Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADA"L'art de demanar i acceptar disculpes". Psicodefensa Personal, la columna d’Àlex Garcia

“L’art de demanar i acceptar disculpes”. Psicodefensa Personal, la columna d’Àlex Garcia

L’art de demanar i acceptar disculpes.

[dropcap]P[/dropcap]

er molt bona voluntat que tinguem i per més cura que posem en el nostre recorregut vital, en algun moment de la nostra existència els éssers humans ens veiem en la situació d’haver de demanar disculpes. Evidentment la prevenció és el millor, però en el factible cas de ficada de pota, una disculpa sincera a temps és molt beneficiosa sempre. Siguin quines siguin les conseqüències de la trencadissa, és clar.

Aquesta qüestió és important remarcar-la en temps en què corren memes com el que demana perdó després de trencar un plat – sense aconseguir que torni a ajuntar-se – o el que arruga un paper i oh, meravella, mai torna a ser el mateix. Sense necessitat de posar-nos tan estrictes, és un bon costum practicar la disculpa per si trenquem un plat o arruguem un full per error de càlcul, egoisme o imprevisió.

El cas és que observant com els pares solen instruir als seus fills en aquestes habilitats, no és d’estranyar que ho fem tan malament. Quan una criatura li fa una malifeta a una altra, se li urgeix a oferir perdó sense una mínima pausa perquè comprengui quina és l’actitud indesitjada i què es pretén reparar. Com a resultat, l’autor demana perdó de mala gana, mirant al terra i rapidet, sense cap penediment i obligat per l’adult de torn. L’altre implicat, que està generalment bastant enfadat, sol respondre que no accepta, que no vol saber res i aquí acaba la cosa. Amb aquestes dubtoses bases, més d’un arriba a l’edat adulta en la idea que qualsevol forma és vàlida mentre es digui la paraula màgica que la persona danyada ha d’admetre automàticament; “però si t’he demanat perdó”.

En realitat, el procés hauria de ser diferent. No més complicat en el fons, però sí costa tornar a acostumar-se. El primer pas és el penediment sincer, i per a això hem d’assimilar que sí, que hem causat un dany, sigui intencionat o no. Aquí entraria el concepte de culpa sana, o dit d’una altra manera, culpa basada en una realitat: algú ha sortit perjudicat per la nostra causa. Si no estem convençuts d’això, les nostres disculpes van a sonar lògicament a falses.

Assumida la nostra responsabilitat, toca parlar amb la persona afectada amb temps i tranquil·litat, per expressar-li aquest sentiment de culpa i les accions de les quals ens penedim. I res més; si li afegim un “però és que” estem evadint la nostra implicació i tirant pilotes fora. No és necessari justificar-se, doncs minimitza el pes de les accions realitzades. Per descomptat, encara és pitjor la solució “però és que tu …”, on directament estem responsabilitzant a l’ofès. Si estem convençuts que no volíem danyar a algú i amb la nostra conducta ha passat alguna cosa així, el millor és demanar perdó per aquesta iniciativa concreta. La fórmula seria alguna cosa com “Et demano disculpesper haver fet/dit …”. Sense draps calents ni excuses. Si no ho creiem així, millor que ens estalviem el tràngol.

Aquesta part és delicada perquè a partir d’aquest punt quedem a la mercè de la bona voluntat de l’altra persona, que haurà de decidir si ens atorga l’anhelat perdó o no, decisió en la qual ja no podem intervenir. Canviem ara el focus del protagonisme i passem a una altra qüestió que també solem fer fatal, com és acceptar unes disculpes. De petits, els nostres grans ens insisteixen que donem per bo qualsevol intent de resoldre l’assumpte, encara que ens ho diguin a cinc metres i mirant a l’altre costat. La tendència instintiva dels menors és molt més encertada: si no percebem aquest perdó com a sincer, no hi ha per què acceptar-ho.

De fet, l’ideal seria dir-ho. “Ho sento, però ara mateix/així no puc perdonar-te” és una resposta molt vàlida si les disculpes ens sonen a compromís. O demanar que la formuli de nou si no ens convenç. És recomanable ajornar la decisió si ens domina encara la ràbia i no podem pensar amb claredat. Fins i tot podem sol·licitar ser més específic (“Què és el que sents?”) per comprovar si l’ofensor s’ha adonat realment d’allò que ens ha molestat o si la fórmula feta servir no ens convenç. Però és essencial que abans de donar per bones unes disculpes ens sentim capacitats per perdonar de debò, la qual cosa va unida a una sensació de reparació. Que també és imprescindible demanar si sabem què ens deixaria tranquils. Si no ho fem així, és probable que anem acumulant rancúnia per situacions passades que no han estat correctament satisfetes i tot surti per l’aire al proper frec. Per poc que l’altre emmagatzemi situacions semblants, veurem creuar per l’aire una escalada de greuges interminable.

En el cas que no puguem perdonar – a part de comunicar-ho clarament – el dilema consisteix en la decisió a prendre a partir d’aquest punt, ja que la relació amb qui ens ha fet mal es veurà afectada inevitablement. I fins i tot si atorguem el perdó, el més probable és que la nostra actitud sigui més prudent pel que fa a aquesta persona, almenys durant un temps. Siguin quines siguin les nostres peticions, hem d’assegurar-nos que l’altre les coneix i pugui decidir en conseqüència.

En resum, per disculpar-nos és imprescindible assumir responsabilitats i per perdonar, l’acceptació de la sinceritat de les disculpes i el reconeixement de les nostres necessitats de reparació. Si no es donen les condicions, no funcionarà correctament. Sí, es necessita un alt grau d’empatia i un exercici de maduresa, però ningú va dir que resultés senzill. Ara bé, els resultats esperables valen la pena, encara que només sigui l’alleujament que se sent després d’un acte de penediment honest.

Àlex Garcia.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El arte de pedir y aceptar disculpas.

[dropcap]P[/dropcap]

or muy buena voluntad que tengamos y por más cuidado que pongamos en nuestro recorrido vital, en algún momento de nuestra existencia los seres humanos nos vemos en la situación de tener que pedir disculpas. Evidentemente la prevención es lo mejor, pero en el factible caso de metedura de pata, una disculpa sincera a tiempo es muy beneficiosa siempre. Sean cuales sean las consecuencias del estropicio, claro.

Esta cuestión es importante remarcarla en tiempos en que corren memes como el del que pide perdón después de romper un plato – sin conseguir que vuelva a juntarse – o el que arruga un papel y oh, maravilla, nunca vuelve a ser el mismo. Sin necesidad de ponernos tan estrictos, es una buena costumbre practicar la disculpa por si rompemos un plato o arrugamos una hoja por error de cálculo, egoísmo o imprevisión.

El caso es que observando cómo los padres suelen instruir a sus hijos en estas habilidades, no es de extrañar que lo hagamos tan mal. En cuanto una criatura le hace una trastada a otra, se le urge a que le pida perdón sin una mínima pausa para que comprenda cuál es la actitud indeseada y qué se pretende reparar. Como resultado, el autor pide perdón de mala gana, mirando al suelo y rapidito, sin arrepentimiento ninguno y obligado por el adulto de turno. El otro implicado, que está generalmente bastante enfadado, suele responder que no acepta, que no quiere saber nada y ahí termina la cosa. Con estas dudosas bases, más de uno llega a la edad adulta en la idea de que cualquier forma es válida mientras se diga la palabra mágica que la persona dañada ha de admitir automáticamente; “pero si te he pedido perdón”.

En realidad, el proceso debería ser diferente. No más complicado en el fondo, pero sí cuesta volver a acostumbrarse. El primer paso es el arrepentimiento sincero, y para ello hemos de asimilar que sí, que hemos causado un daño, sea intencionado o no. Aquí entraría el concepto de culpa sana, o dicho de otro modo, culpa basada en una realidad: alguien ha salido perjudicado por nuestra causa. Si no estamos convencidos de ello, nuestras disculpas van a sonar lógicamente a falsas.

Asumida nuestra responsabilidad, toca hablar con la persona afectada con tiempo y tranquilidad, para expresarle este sentimiento de culpa y las acciones de las que nos arrepentimos. Y nada más; si le añadimos un “pero es que” estamos evadiendo nuestra implicación y echando balones fuera. No es necesario justificarse, pues minimiza el peso de las acciones realizadas. Por descontado, aún es peor la solución “pero es que tú …”, donde directamente estamos responsabilizando al ofendido. Si estamos convencidos de que no queríamos dañar a alguien y con nuestra conducta ha ocurrido algo así, lo mejor es pedir perdón por esa iniciativa concreta. La fórmula sería algo como “Te pido disculpas … por haber hecho/dicho …”. Sin paños calientes ni excusas. Si no lo creemos así, mejor que nos ahorremos el trance.

Esta parte es delicada porque a partir de este punto quedamos a merced de la buena voluntad de la otra persona, que tendrá que decidir si nos otorga el ansiado perdón o no, decisión en la que ya no podemos intervenir. Cambiamos ahora el foco del protagonismo y pasamos a otra cuestión que también solemos hacer fatal, como es aceptar unas disculpas. Cuando niños, nuestros mayores nos insisten en que demos por bueno cualquier intento de zanjar el asunto, aunque nos lo digan a cinco metros y mirando al otro lado. La tendencia instintiva de los menores es mucho más acertada: si no percibimos ese perdón como sincero, no hay por qué aceptarlo.

De hecho, lo ideal sería decirlo. “Lo siento, pero ahora mismo/así no puedo perdonarte” es una respuesta muy válida si las disculpas nos suenan a compromiso. O pedir que la formule de nuevo si no nos convence. Es recomendable aplazar la decisión si nos domina aún la rabia y no podemos pensar con claridad. Incluso podemos solicitar ser más específico (“¿Qué es lo que sientes?”) para comprobar si el ofensor se ha dado cuenta realmente de aquello que nos ha molestado o si la fórmula empleada no nos convence.  Pero es esencial que antes de dar por buenas unas disculpas nos sintamos capacitados para perdonar de verdad, lo que va unido a una sensación de reparación. Que también es imprescindible pedir si sabemos qué nos dejaría tranquilos. Si no lo hacemos así, es probable que vayamos acumulando rencor por situaciones pasadas que no han sido correctamente satisfechas y todo salte por los aires al próximo roce. A poco que el otro almacene situaciones parecidas, veremos cruzar por el aire una escalada de agravios interminable.

En el caso de que no podamos perdonar – aparte de comunicarlo claramente – el dilema consiste en la decisión a tomar a partir de este punto, puesto que la relación con quien nos ha hecho daño se verá afectada inevitablemente. E incluso si otorgamos el perdón, lo más probable es que nuestra actitud sea más cauta con respecto a esa persona, al menos durante un tiempo. Sean cuales sean nuestras peticiones, hemos de asegurarnos que el otro las conoce y pueda decidir en consecuencia.

En resumen, para disculparnos es imprescindible asumir responsabilidades y para perdonar, la aceptación de la sinceridad de las disculpas y el reconocimiento de nuestras necesidades de reparación. Si no se dan las condiciones, no funcionará correctamente. Sí, se necesita un alto grado de empatía y un ejercicio de madurez, pero nadie dijo que resultara sencillo. Ahora bien, los resultados esperables valen la pena, aunque solo sea el alivio que se siente tras un acto de arrepentimiento honesto.

Àlex Garcia.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies