Slider
Slider
Inici » a-ultimesnoticies » “La silenciosa sexualitat masculina”. Psicodefensa Personal per Àlex García
Slider
Psicodefensa Personal, per Àlex García.

“La silenciosa sexualitat masculina”. Psicodefensa Personal per Àlex García

La silenciosa sexualitat masculina

En aquests temps on se li atorga al sexe una importància a vegades desmesurada, no deixa de ser curiosa la poca evolució en la divulgació de la sexualitat masculina. Atrapada en mites recurrents, omissions, ignorància, falsedats o abandonament, la seva anodina trajectòria és més sagnant encara si la hi compara amb el moment dolç que viu l’interès per la sexualitat femenina. Com si de la sexualitat masculina ningú volgués parlar. Almenys de debò; tradicionalment l’assumpte es resolia assumint que l’home “necessita” deixar anar els seus instints sexuals en la manera que li sembli adient i prou.

De fet, aquesta acostuma a ser encara la concepció majoritària quant a sexualitat masculina, una pesada càrrega heretada del masclisme, el mateix que fins a finals del segle XIX no va començar a dubtar sobre la doctrina oficial que sancionava la inexistència de desig sexual femení. La comparació en la distància és cridanera: encara avui molts homes simplement no parlen de sexe, o si ho fan és per a deixar anar un seguit de mentides o exageracions que els mantingui a resguard d’incòmodes reflexions. Per a molts adolescents, l’educació sexual consisteix en prevenció de riscos o ensenyar-los a posar un condó – que està molt bé, encara que és clarament insuficient – d’una banda, i accedir a material pornogràfic, per l’altre. I res més, a part de les bromes sobre la potència sexual amb els amics.

Podria adduir-se que la sexualitat masculina és més simple que la femenina – i de fet es fa en multitud d’articles periodístics – i que els mecanismes fisiològics del penis són menys sofisticats i per descomptat estan més que estudiats. No en va un dels terrors favorits de qualsevol home és la impotència o el temut “gatillazo”, i la ciència ha estat en mans d’homes des de sempre. Tanmateix, això implica cenyir-nos al terreny purament biològic i menysprear les profundes implicacions psicològiques que té i que es basen en aspectes com el desconeixement i la seva derivada més comuna: la por. En general, l’home no parla d’allò que li preocupa i si no es parla, es pot fingir que no existeix.

Sense entrar a valorar les diferents identitats i preferències sexuals – o, dit d’una altra forma, l’orientació i variabilitat sexual –, per a no estendre’ns massa, els principals problemes al voltant de la sexualitat masculina serien la disfunció erèctil abans esmentada, la famosa ejaculació precoç i la falta de desig sexual. En aquesta tríade el factor psicològic juga un paper essencial, sostenint aquestes problemàtiques en creences falses o directament absurdes; per posar exemples habituals, sobre la grandària del penis, la durada del coit o una excessiva exigència respecte a la pròpia capacitat sexual.

De totes maneres, abans d’entrar en més detall, és important indicar que les causes orgàniques també tenen pes i en teràpia sexològica és el primer que un psicòleg hauria de descartar. Si s’és major de 50 anys, en el 85% dels casos hi ha causes de tipus orgànic en la disfunció erèctil (Cabello, 2010), així que és un element a valorar abans de ficar-se en terreny psicològic, com seria també el consum de substàncies o patologies clíniques prèvies com la hipertensió (Celada i cols. 2016). Ara bé, en pràcticament tots els casos de problemes d’erecció hi ha factors psicològics involucrats.

L’obsessió per complir

Dins del món intrapsíquic de la sexualitat masculina, l’autèntica sabotejadora d’una vida sexual sana i plaent és sens dubte l’anomenada ansietat d’execució. Es tracta de la coneguda por de l’home a “no donar la talla”, a fracassar respecte a unes expectatives que solen ser massa elevades. No és estrany passar-se l’estona fent una revisió mèdica interna de l’estat de l’erecció – autoobservació (Abraham i Porto, 1979) -, costum que provoca que concentri la meva atenció on no correspon.

Tampoc és infreqüent el cas en què mentalment l’home ha anticipat tota la relació sexual i ha viscut la fantasia al seu cap abans fins i tot que comenci el contacte, amb el que s’hiperactiva o accelera, podent aparèixer episodis d’ejaculació precoç. Per no comentar la pressió interna dels qui han interioritzat la idea que la seva “missió” és aconseguir que l’altra persona tingui una experiència sexual satisfactòria – la qual cosa seria indicador de la seva pròpia vàlua sexual -, amb tota la càrrega de responsabilització que aquesta creença masclista té. El plaer de cadascun és una qüestió de la que no ens podem fer càrrec, perquè no depèn – en la seva majoria – de nosaltres.

Aquests factors d’ansietat poden aparèixer agreujats en funció de la importància que tingui per a nosaltres la persona amb la qual tindrem relacions, o les circumstàncies que envolten a la relació sexual; si és la primera, o potser molt significativa, és més probable que ens sentim atabalats per “rendir” o fer una bona impressió. Si venim d’algunes experiències prèvies negatives, és fàcil anticipar un altre “fracàs”. En resum, no és gens estrany en aquestes condicions trobar-se amb homes que afronten les relacions sexuals com una competició contra si mateixos en la qual els altres involucrats són mers espectadors d’un drama ocult que perjudica enormement el plaer de l’experiència. Això si no les eviten.

Saber dir que no

Un altre curiós mite derivat d’aquestes idees distorsionades que tanta ansietat provoquen és la suposada obligatorietat d’acceptar qualsevol proposició sexual. Segons aquesta concepció masclista del sexe, un home “de debò” no pot declinar una relació sexual a risc de veure la seva virilitat perjudicada. Ni encara que no et vingui de gust, no et trobis bé, pateixis estrès o ansietat o que aquesta persona no t’exciti ni la desitgis. Simplement no tens dret. Com si hi hagués algun tipus de manament bíblic. El fet que tot i en absència de desig el mecanisme fisiològic de l’excitació sexual pugui aparèixer per estimulació orgànica tampoc ajuda a posar en dubte aquesta creença. Però ens aboca a moltes relacions sexuals insatisfactòries que en el fons no volíem.

La penetració és opcional

En aquesta mentalitat sexual masculina tradicional tan linealitzada falta per destacar un tercer mite; el fet que les relacions sexuals han de seguir un patró que acaba invariablement en penetració, quan no té per què ser així. En realitat, per a moltes dones és bastant frustrant i limitador. De fet, no només és una rigidesa mental, sinó que pot convertir-se en un problema si es dóna el cas que l’home es vegi afectat per episodis d’ejaculació precoç o disfunció erèctil: anticipar que cada encontre sexual acaba en penetració em col·loca en l’avantsala d’un nou fracàs. Això provoca en molts casos una intensa ansietat anticipatòria enfront del sexe, amb culpabilització, sentiments d’inadequació, malament concepte d’un mateix i pot arribar a ser molt angoixant.

Seria important emprendre des de la psicologia una labor de divulgació, d’obertura i transparència en el món de la sexualitat masculina per a començar a parlar obertament i qüestionar aquestes idees respecte al sexe que tant mal ocasionen a molts homes, malgrat la qual cosa estan àmpliament esteses.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

La silenciosa sexualidad masculina

En estos tiempos donde se le otorga al sexo una importancia en ocasiones desmesurada, no deja de ser curiosa la poca evolución en la divulgación de la sexualidad masculina. Atrapada en mitos recurrentes, omisiones, ignorancia, falsedades o abandono, su anodina trayectoria es más sangrante aún si se la compara con el momento dulce que vive el interés por la sexualidad femenina. Como si de la sexualidad masculina nadie quisiera hablar. Al menos en serio; tradicionalmente el asunto se zanjaba asumiendo que el hombre “necesita” dar rienda suelta a sus instintos sexuales en la manera que le parezca y ya.

De hecho, esta suele ser aún la concepción mayoritaria en cuanto a sexualidad masculina, una pesada carga heredada del machismo, el mismo que hasta finales del siglo XIX no empezó a dudar sobre la doctrina oficial que sancionaba la inexistencia de deseo sexual femenino. La comparación en la distancia es llamativa: aún hoy muchos hombres simplemente no hablan de sexo, o si lo hacen es para soltar una sarta de mentiras o exageraciones que los mantenga a salvo de incómodas reflexiones. Para muchos adolescentes, la educación sexual consiste en prevención de riesgos o enseñarles a poner un condón – que está muy bien, aunque es claramente insuficiente – por un lado, y acceder a material pornográfico, por el otro. Y nada más, aparte de las bromas sobre la potencia sexual con los amiguetes.

Podría aducirse que la sexualidad masculina es más simple que la femenina – y de hecho se hace en multitud de artículos periodísticos – y que los mecanismos fisiológicos del pene son menos sofisticados y por supuesto están más que estudiados. No en vano uno de los terrores favoritos de cualquier varón es la impotencia o el temido gatillazo, y la ciencia ha estado en manos de hombres desde siempre. Sin embargo, esto implica ceñirnos al terreno puramente biológico y desdeñar las profundas implicaciones psicológicas que tiene y que se basan en aspectos como el desconocimiento y su derivada más común: el miedo. En general, el hombre de lo que le preocupa no habla y si no se habla, se puede fingir que no existe.

Sin entrar a valorar las diferentes identidades y preferencias sexuales – o, dicho de otra forma, la orientación y variabilidad sexual –, para no extendernos demasiado, los principales problemas alrededor de la sexualidad masculina serían la disfunción eréctil antes mencionada, la famosa eyaculación precoz y la falta de deseo sexual. En esta tríada el factor psicológico juega un papel esencial, sosteniendo estas problemáticas en creencias falsas o directamente disparatadas; por poner ejemplos habituales, sobre el tamaño del pene, la duración del coito o una excesiva exigencia respecto a la propia capacidad sexual.

De todas formas, antes de entrar en más detalle, es importante indicar que las causas orgánicas también tienen peso y en terapia sexológica es lo primero que un psicólogo debería descartar. Si se es mayor de 50 años, en el 85% de los casos hay causas de tipo orgánico en la disfunción eréctil (Cabello, 2010), así que es un elemento a valorar antes de meterse en terreno psicológico, como sería también el consumo de sustancias o patologías clínicas previas como la hipertensión (Celada y cols. 2016). Ahora bien, en prácticamente todos los casos de problemas de erección hay factores psicológicos involucrados.

La obsesión por cumplir

Dentro del mundo intrapsíquico de la sexualidad masculina, la auténtica saboteadora de una vida sexual sana y placentera es sin duda la llamada ansiedad de ejecución. Se trata del conocido miedo del varón a “no dar la talla”, a fracasar con respecto a unas expectativas que suelen ser demasiado elevadas. No es raro pasarse el rato haciendo un chequeo interno del estado de la erección – autoobservación (Abraham y Porto, 1979) -, costumbre que provoca que concentre mi atención donde no corresponde.

Tampoco es infrecuente el caso en que mentalmente el hombre ha anticipado toda la relación sexual y ha vivido la fantasía en su cabeza antes incluso de que comience el contacto, con lo que se hiperactiva o acelera, pudiendo aparecer fácilmente la eyaculación precoz. Por no comentar la presión interna de quienes han interiorizado la idea de que su “misión” es conseguir que la otra persona tenga una experiencia sexual satisfactoria – lo cual sería indicador de su propia valía sexual -, con toda la carga de responsabilización que esta creencia machista tiene. El placer de cada uno es algo de lo que no nos podemos hacer cargo, porque no depende – del todo – de nosotros.

Estos factores de ansiedad pueden aparecer agravados en función de la importancia que tenga para nosotros la persona con la que vamos a tener relaciones, o las circunstancias que rodean a la relación sexual; si es la primera, o quizá muy significativa es más probable que nos sintamos agobiados por “rendir” o dar una buena impresión. Si venimos de algunas experiencias previas negativas, es fácil anticipar otro “fracaso”. En resumen, no es nada extraño en estas condiciones encontrarse con hombres que afrontan las relaciones sexuales como una competición contra sí mismos en la que los demás involucrados son meros espectadores de un drama oculto que perjudica enormemente el disfrute de la experiencia. Esto si no las evitan.

Saber decir que no

Otro curioso mito derivado de estas ideas distorsionadas que tanta ansiedad provocan es la supuesta obligatoriedad de aceptar cualquier proposición sexual. Según esta concepción machista del sexo, un hombre “de verdad” no puede declinar una relación sexual a riesgo de ver su hombría perjudicada. Ni aunque no te apetezca, no te encuentres bien, padezcas estrés o ansiedad o que esa persona no te excite ni la desees. Simplemente no tienes derecho. Como si hubiera algún tipo de mandamiento bíblico. El hecho de que aun en ausencia de deseo el mecanismo fisiológico de la excitación sexual pueda aparecer por estimulación orgánica tampoco ayuda a poner en duda esta creencia. Pero nos aboca a muchas relaciones sexuales insatisfactorias que en el fondo no queríamos.

La penetración es opcional

En esa mentalidad sexual masculina tradicional tan linealizada falta por destacar un tercer mito; el hecho de que las relaciones sexuales deben seguir un patrón que termina invariablemente en penetración, cuando no tiene por qué ser así. En realidad, para muchas mujeres es bastante frustrante y limitador. De hecho, no solo es una rigidez mental, sino que puede convertirse en un problema si se da el caso de que el hombre se vea afectado por episodios de eyaculación precoz o disfunción eréctil: anticipar que cada encuentro sexual termina en penetración me coloca en la antesala de un nuevo fracaso. Esto provoca en muchos casos una intensa ansiedad anticipatoria frente al sexo, con culpabilización, sentimientos de inadecuación, mal concepto de uno mismo y puede llegar a ser muy angustiante.

Sería importante emprender desde la psicología una labor de divulgación, de apertura y transparencia en el mundo de la sexualidad masculina para comenzar a hablar abiertamente y cuestionar estas ideas con respecto al sexo que tanto daño ocasionan a muchos varones, a pesar de lo cual están ampliamente extendidas.    

Àlex García.

Psicólogo i Psicoterapeuta.

2019-02-21

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator