Dimecres,29 maig, 2024
IniciA PORTADA"La realitat de la síndrome postvacacional". Psicodefensa Personal per Àlex García

“La realitat de la síndrome postvacacional”. Psicodefensa Personal per Àlex García

La realitat de la síndrome postvacacional

[dropcap]L[/dropcap]

a síndrome postvacacional és una etiqueta que ha adquirit molta popularitat, sobretot en la premsa, en els últims temps. S’utilitza normalment per englobar una sèrie de símptomes psicològics negatius que apareixen a la tornada de les vacances i que estarien relacionats amb depressió, ansietat, irritabilitat, apatia, dolències somàtiques i fins i tot amb l’augment en el nombre de divorcis després de l’estiu. Però, existeix realment aquesta síndrome tan variada en la qual hi cap gairebé tot? Quant ens afecta tornar a les nostres activitats quotidianes després d’un període de descans? Hi ha dades que confirmin aquest fenomen o és una invenció afortunada?

La veritat és que malgrat que tothom utilitza el terme per referir-se a una reincorporació més o menys dura a la rutina laboral, en la literatura científica hi ha pocs estudis sobre el fenomen. La seva identificació recent pot fer-nos sospitar que es tracti d’una invenció moderna, i realment no es tracta d’una malaltia ni una síndrome com a tal, sinó d’una manera abreujada de referir-se al malestar psicològic que es pateix a causa d’aquest canvi vital. Així que la següent pregunta que cal fer-se és per què sembla que els humans actuals ho passem pitjor en tornar al lloc de treball que els de fa quaranta anys, per exemple.

La importància de les vacances

Vivim en una època on poca gent discuteix la necessitat de gaudir d’un període de vacances intercalat al calendari laboral. Encara que els dies festius i de vacances gaudibles varien molt segons els països, en general hi ha cert consens a assenyalar dos factors beneficiosos del període de descans: desconnectar de l’espai laboral i relaxar-se – entès com rebaixar el nivell d’activitat i aconseguir un estat d’ànim positiu – (Etzion, 2002, Hächler, 2017). No obstant, en els últims temps les vacances s’han unit gairebé uniformement al turisme, que encara que semblin el mateix són diferents. El creixement de la indústria del turisme ha contribuït a formar-nos una idea de les vacances associada a la vivència d’experiències úniques, irrepetibles i agradables; per a alguns antropòlegs (Korstanje i George, 2016), aquesta situació generaria unes expectatives desmesurades, la qual cosa podria contribuir a una reincorporació més difícil si les vacances no han cobert les nostres esperances.

En general, els estudis realitzats sobre els efectes beneficiosos de les vacances parlen de reducció de l’estrès, desconnexió i relaxació en població de cultures diverses (Kawakubo 2017, Etzion 2003, Hächler 2017), però de durada limitada, ja que només duren entre una i quatre setmanes abans de retornar als nivells de malestar previs al període de descans. És a dir, l’efecte de les vacances dura no més enllà de 4 setmanes i en molts casos solament la primera. Fins i tot alguns estudis apunten al fet que, si els factors d’estrès laboral són molt elevats, la persona és incapaç d’aconseguir un estat de descans adequat durant les seves vacances, la qual cosa condueix a estats de frustració més elevats, paradoxalment (Sonnentag & Fritz, 2014). Abans d’arribar a la conclusió que les vacances no serveixen per res, cal tenir en compte que l’absència de descans vacacional té efectes molt perjudicials per a la salut, ja que augmenta el risc de mala salut, malalties cardiovasculars, problemes d’insomni crònic o síndrome de burn-out – estar cremat – (Sluiter & cols, 2001). En altres paraules, les vacances són necessàries, encara que suposin poc més que un pedaç; sembla que l’única solució efectiva per eliminar permanentment l’estrès laboral és tenir un treball poc estressant.

En aquestes condicions, la reincorporació pot ser un drama, especialment si el nostre llargament somiat i planificat viatge a la Riviera Maya, l’Índia o Austràlia, per posar exemples, no ha resultat ser tan ideal com esperàvem. De fet, l’organització de viatges complexos pot suposar una aportació addicional d’estrès. Ens veiem en situació de tornar a la feina sense haver aconseguit ni descansar, ni desconnectar ni haver trobat la tan anhelada relaxació i amb els dies de vacances consumits. Fa diverses dècades això era impensable, ja que per a molts treballadors l’estiu suposava tornar al poble dels pares a passar un mes sense fer res.

Per tant, per poder gaudir de les vacances i minimitzar l’impacte de la volta al treball, necessitaríem unes vacances d’autèntic relax fent allò que de debò ens tranquil·litzi i vingui de gust encara que no inclogui un creuer pel Bàltic però sí tombar-se en una hamaca, i una incorporació progressiva: evitar en la mesura del possible tornar de viatge el dia abans de trepitjar l’oficina, començar a meitat de setmana o haver deixat les tasques més feixugues enllestides abans d’anar-se per no trobar-les intactes en tornar són mesures que prevenen un xoc massa brusc.

El mite dels divorcis

Altre aspecte molt relacionat amb la presumpta síndrome post vacacional seria l’augment de divorcis després dels períodes estiuencs, fruit de les depressions o el malestar psicològic, les crisis derivades de la tornada a la rutina o de l’augment de temps de convivència amb la parella. Les dades semblen avalar aquesta interpretació, ja que s’indica setembre com el mes que més augment de separacions registra. El recompte realitzat per Korstanje per l’Argentina també apunta a un increment en el mes de març, que en l’hemisferi Sud és el que marca la tornada de les vacances.

Encara que sembla una teoria raonable, una anàlisi crític posa en dubte la seva validesa; en el mateix recompte argentí, octubre presenta un cim de demandes de divorci que no correspondria amb el final de cap període vacacional. En les dades espanyoles recollides pel CGPJ, agrupades per trimestres, en tots els anys s’aprecia una disminució de les demandes durant el tercer – lògica si tenim en compte que és més improbable divorciar-se durant les vacances –, sent l’últim trimestre el període “estrella” en aquest àmbit. Si atenem a com ens organitzem els humans el temps anual i on estan situats al calendari els blocs de festius i dates assenyalades, l’estacionalitat dels divorcis estaria relacionada amb un altre mecanisme psicològic diferent i molt estès: la selecció estratègica de períodes “innocus” per dur a terme la ruptura. Així, la temporalitat en les separacions presenta màxims abans o després de les festivitats d’hivern – Nadal i Cap d’any – i just després de l’estiu pel simple fet d’ajornar el divorci a després del període de descans.

En resum, moltes persones, una vegada presa la decisió en el seu fur intern, esperen al moment que creuen menys significatiu o de menor impacte emocional per fer el pas de trencar una relació, sense que l’efecte psicològic de presumpta “depressió” vacacional o la interacció més freqüent amb la parella tinguin molt a veure en això.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

La realidad del síndrome post-vacacional

[dropcap]E[/dropcap]

l síndrome post-vacacional es una etiqueta que ha adquirido mucha popularidad, sobre todo en la prensa, en los últimos tiempos. Se utiliza normalmente para englobar una serie de síntomas psicológicos negativos que aparecen a la vuelta de las vacaciones y que estarían relacionados con depresión, ansiedad, irritabilidad, apatía, dolencias somáticas e incluso con el aumento en el número de divorcios tras el verano. Pero, ¿existe realmente este síndrome tan variado en el que cabe casi todo? ¿Cuánto nos afecta volver a nuestras actividades cotidianas después de un periodo de descanso? ¿Hay datos que confirmen este fenómeno o es una invención afortunada?

Lo cierto es que a pesar de que todo el mundo utiliza el término para referirse a una reincorporación más o menos dura a la rutina laboral, en la literatura científica hay pocos estudios sobre el fenómeno. Su identificación reciente puede hacernos sospechar de que se trate de una invención moderna, y realmente no se trata de una enfermedad ni un síndrome como tal, sino de una manera abreviada de referirse al malestar psicológico que se sufre a causa de este cambio vital. Así que la siguiente pregunta que cabe hacerse es por qué parece que los humanos actuales lo pasamos peor al regresar al puesto de trabajo que los de hace cuarenta años, por ejemplo.

La importancia de las vacaciones

Vivimos en una época donde poca gente discute la necesidad del disfrute de un periodo de vacaciones intercalado en el calendario laboral. Aunque los días festivos y de vacaciones disfrutables varían mucho según los países, en general hay cierto consenso en señalar dos factores beneficiosos del periodo de descanso: desconectar del espacio laboral y relajarse – entendido como rebajar el nivel de actividad y conseguir un estado de ánimo positivo – (Etzion, 2002, Hächler, 2017). Sin embargo, en los últimos tiempos las vacaciones se han unido casi uniformemente al turismo, que aunque parezcan lo mismo son diferentes. El crecimiento de la industria del turismo ha contribuido a formarnos una idea de las vacaciones asociada a la vivencia de experiencias únicas, irrepetibles y placenteras; para algunos antropólogos (Korstanje y George, 2016), esta situación generaría unas expectativas desmesuradas, lo que podría contribuir a una reincorporación más difícil si las vacaciones no han cubierto nuestras esperanzas.

En general, los estudios realizados sobre los efectos beneficiosos de las vacaciones hablan de reducción del estrés, desconexión y relajación en población de culturas diversas (Kawakubo 2017, Etzion 2003, Hächler 2017), pero de duración limitada, ya que solo duran entre una y cuatro semanas antes de retornar a los niveles de malestar previos al periodo de descanso. Es decir, el efecto de las vacaciones dura no más allá de 4 semanas y en muchos casos solo la primera. Incluso algunos estudios apuntan a que, si los factores de estrés laboral son muy elevados, la persona es incapaz de alcanzar un estado de descanso adecuado durante sus vacaciones, lo que conduce a estados de frustración más elevados, paradójicamente (Sonnentag & Fritz, 2014). Antes de llegar a la conclusión de que las vacaciones no sirven para nada, hay que tener en cuenta que la ausencia de descanso vacacional tiene efectos muy perjudiciales para la salud, ya que aumenta el riesgo de mala salud, enfermedades cardiovasculares, problemas de insomnio crónico o síndrome de burn-out – estar quemado – (Sluiter & cols, 2001). En otras palabras, las vacaciones son necesarias, aunque supongan poco más que un parche; parece que la única solución efectiva para eliminar permanentemente el estrés laboral es tener un trabajo poco estresante.

En estas condiciones, la reincorporación puede ser un drama, especialmente si nuestro largamente soñado y planificado viaje a la Riviera Maya, la India o Australia, por poner ejemplos, no ha resultado ser tan ideal como esperábamos. De hecho, la organización de viajes complejos puede suponer un aporte adicional de estrés. Nos vemos en situación de volver al trabajo sin haber conseguido ni descansar, ni desconectar ni haber hallado la tan ansiada relajación y con los días de vacaciones consumidos. Hace varias décadas esto era impensable, ya que para muchos trabajadores el verano suponía volver al pueblo de los padres a pasar un mes sin hacer nada.

Por lo tanto, para poder disfrutar de las vacaciones y minimizar el impacto de la vuelta al trabajo, necesitaríamos unas vacaciones de auténtico relax haciendo aquello que de verdad nos tranquilice y apetezca aunque no incluya un crucero por el Báltico pero sí tumbarse en una hamaca, y una incorporación progresiva: evitar en la medida de lo posible volver de viaje el día antes de pisar la oficina, empezar a mitad de semana o haber dejado las tareas más pesadas listas antes de irse para no encontrarlas intactas al volver son medidas que previenen un choque demasiado brusco.

El mito de los divorcios

Otro aspecto muy relacionado con el presunto síndrome post vacacional sería el aumento de divorcios después de los periodos veraniegos, fruto de las depresiones o el malestar psicológico, las crisis derivadas de la vuelta a la rutina o del aumento de tiempo de convivencia con la pareja. Los datos parecen avalar esta interpretación, ya que se cita septiembre como el mes que más aumento de separaciones registra. El recuento realizado por Korstanje para Argentina también apunta a un incremento en el mes de marzo, que en el hemisferio Sur es el que marca la vuelta de las vacaciones.

Aunque parece una teoría razonable, un análisis crítico pone en duda su validez; en el mismo recuento argentino octubre presenta un pico de demandas de divorcio que no correspondería con el final de ningún periodo vacacional. En los datos españoles recogidos por el CGPJ, agrupados por trimestres, en todos los años se aprecia una disminución de las demandas durante el tercero – lógica si tenemos en cuenta que es más improbable divorciarse durante las vacaciones –, siendo el último trimestre el periodo “estrella” en este ámbito. Si atendemos a cómo nos organizamos los humanos el tiempo anual y dónde están ubicados en el calendario los bloques de festivos y fechas señaladas, la estacionalidad de los divorcios estaría relacionada con otro mecanismo psicológico diferente y muy extendido: la selección estratégica de periodos “inocuos” para llevar a cabo la ruptura. Así, la temporalidad en las separaciones presenta máximos antes o después de las festividades de invierno – Navidad y Año Nuevo – y justo después del verano por el simple hecho de aplazar el divorcio a después del periodo de descanso.

En resumen, muchas personas, una vez tomada la decisión en su fuero interno, esperan al momento que creen menos significativo o de menor impacto emocional para dar el paso de romper una relación, sin que el efecto psicológico de presunta “depresión” vacacional o la interacción más frecuente con la pareja tengan mucho que ver en ello.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies