Dilluns,15 juliol, 2024
IniciA PORTADA"La nostra difícil relació amb la soledat". Psicodefensa Personal per Àlex García

“La nostra difícil relació amb la soledat”. Psicodefensa Personal per Àlex García

La nostra difícil relació amb la soledat

Si hi ha una espècie que ha portat el vincle grupal a extrems increïbles, aquesta és sens dubte la nostra; la capacitat dels humans per a cooperar en nivells de complexitat sorprenents ens converteix en jugadors d’equip excepcionals, i per això molt vulnerables a l’impacte de la soledat. La situació més temuda per la majoria de nosaltres és sense cap dubte, quedar-nos sols, apartats i abandonats pel grup, sense ningú amb qui poder comptar. Els éssers humans necessitem del vincle afectiu amb altres semblants no només per qüestions evolutives – majors probabilitats de supervivència -, sinó per a mantenir la nostra salut mental i fisiològica: la soledat incrementa el risc de sedentarisme, de tabaquisme, de consum excessiu d’alcohol i d’alimentació inadequada (Gené-Badia et al., 2016), i pot afectar també el somni i el correcte descans.

En la consulta del psicòleg és un dels temes estrella, i encara que pugui semblar un fenomen molt evident, presenta diverses manifestacions i molts matisos importants. D’entrada, hi ha una distinció crucial entre soledat i aïllament social (Gené-Badia et al., 2016). Mentre que la falta de suport social implica mantenir un contacte mínim o inexistent amb altres persones, i per tant és una condició objectiva, la soledat és un estat emocional sobrevingut quan no s’aconsegueixen les relacions interpersonals que es desitgen (Expósito i Moya, 1999). És per això subjectiva, ja que no depèn de la quantitat de relacions que es tinguin, sinó que prové d’un desajustament entre les quals voldríem tenir i les disponibles. Estem parlant de la coneguda sensació de “sentir-se sol envoltat de gent” que moltes persones refereixen.

La soledat, en aquest sentit, no dependria tant de la quantitat de contactes que es tinguin i no s’ha de confondre amb el fet de viure sol, ja que una persona en aquesta situació pot disposar d’una xarxa familiar i d’amistats àmplia i ben cimentada. Quan som nosaltres els qui hem triat un estil de vida solitari, la desagradable sensació emocional que anomenem soledat no apareix. Ara bé, li solem tenir terror a la soledat “imposada”, aquella que ens ve de fora, producte de circumstàncies vitals diverses – per exemple, haver de mudar-se a una altra ciutat, una ruptura sentimental, l’emancipació dels fills, etcètera -. En aquestes situacions, la pèrdua patida ens provocarà un sentiment subjectiu de buit i pot conduir a una percepció de soledat.

Aquells que han estudiat el fenomen diferencien diversos plans o aspectes involucrats en aquesta percepció de soledat, que es poden relacionar amb els cercles en els quals Robin Dunbar organitza la xarxa relacional en la seva Teoria del cervell social. Segons això, podríem distingir la soledat emocional, referida a una manca d’afecte i vincle major de la desitjada en l’àmbit més íntim, la soledat relacional com el fet d’experimentar poca proximitat a familiars i amistats – en aquest cas es tractaria de problemes en el cercle de simpatia -, o la soledat col·lectiva si ens sentim poc valorats socialment parlant, la qual cosa ens situa en el grup ampli amb el qual interactuem -cercle més extern-.

Com combatre la soledat?

Es podria pensar que la forma més intuïtiva d’afrontar la soledat és fomentar el contacte amb altres persones, la qual cosa és correcte a grans trets; paradoxalment, a pesar que és indispensable per a millorar la nostra xarxa de suport social, per si sola no és suficient o no val per a tots els casos. Això es deu al fet que el concepte de suport social i el de soledat, encara que estiguin relacionats, no són el mateix.

El suport social fa referència a les transaccions socials que tenim amb els altres, i s’enfoca quantitativament – augmentar el nombre d’interaccions –, basant-se en factors objectius com rebre beneficis del contacte: informació, empatia, un espai per a esplaiar-nos, moments agradables o fins i tot ajuda material (Expósito i Moya, 1999). Si la soledat és producte d’un aïllament social indesitjat, la construcció d’una xarxa de suport pot bastar (Weiss 1973, Montero i Sánchez-Sosa 2001), però si parlem de soledat emocional, necessitarem enfocar-ho des d’una altra perspectiva: en aquest escenari, les mesures de foment del suport social podria dir-se que són pal·liatives.

En efecte, per si mateixes no poden resoldre la dimensió subjectiva, un sentiment profund relacionat amb l’absència de relacions d’intimitat i proximitat. En la majoria dels casos que arriben a teràpia, la persona troba a faltar relacions significatives, amb un elevat índex d’intimitat i proximitat. Es tracta d’un sentiment profund, la causa del qual es troba en la impossibilitat de sentir seguretat, reconeixement o afecte; sense un “altre” que ens permeti contrastar-nos, la nostra autoestima pateix. Atès que construir una relació tan estreta requereix, a més de trobar candidats, invertir una quantitat apreciable del nostre temps i atenció, el procés pot ser bastant llarg segons les nostres habilitats socials – o la nostra ansietat social -.

Estem entrant amb això en el terreny més intrapersonal; sentir-se sol comporta una revisió o balanç intern. Busquem explicacions per a l’aparició de la soledat i és freqüent que les trobem en nosaltres mateixos, concretament en les nostres mancances. Com és possible que no tingui els amics íntims o la parella que desitjo tenir? A partir d’aquí s’obren molts interrogants perillosos, així que afrontar la soledat implica també una bona dosi de treball intern.

Finalment, hi ha certs casos en què la persona sembla disposar d’una bona xarxa de suport social, té amistats, familiars o parella amb un bon vincle íntim i no obstant això continuen sentint-se sols. Encara que sembli incomprensible, aquesta demanda està relacionada amb un buit emocional, amb origen en alguna absència o pèrdua significativa, i que pot remetre a la por a la mort – o a la vida, segons es miri -. En aquest tipus de situacions, la relació íntima que s’ha perdut és amb un mateix; si el meu entorn sembla normal i satisfactori, però em continuo sentint sol, és molt probable que el que trobi a faltar és algun tipus de motivació interna, pla o projecte que em connecti amb un propòsit vital i en el qual pugui expressar el meu potencial. No cal oblidar que en el centre dels cercles d’amistat em trobo jo; si no mantinc un vincle íntim amb els meus desitjos, necessitats i motivacions, pot aparèixer la temuda soledat.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

Nuestra difícil relación con la soledad

Si hay una especie que ha llevado el vínculo grupal a extremos increíbles, esa es sin duda la nuestra; la capacidad de los humanos para cooperar en niveles de complejidad asombrosos nos convierte en jugadores de equipo excepcionales, y por ello muy vulnerables al impacto de la soledad. La situación más temida por la mayoría de nosotros es sin lugar a dudas, quedarnos solos, apartados y abandonados por el grupo, sin nadie con quien poder contar. Los seres humanos necesitamos del vínculo afectivo con otros semejantes no solo por cuestiones evolutivas – mayores probabilidades de supervivencia -, sino para mantener nuestra salud mental y fisiológica: la soledad incrementa el riesgo de sedentarismo, de tabaquismo, de consumo excesivo de alcohol y de alimentación inadecuada (Gené-Badia et al., 2016), y puede afectar también al sueño y el correcto descanso.

En la consulta del psicólogo es uno de los temas estrella, y aunque pueda parecer un fenómeno muy evidente, presenta diversas manifestaciones y muchos matices importantes. De entrada, hay una distinción crucial entre soledad y aislamiento social (Gené-Badia et al., 2016). Mientras que la falta de apoyo social implica mantener un contacto mínimo o inexistente con otras personas, y por tanto es una condición objetiva, la soledad es un estado emocional sobrevenido cuando no se logran las relaciones interpersonales que se desean (Expósito y Moya, 1999). Es por ello subjetiva, ya que no depende de la cantidad de relaciones que se tengan, sino que proviene de un desajuste entre las que querríamos tener y las disponibles. Estamos hablando de la conocida sensación de “sentirse solo rodeado de gente” que muchas personas refieren.

La soledad, en este sentido, no dependería tanto de la cantidad de contactos que se tengan y no se debe confundir con el hecho de vivir solo, ya que una persona en esta situación puede disponer de una red familiar y de amistades amplia y bien cimentada. Cuando somos nosotros quienes hemos elegido un estilo de vida solitario, la desagradable sensación emocional que llamamos soledad no aparece. Ahora bien, le solemos tener terror a la soledad “impuesta”, aquella que nos viene de fuera, producto de circunstancias vitales diversas – por ejemplo, tener que mudarse a otra ciudad, una ruptura sentimental, la emancipación de los hijos, etcétera -. En estas situaciones, la pérdida sufrida nos va a provocar un sentimiento subjetivo de vacío y puede conducir a una percepción de soledad.

Aquellos que han estudiado el fenómeno diferencian varios planos o aspectos involucrados en esta percepción de soledad, que se pueden relacionar con los círculos en los que Dunbar organiza la red relacional en su Teoría del cerebro social. Según esto, podríamos distinguir la soledad emocional, referida a una falta de afecto y vínculo mayor de la deseada en el ámbito más íntimo, la soledad relacional como el hecho de experimentar poca proximidad a familiares y amistades – en este caso se trataría de problemas en el círculo de simpatía -, o la soledad colectiva si nos sentimos poco valorados socialmente hablando, lo que nos ubica en el grupo amplio con el que interactuamos –círculo más externo-.

¿Cómo combatir la soledad?

Se podría pensar que la forma más intuitiva de afrontar la soledad es fomentar el contacto con otras personas, lo cual es correcto a grandes rasgos; paradójicamente, a pesar de que es indispensable para mejorar nuestra red de apoyo social, por sí sola no es suficiente o no vale para todos los casos. Esto se debe a que el concepto de apoyo social y el de soledad, aunque estén relacionados, no son lo mismo.

El apoyo social hace referencia a las transacciones sociales que tenemos con los demás, y se enfoca cuantitativamente – aumentar el número de interacciones –, basándose en factores objetivos como recibir beneficios del contacto: información, empatía, un espacio para desahogarnos, momentos agradables o incluso ayuda material (Expósito y Moya, 1999). Si la soledad es producto de un aislamiento social indeseado, la construcción de una red de apoyo puede bastar (Weiss 1973, Montero y Sánchez-Sosa 2001), pero si hablamos de soledad emocional, necesitaremos enfocarlo desde otra perspectiva: en este escenario, las medidas de fomento del apoyo social podría decirse que son paliativas.

En efecto, por sí solas no pueden resolver la dimensión subjetiva, un sentimiento profundo relacionado con la ausencia de relaciones de intimidad y cercanía. En la mayoría de los casos que llegan a terapia, la persona echa en falta relaciones significativas, con un elevado índice de intimidad y cercanía. Se trata de un sentimiento profundo, cuya causa se encuentra en la imposibilidad de sentir seguridad, reconocimiento o afecto; sin un “otro” que nos permita contrastarnos, nuestra autoestima sufre. Dado que construir una relación tan estrecha requiere, además de encontrar candidatos, invertir una cantidad apreciable de nuestro tiempo y atención, el proceso puede ser bastante largo según nuestras habilidades sociales – o nuestra ansiedad social -.

Estamos entrando con esto en el terreno más intrapersonal; sentirse solo conlleva una revisión o balance interno. Buscamos explicaciones para la aparición de la soledad y es frecuente que las encontremos en nosotros mismos, concretamente en nuestras carencias. ¿Cómo es posible que no tenga los amigos íntimos o la pareja que deseo tener? A partir de aquí se abren muchos interrogantes peligrosos, así que afrontar la soledad implica también una buena dosis de trabajo interno.

Por último, hay ciertos casos en que la persona parece disponer de una buena red de apoyo social, tiene amistades, familiares o pareja con un buen vínculo íntimo y sin embargo siguen sintiéndose solos. Aunque parezca incomprensible, esta demanda está relacionada con un vacío emocional, con origen en alguna ausencia o pérdida significativa, y que puede remitir al miedo a la muerte – o a la vida, según se mire -. En este tipo de situaciones, la relación íntima que se ha perdido es con uno mismo; si mi entorno parece normal y satisfactorio, pero me sigo sintiendo solo, es muy probable que lo que eche en falta es algún tipo de motivación interna, plan o proyecto que me conecte con un propósito vital y en el cual pueda expresar mi potencial. No hay que olvidar que en el centro de los círculos de amistad me encuentro yo; si no mantengo un vínculo íntimo con mis deseos, necesidades y motivaciones, puede aparecer la temida soledad.

Àlex García.

Psicólogo i Psicoterapeuta.

BIBLIOGRAFÍA
  • Gené-Badia J., Ruiz-Sánchez M., Obiols-Masó N., Oliveras L. y Lagarda E. (2016). Aislamiento social y soledad: ¿qué podemos hacer los equipos de atención primaria? Aten Primaria. 2016;48(9):604-609.
  • Cacioppo JT, Cacioppo S. Social relationships and health: Thetoxic effects of perceived social isolation. Soc Personal PsycholCompass. 2014;8:58—72.
  • Expósito F. y Moya M. (1999) Soledad y apoyo social, Revista de Psicología Social: International Journal of Social Psychology, 14:2-3, 297-316
  • Expósito F. y Moya M. (2000) Percepción de la soledad. Psicothema 2000. Vol. 12, nº 4, pp. 579-585
  • Montero M. y Sánchez-Sosa J.J. (2001) La soledad como fenómeno psicológico: un análisis conceptual. Salud Mental, Vol. 24, No. 1, febrero 2001
- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies