Dissabte,20 abril, 2024
IniciA PORTADA"Ens fan els telèfons mòbils més ximples?" Psicodefensa Personal per Àlex García

“Ens fan els telèfons mòbils més ximples?” Psicodefensa Personal per Àlex García

Ens fan els telèfons mòbils més ximples?

[dropcap]S[/dropcap]

embla bastant evident per a tothom que l’ús de mòbils intel·ligents, tauletes i altres dispositius portàtils amb connexió a Internet ha canviat la manera en la qual ens relacionem amb els altres i també com estructurem el nostre dia a dia. Només els veterans recordem l’època en la qual existien les cabines telefòniques, quan t’aprenies de memòria els telèfons de les teves amistats. La possibilitat d’estar permanentment connectat a una font de dades inesgotable és una de les revolucions tecnològiques més decisives de la història de la humanitat, al mateix nivell que la màquina de vapor, la televisió o l’avió.

Tot això ha suposat una transformació en els nostres hàbits de vida, i si bé els beneficis són immediats i per tant evidents, els possibles inconvenients no són tan fàcils de veure. No em refereixo als conflictes més habituals sobre distraccions i falta d’atenció a la persona amb la qual et trobes prenent alguna cosa, sinó al fet que encara no sabem com pot afectar a llarg termini l’ús continu del mòbil o la tauleta a com el nostre cervell s’organitza per processar aquest al·luvió permanent d’estímuls.

De manera molt resumida, el nostre cos disposa de sensors per captar estímuls externs – els sentits i els seus òrgans corresponents – i enviar la informació al cervell, que la processa emprant dues entitats metafòriques: la memòria de treball i la memòria a llarg termini. Aquesta última seria el nostre “fons d’armari” i emmagatzema tot allò que recordem d’experiències passades, dades apreses i etcètera. La memòria de treball seria la part que s’encarrega de processar el que estic percebent al moment: què és, quin significat té i quins recursos d’atenció i concentració utilitzo per atendre-ho, si és que haig de fer-ho. Per decidir-ho fem servir tant la informació que ve dels meus sentits com els records emmagatzemats.

Doncs bé, un primer efecte de l’ús de la tecnologia de la informació és que estem deixant d’utilitzar la nostra memòria per emmagatzemar dades, atès que els tenim a la Xarxa. Quan no ens acordem bé d’una referència, ens abalancem sobre el mòbil a buscar-ho, amb el que hem perdut plaure de les discussions bizantines amb els amics. Ja ningú passa una hora dissertant sobre si aquesta actriu i no una altra va fer tal o qual pel·lícula. Encara pitjor, deleguem conscientment en Google la responsabilitat d’erigir-se en la nostra memòria a llarg termini, amb les conseqüències imaginables per als estudiants, per exemple. El problema d'”externalitzar” el magatzem de records és que deixem d’utilitzar els processos de memòria i per tant, cada vegada ens costa més. La informació oferta per Internet, amb enllaços i hipertext, no està dissenyada per a l’aprenentatge, doncs distreu: quants de nosaltres no haurem anat a buscar informació sobre el temps que farà dissabte i hem acabat mirant vídeos de gatets a YouTube? Amb l’agreujant que el cervell oblida allò que és irrellevant, per la qual cosa convertir en irrellevant la major part de la informació que processem té un risc important.

La memòria de treball tampoc s’escapa d’aquest canvi transcendental. Per començar, anem a derrocar un mite: la multitasca no existeix. Els recursos amb els quals expliquem per processar la informació immediata que estem rebent pels sentits és limitada. Pel que necessitem repartir-los per atendre allò que és prioritari: quan diem que estem realitzant dues o tres tasques alhora en realitat estem dividint els recursos atencionals i passant d’una a una altra tractant de mantenir el fil. El fet de disposar de diferents tipus de recursos com puguin ser la memòria visual o l’auditiva ens permet ser flexibles, però fins a cert punt: si em poso a estudiar amb música de fons, val més seleccionar una relaxant o amb poc impacte emocional si no vull córrer el risc de trobar-me al cap de cinc minuts cantant a ple pulmó el meu tema favorit mentre ja no recordo per quina pàgina anava. I al contrari, si em concentro totalment en la lectura, em sorprendré preguntant-me quan ha sonat aquesta cançó que tant m’agrada i que m’he passat per alt.

Llegir a l’ordinador mentre tinc obert el Facebook en un navegador em pot portar fàcilment a distreure’m cada poc temps amb alguna notificació; cada vegada que torni a la lectura necessitaré fer un esforç conscient per tornar a col·locar-me en el context, recordar per on anava i què estava passant. Així que és probable que necessiti rellegir. En una hora dedicada a aquestes activitats possiblement hagi llegit el mateix text desenes de vegades i la meva capacitat de retentiva serà molt baixa.

L’efecte de les notificacions push sobre el nostre comportament i dinàmica cerebral s’està començant a estudiar ara. Tenir permanentment el mòbil a mà emetent avisos de missatges entrants té un efecte d’enganxament que la majoria de nosaltres hem experimentat. Fins i tot podem arribar a percebre “falsos positius” i creure que ens arriben missatges “fantasma” quan no és així. O consultar la pantalla compulsivament. No només ens podem convertir en addictes al telèfon, sinó que aquests missatges tenen un alt poder distractor, amb el que dificulten qualsevol tasca que estiguem fent. Pielot i Rello (2015, 2017) van estudiar l’efecte de romandre vint-i-quatre hores sense notificacions activades en un grup de trenta persones i van trobar millores quant a l’eficiència i un descens en les distraccions i els nivells d’estrès. No només això, sinó que dos anys després, el 59% dels participants mantenia un pla de desconnexió digital vigent: el seu comportament a llarg termini havia canviat.

Aquest últim aspecte, el que es refereix als nostres sentiments, és també essencial: quan utilitzo els meus recursos més eficientment, estant més concentrat i exercitant millor la memòria – processos cognitivament molt costosos i que requereixen aprenentatge -, la meva sensació és de ser més capaç i el meu concepte sobre mi mateix canvia. Em veig com algú eficient que sap resoldre problemes i tasques complexes o que pot afrontar l’estrès i això em pot donar un plus d’autoestima important. La manera en què uso els meus recursos cerebrals també afecta el meu autoconcepte.

Els que venim del món anterior a les tecnologies de la informació podem comprovar fàcilment com la nostra memòria i capacitat de concentració han empitjorat. Però un nen nascut en aquesta era és bastant difícil que pugui accedir a un espai segur on aprendre i exercitar aquesta “gimnàstica mental” de concentrar-se sense distraccions i practicar la memorització. No n’hi ha prou amb afirmar que la memòria és important; cal exercitar-la. Les noves tecnologies han arribat i es quedaran amb nosaltres, així que com seguirem utilitzant-les, val més que ens preparem per contrarestar els seus efectes més nocius i introduir cert ordre en el caos de la cascada d’informació que ens aclapara diàriament.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

¿Nos hacen los teléfonos móviles más tontos?

[dropcap]P[/dropcap]

arece bastante claro para todo el mundo que el uso de móviles inteligentes, tablets y otros dispositivos portátiles con conexión a Internet han cambiado la manera en la que nos relacionamos con los demás y también en cómo estructuramos nuestro día a día. Solo los veteranos recordamos la época en la que existían las cabinas telefónicas, cuando te aprendías de memoria los teléfonos de tus amistades. La posibilidad de estar permanentemente conectado a una fuente de datos inagotable es una de las revoluciones tecnológicas más decisivas de la historia de la humanidad, al mismo nivel que la máquina de vapor, la televisión o el avión.

Todo ello ha supuesto una transformación en nuestros hábitos de vida, y si bien los beneficios son inmediatos y por ello evidentes, los posibles inconvenientes no son tan fáciles de ver. No me refiero a los conflictos más habituales sobre distracciones y falta de atención a la persona con la que te encuentras tomando algo, sino a que aún no sabemos cómo puede afectar a largo plazo el uso continuo del móvil o la Tablet a cómo nuestro cerebro se organiza para procesar este aluvión permanente de estímulos.

De manera muy resumida, nuestro cuerpo dispone de sensores para captar estímulos externos – los sentidos y sus órganos correspondientes – y enviar la información al cerebro, que la procesa empleando dos entidades metafóricas: la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Esta última sería nuestro “fondo de armario” y almacena todo aquello que recordamos de experiencias pasadas, datos aprendidos y etcétera. La memoria de trabajo sería la parte que se encarga de procesar lo que estoy percibiendo en el momento: qué es, qué significado tiene y qué recursos de atención y concentración utilizo para atenderlo, si es que he de hacerlo. Para decidirlo usamos tanto la información que viene de mis sentidos como los recuerdos almacenados.

Pues bien, un primer efecto del uso de la tecnología de la información es que estamos dejando de utilizar nuestra memoria para almacenar datos, dado que los tenemos en la Red. Cuando no nos acordamos bien de una referencia, nos abalanzamos sobre el móvil a buscarlo, con lo que hemos perdido el placer de las discusiones bizantinas con los amigos. Ya nadie pasa una hora disertando sobre si esta actriz y no otra hizo tal o cual película. Lo que es peor, delegamos conscientemente en Google la responsabilidad de erigirse en nuestra memoria a largo plazo, con las consecuencias imaginables para estudiantes, por ejemplo. El problema de “externalizar” el almacén de recuerdos es que dejamos de utilizar los procesos de memoria y por tanto, cada vez nos cuesta más. La información ofrecida por Internet, con enlaces e hipertexto, no está diseñada para el aprendizaje, pues distrae: ¿cuántos de nosotros no habremos ido a buscar información sobre el tiempo que hará el sábado y hemos terminado mirando vídeos de gatos en YouTube? Con el agravante de que el cerebro olvida aquello que es irrelevante, por lo que convertir en irrelevante la mayor parte de la información que procesamos tiene un riesgo grande.

La memoria de trabajo tampoco se escapa de este cambio trascendental. Para empezar, vamos a derribar un mito: la multitarea no existe. Los recursos con los que contamos para procesar la información inmediata que estamos recibiendo por los sentidos es limitada. Por lo que necesitamos repartirlos para atender aquello que es prioritario: cuando decimos que estamos realizando dos o tres tareas a la vez en realidad estamos dividiendo los recursos atencionales y pasando de una a otra tratando de mantener el hilo. El hecho de disponer de diferentes tipos de recursos como puedan ser la memoria visual o la auditiva nos permite ser flexibles, pero hasta cierto punto: si me pongo a estudiar con música de fondo, más vale seleccionar una relajante o con poco impacto emocional si no quiero correr el riesgo de encontrarme a los cinco minutos cantando a pleno pulmón mi tema favorito mientras ya no recuerdo por qué página iba. Y al contrario, si me concentro totalmente en la lectura, me sorprenderé preguntándome cuándo ha sonado esa canción que tanto me gusta y que me he pasado por alto.

Leer en el ordenador mientras tengo abierto el Facebook en un navegador me puede llevar fácilmente a distraerme cada poco tiempo con alguna notificación; cada vez que vuelva a la lectura necesitaré hacer un esfuerzo consciente para volver a colocarme en el contexto, recordar por dónde iba y qué estaba pasando. Así que es probable que necesite releer. En una hora dedicada a estas actividades posiblemente haya leído el mismo texto decenas de veces y mi capacidad de retentiva será muy baja.

El efecto de las notificaciones push sobre nuestro comportamiento y dinámica cerebral se está comenzando a estudiar ahora. Tener permanentemente el móvil a mano emitiendo avisos de mensajes entrantes tiene un efecto de enganche que la mayoría de nosotros hemos experimentado. Incluso podemos llegar a percibir “falsos positivos” y creer que nos llegan mensajes “fantasma” cuando no es así. O consultar la pantalla compulsivamente. No sólo nos podemos convertir en adictos al teléfono, sino que estos mensajes tienen un alto poder distractor, con lo que dificultan cualquier tarea que estemos haciendo. Pielot y Rello (2015, 2017) estudiaron el efecto de permanecer veinticuatro horas sin notificaciones activadas en un grupo de treinta personas y encontraron mejoras en cuanto a la eficiencia y un descenso en las distracciones y los niveles de estrés. No sólo eso, sino que dos años después, el 59% de los participantes mantenía un plan de desconexión digital vigente: su comportamiento a largo plazo había cambiado.

Este último aspecto, el que se refiere a nuestros sentimientos, es también esencial: cuando utilizo mis recursos más eficientemente, estando más concentrado y ejercitando mejor la memoria – procesos cognitivamente muy costosos y que requieren aprendizaje -, mi sensación es de ser más capaz y mi concepto sobre mí mismo cambia. Me concibo como alguien eficiente que sabe resolver problemas y tareas complejas o que puede afrontar el estrés y esto me puede dar un plus de autoestima importante. La manera en que uso mis recursos cerebrales también afecta a mi autoconcepto.

Los que venimos del mundo anterior a las tecnologías de la información podemos comprobar fácilmente cómo nuestra memoria y capacidad de concentración han empeorado. Pero un niño nacido en esta era es bastante difícil que pueda acceder a un espacio seguro donde aprender y ejercitar esta “gimnasia mental” de concentrarse sin distracciones y practicar la memorización. No basta con afirmar que la memoria es importante; hay que ejercitarla. Las nuevas tecnologías han llegado y se quedarán con nosotros, así que como vamos a seguir utilizándolas, más vale que nos preparemos para contrarrestar sus efectos más nocivos e introducir cierto orden en el caos de la cascada de información que nos abruma diariamente.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies