Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADA"Les relacions de poder en la parella". Psicodefensa Personal per Àlex García

“Les relacions de poder en la parella”. Psicodefensa Personal per Àlex García

Les relacions de poder en la parella

[dropcap]V[/dropcap]

iure en parella satisfactòriament és un art difícil que requereix de certes habilitats personals a més d’una bona bastida psicològica, perquè sostenir una societat composta per dues persones amb creences, opinions, costums i formes de veure el món diferents en harmonia és un dels reptes més complicats que se’ns presenten en la vida. A més, tenint en compte que la parella és un sistema canviant en constant evolució, per la qual cosa l’espai per a l’avorriment hauria de ser tirant a petit. Un dels aspectes essencials per a una bona gestió de la vida íntima són les relacions de poder dins de la parella.

En la majoria de les ocasions els psicòlegs de parella ens trobem el conflicte expressat en diferents “nivells” o aspectes: són molt freqüents els problemes al voltant de la logística de parella, tasques diàries, hàbits o en general, de qüestions “organitzatives”. Aquest nivell és relativament senzill de solucionar sempre que els membres de la parella mostrin certa predisposició a la negociació, la renúncia – això que ens costa tantíssim -, acceptació que no tot es podrà aconseguir i a partir d’aquí poder arribar a un acord beneficiós i realista.

No obstant això, en moltes ocasions aquesta agitació quotidiana és un símptoma d’un conflicte en un nivell més profund, que està relacionat amb la personalitat de cadascun dels protagonistes i el seu conjunt de creences i valors, quan xoquen en portar-los a la realitat quotidiana. Estaríem parlant de desenes de petites topades que en la pràctica formen un sol problema i que és part de la pròpia dinàmica de la parella: potser el més important sigui el repartiment del poder dins de la relació.

Que estem parlant quan ens referim al poder en l’àmbit de la parella? Principalment a qüestions com la presa de decisions, la iniciativa quant a les propostes d’organització o activitats, la influència sobre l’altre i la disponibilitat d’espais propis individuals fora de la parella, és a dir, com està estructurada la relació del sistema que forma la parella pel que fa a la resta de la societat.

Segons la teoria sistèmica, existeixen grosso modo dos tipus de parelles en funció de com interactuen; la simètrica i la complementària. En les parelles simètriques, cadascun dels membres es troba en una situació d’igualtat quant a l’exercici del poder; es negocia, es discuteix i s’arriben a acords si és possible, però sense partir d’una posició desigual quant al pes específic de cadascun. El principal risc que apareix en els conflictes entre parelles simètriques és l’escalada; com no hi ha algú més poderós que l’altre, les discussions poden pujar fàcilment de to si tots dos entren en competició.

Per contra, en les parelles complementàries es dona una distribució desigual de poder en la qual un dels dos adquireix major protagonisme en les decisions; un cas clàssic són els matrimonis antics, en els quals la societat ja atorgava per endavant la preeminència a l’home. No obstant això, hi ha moltíssimes variants d’aquest tipus, en les quals en definitiva un membre exerceix més poder, i no sempre és discutit. Si tots dos accepten la situació, encara que sigui desigual, la relació pot tirar endavant durant molt temps. Delegar l’exercici del poder pot resultar tranquil·litzador – encara que no massa emancipador – per a moltes persones. Els problemes d’una relació complementària apareixen quan la part més feble sent necessitat de disposar de major espai de decisió i són bastant evidents: explotació, malestar per part de qui se sotmet, violència unidireccional i un trist etcètera.

En qualsevol cas, aquesta dicotomia no deixa de ser un model de referència per classificar diferents dinàmiques de la parella, perquè l’habitual és que el poder es reparteixi per esferes en les quals algun dels components de la parella es reconeix com més capaç o simplement prefereix ser qui prengui les decisions en aquest àmbit. Així, trobem relacions on les qüestions financeres, l’organització de les vacances o la neteja domèstica està distribuïda com millor els convé a tots dos. Fins i tot hi ha zones on algun dels dos ni tan sols desitja decidir, delegant tot allò relacionat amb elles a l’altre.

Com qualsevol pot imaginar-se, en una parella simètrica aquesta distribució del poder no té per què ser fixa, ni imposada, sinó preferiblement acordada i revisable. És un mite pensar que una parella que funciona ha de repartir el poder a parts iguals; que tots dos tinguin el mateix dret a opinar o decidir no implica que el repartiment sigui escrupolosament per meitats, sinó que tots dos tenen la mateixa veu si així ho desitgen. Es tracta més aviat de mantenir l’equitat, gaudint del mateix poder potencial que del seu exercici efectiu. Tenint en compte a més que durant el cicle de vida d’una relació aquesta es veurà exposada a moltíssims canvis: una promoció laboral, intervencions de la família d’origen, l’arribada de fills, un trasllat de residència temporal, la pèrdua de treball … tots aquests casos impliquen una redefinició de poders que ha de resoldre’s.

En les parelles complementàries aquest repartiment és bastant més rígid i concentrat en un dels membres, com vam veure. Encara que no per això ha de resultar disfuncional, sempre que tots dos acceptin de bon grat aquest estat de coses. La problemàtica d’aquestes parelles ve donada per la diferència en el dret a exercir el poder, que no és equitatiu. En moltes ocasions sol ser una espècie d’acceptació tàcita, per exemple, quan un dels dos té un caràcter molt més enèrgic i resolutiu, semblant la “elecció natural” el que decideixi també en l’àmbit de la relació. Les dinàmiques perilloses aquí passen per adoptar rols estereotipats amb patrons de conducta que es repeteixen, especialment si el “fort” adopta la posició de Salvador de el “feble”, que passa a funcionar com a Víctima; és possible que el primer es frustri quan les seves decisions no són del grat del segon, i aquest se senti malament en ser conscient de la seva posició de dependència. Per passar a una relació de tipus simètric és necessari donar espais de poder a qui no els té, la qual cosa implica cedir-los – i, per tant, delegar i desresponsabilizarse -. Val a dir que un esdeveniment extern pot canviar les relacions de poder i qui es veia com el “fort” passi a perdre aquesta posició.

En definitiva, mantenir l’equilibri de poders en una parella, sigui de tipus simètric o complementari, és una qüestió gens senzilla, donada la naturalesa canviant de la relació i la quantitat de factors externs que l’afecten. Allò que sí és imprescindible per a un bon funcionament adaptatiu és negociar els espais de decisió de forma realista, sent molt conscient tant de les responsabilitats com de les renúncies que es fan, i per descomptat fer-ho explícit. Donar algunes regles per assegudes sense haver-les comprovat prèviament és un exercici arriscat que porta a molts malentesos.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

Las relaciones de poder en la pareja

[dropcap]V[/dropcap]

ivir en pareja satisfactoriamente es un arte difícil que requiere de ciertas habilidades personales además de un buen andamiaje psicológico, porque sostener una sociedad compuesta por dos personas con creencias, opiniones, costumbres y formas de ver el mundo distintas en armonía es uno de los retos más complicados que se nos presentan en la vida. Además, teniendo en cuenta que la pareja es un sistema cambiante en constante evolución, por lo que el espacio para el aburrimiento debería ser tirando a pequeño. Uno de los aspectos esenciales para una buena gestión de la vida íntima son las relaciones de poder dentro de la pareja.

En la mayoría de las ocasiones los psicólogos de pareja nos encontramos el conflicto expresado en diferentes “niveles” o aspectos: son muy frecuentes los problemas alrededor de la logística de pareja, tareas diarias, hábitos o en general, de cuestiones “organizativas”. Este nivel es relativamente sencillo de solucionar siempre que los miembros de la pareja muestren cierta predisposición a la negociación, la renuncia – eso que nos cuesta tantísimo -, aceptación de que no todo se va a poder conseguir y a partir de aquí poder llegar a un acuerdo beneficioso y realista.

Sin embargo, en muchas ocasiones esta agitación cotidiana es un síntoma de un conflicto en un nivel más profundo, que está relacionado con la personalidad de cada uno de los protagonistas y su conjunto de creencias y valores, cuando chocan al llevarlos a la realidad cotidiana. Estaríamos hablando de decenas de pequeños encontronazos que en la práctica forman un solo problema y que forma parte de la propia dinámica de la pareja: entre ellos quizá el más importante sea el reparto del poder dentro de la relación.

¿De que estamos hablando cuando nos referimos al poder en el ámbito de la pareja? Principalmente a cuestiones como la toma de decisiones, la iniciativa en cuanto a las propuestas de organización o actividades, la influencia sobre el otro y la disponibilidad de espacios propios individuales fuera de la pareja, es decir, cómo está estructurada la relación del sistema que forma la pareja con respecto al resto de la sociedad.

Según la teoría sistémica, existen grosso modo dos tipos de parejas en función de cómo interactúan; la simétrica y la complementaria. En las parejas simétricas, cada uno de los miembros se encuentra en una situación de igualdad en cuanto al ejercicio del poder; se negocia, se discute y se llegan a acuerdos si es posible, pero sin partir de una posición desigual en cuanto al peso específico de cada uno. El principal riesgo que aparece en los conflictos entre parejas simétricas es la escalada; como no hay alguien más poderoso que el otro, las discusiones pueden subir fácilmente de tono si ambos entran en competición.

Por el contrario, en las parejas complementarias se da una distribución desigual de poder en la que uno de los dos adquiere mayor protagonismo en las decisiones; un caso clásico son los matrimonios antiguos, en los que la sociedad ya otorgaba de antemano la preeminencia al varón. Sin embargo, hay muchísimas variantes de este tipo, en las que en definitiva un miembro ejerce más poder, y no siempre es discutido. Si ambos aceptan la situación, aunque sea desigual, la relación puede salir adelante durante mucho tiempo. Delegar el ejercicio del poder puede resultar tranquilizador – aunque no demasiado emancipador – para muchas personas. Los problemas de una relación complementaria aparecen cuando la parte más débil siente necesidad de disponer de mayor espacio de decisión y son bastante evidentes: explotación, malestar por parte de quien se somete, violencia unidireccional y un triste etcétera.

En cualquier caso, esta dicotomía no deja de ser un modelo de referencia para clasificar distintas dinámicas de la pareja, porque lo habitual es que el poder se reparta por esferas en las que alguno de los componentes de la pareja se reconoce como más capaz o simplemente prefiere ser quien tome las decisiones en ese ámbito. Así, encontramos relaciones donde las cuestiones financieras, la organización de las vacaciones o la limpieza doméstica está distribuida como mejor les conviene a ambos. Incluso hay zonas donde alguno de los dos ni siquiera desea decidir, delegando lo relacionado con ellas al otro.

Como cualquiera puede imaginarse, en una pareja simétrica esta distribución del poder no tiene por qué ser fija, ni impuesta, sino preferiblemente acordada y revisable. Es un mito pensar que una pareja que funciona ha de repartir el poder a partes iguales; que ambos tengan el mismo derecho a opinar o decidir no implica que el reparto sea escrupulosamente por mitades, sino que los dos tienen la misma voz si así lo desean. Se trata más bien de mantener la equidad, disfrutando del mismo poder potencial que de su ejercicio efectivo. Teniendo en cuenta además que durante el ciclo de vida de una relación va a verse expuesta a muchísimos cambios: una promoción laboral, intervenciones de la familia de origen, la llegada de hijos, un traslado de residencia temporal, la pérdida de trabajo … todos estos casos implican una redefinición de poderes que debe resolverse.

En las parejas complementarias este reparto es bastante más rígido y concentrado en uno de los miembros, como vimos. Aunque no por ello tiene por qué resultar disfuncional, siempre que ambos acepten de buen grado este estado de cosas. La problemática de estas parejas viene dada por la diferencia en el derecho a ejercer el poder, que no es equitativo. En muchas ocasiones suele ser una especie de aceptación tácita, por ejemplo, cuando uno de los dos tiene un carácter mucho más enérgico y resolutivo, pareciendo la “elección natural” el que decida también en el ámbito de la relación. Las dinámicas peligrosas aquí pasan por adoptar roles estereotipados con patrones de conducta que se repiten, especialmente si el “fuerte” adopta la posición de Salvador del “débil”, que pasa a funcionar como Víctima; es posible que el primero se frustre cuando sus decisiones no son del agrado del segundo, y éste se sienta mal al ser consciente de su posición de dependencia. Para pasar a una relación de tipo simétrico es necesario dar espacios de poder a quien no los tiene, lo que implica cederlos – y, por tanto, delegar y desresponsabilizarse -. Hay que decir que un acontecimiento externo puede cambiar las relaciones de poder de una pareja complementaria y quien se veía como el “fuerte” pase a perder esta posición.

En definitiva, mantener el equilibrio de poderes en una pareja, sea de tipo simétrico o complementario, es una cuestión nada sencilla, dada la naturaleza cambiante de la relación y la cantidad de factores externos que la afectan. Lo que sí es imprescindible para un buen funcionamiento adaptativo es negociar los espacios de decisión de forma realista, siendo muy consciente tanto de las responsabilidades como de las renuncias que se hacen, y por supuesto hacerlo explícito. Dar algunas reglas por sentadas sin haberlas comprobado previamente es un ejercicio arriesgado que lleva a muchos malentendidos.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies