit o que ho provis més tard.

Quan cobraré?
Això depèn del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Les oficines del SOC ofereixen atenció telefònica?
Sí, podeu trucar al 900 800 046, el nou telèfon gratuït per a tràmits i consultes del SOC. L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a divendres de 8h a 14h.

On puc fer la renovació de l’atur?
Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el demandant.
Per a qualsevol gestió relacionada amb les prestacions d’atur accedeix al web del SEPE o contacta mitjançant els telèfons del Servicio Público de Empleo Estatal:

Telèfons territorials

 Barcelona: 93 619 09 98
 Girona: 972 068 698
 Lleida: 973 990 598
 Tarragona 977 990 598

Telèfons generals: 900 81 24 00 i 900 800 046
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Tinc una cita prèvia concertada amb el SOC. Hi he d’anar?
No, totes les cites prèvies queden anul·lades. El Servei d’Ocupació de Catalunya es posarà en contacte amb les persones afectades per fixar una nova data.

Hi ha alguna borsa de treball per a l’emergència COVID 19?
Sí, s’han obert unes borses de treball del SOC que només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. Les persones que s’inscriguin en les ofertes passaran a formar-ne part i serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya.
Consulta les ofertes al SOC
Crida de professionals sanitaris
Ofertes per fer substitucions de personal de tractament dels centres penitenciaris i educatius

Soc empresari i he presentat un ERTO. Com he de demanar la prestació d’atur de forma col·lectiva per als treballadors afectats?
Cal omplir les dades necessàries en el model Excel corresponent i enviar-lo a través del registre electrònic comú de les administracions públiques, a la Dirección Provincial del SEPE de la província on s’ubica el centre de treball. Cal enviar un formulari per cada centre de treball afectat.

Temes LABORALS

Quin procediment ha de seguir una empresa si un treballador o un familiar d’aquest dona positiu en coronavirus?
Han de telefonar al 061 per tal que s’activin els protocols de contacte i els donin instruccions sobre com procedir per fer els aïllaments o confinaments.

En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si és una persona de risc?
Ha de comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries i, si s’ha de quedar confinat per risc. Haurà de demanar la incapacitat temporal.

En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si vol deixar d’anar a treballar perquè algú de la seva família és persona de risc?
Comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries. En aquest cas, l’empresa pot admetre que els treballadors/es treballin des de casa per mitjà del teletreball o demanar-los que cursin una baixa si es constata la situació de risc per les autoritats sanitàries.

Em poden acomiadar?
El Covid19 no justifica, en cap cas, la imposició d’un permís sense sou o un acomiadament. L’empresa no pot decidir de manera unilateral la modificació de vacances acordades, però es poden articular mecanismes de flexibilitat negociats com ara borses d’hores o adaptacions del calendari laboral.

He de portar un justificant per anar a treballar?
La justificació per anar a la feina es pot fer de dues maneres:

 Mitjançant un certificat acreditatiu de l’empresa.
 En cas de no disposar del certificat acreditatiu, es pot emplenar i portar emplenat el model de declaració autoresponsable elaborat del Departament d’Interior, per facilitar als ciutadans i els agents de policia la comprovació que un desplaçament determinat corresponen a una activitat autoritzada.

Què he de fer si tinc una conciliació durant el període que duri l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19?
S’han suspès tots els actes de conciliació dins del període comprès entre el dilluns 16 de març de 2020 i fins a l’aixecament de l’Estat d’Alarma.
S’emetran noves citacions per a la realització dels actes de conciliació a partir de la data de l’aixecament d’aquesta situació d’excepcionalitat. Durant el període de suspensió no s’admetrà la presentació de sol·licituds de manera presencial, però es poden presentar per internet a través del Portal de Conciliacions.
Portal de Conciliacions

A quines opcions de conciliació laboral es pot acollir una persona que ha de tenir cura d’un familiar per edat, malaltia o discapacitat durant la situació d’emergència provocada pel COVID-19?
Les persones treballadores per compte d’altre que acrediten deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o a la reducció d’aquesta quan:

 Sigui necessària la presència de la persona treballadora per cuidar a un familiar per raons d’edat, malaltia o discapacitat.
 Les autoritats governatives prenguin mesures relacionades amb el COVID-19 que impliquen tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensaven cura o atenció a les persones necessitades d’aquests.
 La persona que fins al moment es fes càrrec de la cura o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pugui continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Quin tipus d’adaptació de la jornada laboral es pot demanar per tenir cura d’un familiar mentre duri el període d’emergència relacionat amb el COVID-19 i es compleixin les circumstàncies excepcionals recollides a la pregunta anterior?
Canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent-hi la prestació de treball a distància, o qualsevol altre canvi de condicions que estigui disponible en l’empresa o que puguin implantar-se de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures ja que es limiten al període excepcional de duració del COVID-19.

Com s’ha de demanar aquesta adaptació de la jornada laboral per la situació d’emergència provocada pel COVID-19?
El pas inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut. Sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d’organització de l’empresa. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

Durant quant de temps està vigent una resolució de reconeixement de força major?
Fins a la data de finalització de les mesures laborals derivades de l’estat d’alarma que es publicarà al BOE. Si l’empresa comunica unes dates de suspensió anteriors, quedaran prorrogades automàticament fins que finalitzi l’estat d’alarma.

2020-04-08
promo primera vinyeta vida (1)
seguros Bilbao nuevo renting febrero 202202_Carta_agente_cast_SB_05
seguros-bilbao-2
seguros-bilbao
previous arrow
next arrow

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator