Inici » a-ultimesnoticies » Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19

Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19

 • Les mesures estaran vigents fins a l’11 de gener, amb una possible revisió el dia 28 de desembre si les dades ho permeten.

SOCIETAT.  A partir d’avui, 21 de desembre, han entrat en vigor mesures especials per contenir l’increment de casos que s’ha produït en les últimes setmanes. El canvi afecta el període de Nadal i modifica alguns dels aspectes de la seva celebració. Les mesures estaran vigents fins a l’11 de gener, amb una possible revisió el dia 28 de desembre si les dades ho permeten.

A continuació es detalla tota la informació.

Mesures bàsiques de protecció

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

 • Prohibició de fer reunions de més de 6 persones, tant en l’àmbit públic com en el privat, excepte els dies assenyalats (24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1, 5 i 6 de gener) en què es permeten trobades de 2 bombolles de convivència i un màxim de 10 persones.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • Cridar o cantar afavoreixen la transmissió. 

MASCARETA

 • Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat:

  • A la via pública i en espais exteriors
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
  • Al transport públic

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

 • El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
  • La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.
  • La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Àmbit territorial i de mobilitat

A Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat, excepte per visitar familiars del 23 de desembre al 6 de gener.

Comarca: restringides l’entrada i la sortida excepte del 23 de desembre al 6 de gener, que es permet el desplaçament per visites al lloc de residència habitual de familiars o persones properes, mantenint sempre la bombolla de convivència.

Del 21 de desembre a l’11 de gener es permet l’establiment (domicili o allotjament) a una comarca diferent de la de residència habitual, sempre que es mantingui la integritat de la bombolla.

L’Alt Urgell i Andorra es consideren com una sola comarca a l’efecte de mobilitat per als residents. 

Excepcions que caldrà justificar adequadament:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 • Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.

No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Més informació

Mobilitat nocturna (toc de queda) i horaris

Es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació pel carrer entre les 22 i les 6 h.

Excepcions:

 • Nit de Nadal i Cap d’Any: inici del confinament nocturn a la 1h.
 • Nit de Reis: inici del confinament nocturn a les 23h.

La resta de causes justificades per a la mobilitat nocturna són:

 • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l’establiment en els serveis de restauració.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Durant l’horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Horari màxim d’obertura al públic:
 • Comerços i activitats obertes al públic: entre les 6 h i les 21 h.
 • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 21 h i no poden obrir fins les 6 h. La mesura afecta les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.
 • Restauració consum a l’establiment: de 07.30 h a 09.30 h per esmorzar i de 13 h a 15.30 h per dinar.
 • Restauració recollida a l’establiment: fins a les 22 h.
 • Restauració lliuraments a domicili: fins a les 23 h.
 • Activitats culturals: fins a les 22 h.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Àmbit social

L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte els dies assenyalats (24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1, 5 i 6 de gener) en què es permeten trobades de 2 bombolles de convivència i un màxim de 10 persones.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

 • Activitats laborals.
 • Activitats de culte.
 • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.
 • Mitjans de transport públic.
 • Activitats docents, activitats extraescolars i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudesS’exceptuen de la prohibició de consum d’aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics, a les activitats esportives federades ni a les activitats culturals.

Informació relacionada

sobre la prohibició de fer reunions o trobades de més de 6 persones

Àmbit laboral i professional
 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral. Implementar el treball a distància o teletreball excepte que no sigui possible. Si no és possible establir mesures de flexibilitat horària, horaris d’entrada i sortida esglaonats o similars.
 • Adoptar mesures per mantenir la distància interpersonal. En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L’ús de mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
Àmbit educatiu

ESO, Primària i Infantil

 • Presencialitat plena

Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats

 • Reducció de l’activitat presencial.

Universitats

 • La docència teòrica es fa en format virtual. Es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció.

Formació d’adults, escoles oficials d’idiomes i ensenyaments de règim especial reglats

 • Reducció de l’activitat presencial.

Extraescolars

Poden obrir (máxim de 6 alumnes per aula en espais tancats).
Queden suspeses les activitats que suposin sortides i trasllats fora de la comarca.

 • Fora de l’horari lectiu, dins o fora del centre, amb propòsit educatiu.
 • Ensenyaments no reglats de música i dansa en centres autoritzats.
 • Activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius.
 • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure.
 • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables.

Més informació

Transport públic
 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Se’n pot ajustar l’oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l’evolució de la demanda.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • En el cas dels taxis de fins a 9 places tenen es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el conductor.
Àmbit comercial

Centres comercials oberts

 • Aforament al 30%. 
 • Els locals i establiments de restauració no poden obrir. 
 • S’exclouen d’aquesta limitació els establiments i locals comercials que estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària.
 • Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Cal establir sistemes de control d’aforament i fluxos als accessos al recinte comercial, als locals i als aparcaments.

Comerços minoristes oberts

 • Aforament del 30%.
 • S’exclouen d’aquesta limitació els establiments d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 • Aforament del 30%.
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Serveis amb contacte físic (perruqueries i centres d’estètica)

 • Oberts amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet.

 Àmbit de l’hostaleria i restauració
 • Terrasses: amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, excepte que es tracti de la bombolla de convivència. De 07.30 h a 09.30 h i de 13 h a 15.30 h.
 • Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de la bombolla de convivència. De 07.30 h a 09.30 h i de 13 h a 15.30 h.
 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i 1, 5 i 6 de gener de 2021 el nombre màxim de comensals s’estableix en 6 persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a 2 bombolles de convivència.
 • Distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • A partir de les 21.30 h només es pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili (fins a les 23 h) o per a recollida dels clients a l’establiment (fins a les 22 h). La restauració en àrees de servei de les vies de comunicació no té restringit l’horari d’obertura.
Àmbit cultural

Activitats culturals d’arts escèniques i musicals (Cinemes, teatres, auditoris, sales de concert…)

 • Aforament al 50% i un màxim de 500 espectadors per actuació o sessió.
 • Als locals amb llicència de sales de concert no es permet servei de bar
 • Si les activitats anteriorment esmentades es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.
 • Als restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert se’ls aplica les mesures d’hostaleria i restauració.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes.

Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions

 • Aforament al 50%. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

Equipaments cívics

 • No es poden realitzar activitats que impliquin presencialitat.
 • Excepte activitats d’intervenció socioeducativa i programes de suport juvenil, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, activitats d’intervenció social com menjadors socials, perruqueria o podologia.

Suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Activitats tradicionals de Nadal

 • Les activitats de cultura popular, esportives i altres de tradicionals queden condicionades a evitar les aglomeracions.
 • Les activitats de cultura popular i tradicionals han de ser estàtiques.
 • Només es poden dur a terme les activitats que siguin perimetrades, amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic hi ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat. En espais a l’aire lliure, es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5m entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per
  persona.
 • Cal respectar sempre la limitació establerta de grups de màxim 6 persones.

Mesures específiques de ventilació, control d’accessos i mobilitat (Annexos 1 i 2 de la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre). Obre en una nova finestra.

Àmbit esportiu

Instal·lacions i equipaments esportius

 • A l’aire lliure: Aforament del 50%, incloent-hi usuaris i públic assistent.
 • Espais tancats: Aforament màxim del 30%, incloent-hi usuaris i públic assistent.
  • Cita prèvia.
  • Bona ventilació mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Prohibides les activitats grupals sense mascareta.
 • Control d’accés.
 • Sense vestidors (excepte piscines).
 • Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Competicions esportives

 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 • S’ajornen totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
Àmbit lúdic i recreatiu
 • Els parcs i jardins públics de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts al 50% fins a les 20 h. 

Activitats no permeses

 • Espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
 • Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
 • Se suspenen les activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper i que no estiguin dins les excepcions permeses.
Actes religiosos i cerimònies civils

(inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

Aforament 30% i nombre màxim de 500 assistents. Si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers religiosos i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos.

2020-12-21
promo primera vinyeta vida (1)
seguros Bilbao nuevo renting febrero 202202_Carta_agente_cast_SB_05
seguros-bilbao-2
seguros-bilbao
previous arrow
next arrow

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator