Dimecres,17 abril, 2024
IniciA PORTADAQuant costa realment fer amics? Psicodefensa Personal per Àlex García

Quant costa realment fer amics? Psicodefensa Personal per Àlex García

Quant costa realment fer amics?

Potser la por a la solitud, a veure’ns apartats dels nostres iguals i quedar-nos marginats del grup humà sigui un de les pors més aterridores i comunes de les persones, per la qual cosa, en correspondència, un tema recurrent en teràpia és la necessitat de fer amics. Cada cop més persones passen per consulta preocupades per una sensació gran d’aïllament en el seu dia a dia, que sol dedicar a llargues jornades laborals, formació, manteniment i logística de la llar i si queda alguna cosa, descans. L’invent de les xarxes socials, cridat a facilitar la construcció de xarxes d’amistats entre els usuaris, s’ha convertit més en un substitutiu que en un potenciador. Paradoxalment estem més connectats que mai i ens sentim més sols enmig d’un món individualista.

Podríem definir l’amistat com una relació interpersonal – és a dir, que implica una reciprocitat – construïda entre dues persones i que inclou a més proximitat i intimitat (Amichai-Hamburguer, 2012). És essencial per a la nostra qualitat de vida, ja que proporciona suport social i moral, protecció enfront de l’estrès i ajuda material. Disposar d’una xarxa d’amistats és un dels factors principals que contribueixen al benestar dels éssers humans, i un aliat important quan ens enfrontem a mals temps o problemes psicològics de tota classe. Si hi ha tants avantatges, com pot ser que tantes persones es bloquegin a l’hora de conèixer altres?

Fabricar-se una xarxa d’amistats pot semblar una tasca titànica, ja que necessita mobilitzar multitud de recursos personals, psicològics – i per descomptat, dedicar temps – i significativament, ens exigirà enfrontar-nos a situacions socials, camp adobat per a l’aparició de les nostres pors i distorsions favorites. Davant totes aquestes dificultats és habitual que els beneficis a mitjà termini de la inversió realitzada trontollin, perquè a més no sabem el resultat per avançat, encara que puguem deduir-lo.

Així que una de les primeres preguntes que un pot fer-se és de quantes amistats estem parlant. La majoria afirma desitjar un vincle d’intimitat, disposar del que anomenem “millors amics”, i els sol xifrar en 4 o 5. Un número sorprenentment constant que coincideix amb les recerques de Robin Dunbar sobre aquest tema. Aquest psicòleg i biòleg evolucionista indica que el nombre i qualitat de les xarxes d’amistats estan restringits per factors com la capacitat cognitiva i el temps i capital emocional invertit. Sembla existir un límit consistent d’uns 150 contactes de mitjana (Dunbar, 2018), una grandària comuna en organitzacions humanes tan dispars com les societats de caçadors-recol·lectors, exèrcits moderns o fins i tot en mamífers altament socials. Hi ha una gran variació de grandària (entre 100 i 250), en que els extravertits tenen xarxes més àmplies, però de connexions més febles (Pollet, 2011).

Per a forjar unes connexions més íntimes és necessària una major inversió de temps, estar més present i dedicar més habilitats i capacitat cognitiva; el model de “cercles d’amistat” (Dunbar, Roberts 2010) organitza la jerarquia de proximitat en capes concèntriques: la més íntima correspon a la xifra de 4-5, el cercle de “simpatia” a uns 12-15 i progressivament uns 50 i 150, que seria el topall. Doncs bé, sembla ser que dediquem el 40% del nostre temps social al cercle més estret i un 20% al de simpatia. Normalment els joves tenen xarxes més àmplies, ja que la seva promiscuïtat social és major, per a decaure amb l’edat quan apareix el fenomen de la solitud en edats avançades.

Ara que sabem que no necessitem un milió d’amics, què haig de fer per a crear aquesta xarxa? Perquè una amistat comenci a rodar, es necessita tenir proximitat: proximitat física i disponibilitat per a aquells que m’interessen. Quanta major freqüència de contacte, més probable que es doni una amistat. Si parlem d’Internet, el temps social invertit és més efectiu normalment entre gent que viu en la mateixa zona (Mazur, Richards, 2012) o per a incrementar contacte entre parents i amics que estan fora d’abast. Un altre aspecte important és la similitud: és més probable que ens fem amics dels qui s’assemblen a nosaltres. Internet ofereix millor accés a persones amb opinions, creences, trets i interessos semblants als nostres, ja que les xarxes socials tendeixen a segmentar per afinitat d’opinions.

Ara bé, les amistats són demandants cognitivament, ja que impliquen establir “contractes socials” en els quals la confiança és la base, i per tant hi ha un component important de promesa de suport futur i de comportament prosocial: en altres paraules, consisteix a inhibir alguns dels nostres desitjos en pro de que els altres puguin satisfer els seus – mantenir un balanç -. Les conseqüències dels nostres comportaments a mesura que la xarxa de relacions creix es complica; indisposar-se amb un amic pot fer perillar la relació amb amics comuns. També ens exigeixen una bona capacitat de mentalització, entesa com la capacitat de llegir o entendre estats mentals i intencions dels altres. Fer amics requereix un esforç cognitiu important del qual  la seva recompensa no està tan clara, i és per això que la resposta a la perspectiva de teixir xarxes de contactes sigui un “em fa mandra”.

Finalment, no s’ha de descartar la presència de problemes amb les habilitats socials necessàries. Pot ser que ens falti repertori verbal i no verbal per a dominar l’art de la comunicació, o bé la famosa inhibició per ansietat social, sobretot quan em veig en la tessitura d’iniciar un contacte amb complets desconeguts. En tots els casos de por al contacte apareixen creences distorsionades que se centren en una presumpta inferioritat pròpia – “no sabré de què parlar”, “no soc interessant” – i una sobrevaloració del judici aliè, que a més és invariablement negatiu – “els hi cauré malament”, “a saber què pensen de mi” -.

Malgrat això, quan l’exposició a altres persones té lloc en un ambient en el qual acceptem l’obligatorietat d’acudir regularment, com és el treball o l’escola, som capaces de bregar amb les nostres limitacions socials i fins i tot de fer amistats significatives. És a dir, amb major o menor competència social, tots tenim la capacitat de fer amics. Si estem projectant conèixer noves persones és important no perdre de vista d’una banda que la xarxa d’amistats que necessitem no és tan gran com podria semblar, la qual cosa ens pot alliberar en certa mesura de la fantasia d’haver de caure-li bé a tothom i per l’altre, que les habilitats socials no tenen per què suposar un impediment, a més de que es poden treballar en teràpia juntament amb les nostres creences limitadores.

Àlex García

Psicòleg i Psicoterapeuta.

¿Cuánto cuesta realmente hacer amigos?

Quizá el miedo a la soledad, a verse apartado de nuestros semejantes y quedarnos marginados del grupo humano sea uno de los miedos más aterradores y comunes de las personas, por lo que, en correspondencia, un tema recurrente en terapia es la necesidad de hacer amigos. Cada vez más personas pasan por consulta preocupadas por una sensación mayor de aislamiento en su día a día, que suele dedicar a largas jornadas laborales, formación, mantenimiento y logística del hogar y si queda algo, descanso. El invento de las redes sociales, llamado a facilitar la construcción de redes de amistades entre los usuarios, se ha convertido más en un sustitutivo que en un potenciador. Paradójicamente estamos más conectados que nunca y nos sentimos más solos en medio de un mundo individualista.

Podríamos definir la amistad como una relación interpersonal – es decir, que implica una reciprocidad – construida entre dos personas y que incluye además cercanía e intimidad (Amichai-Hamburguer, 2012). Es esencial para nuestra calidad de vida, ya que proporciona apoyo social y moral, protección frente al estrés y ayuda material. Disponer de una red de amistades es uno de los factores principales que contribuyen al bienestar de los seres humanos, y un aliado importante cuando nos enfrentamos a malos tiempos o problemas psicológicos de toda clase. Si hay tantas ventajas, ¿cómo puede ser que tantas personas se bloqueen a la hora de conocer a otros?

Fabricarse una red de amistades puede parecer una tarea titánica, puesto que necesita movilizar multitud de recursos personales, psicológicos – y por supuesto, dedicar tiempo – y significativamente, nos va a exigir enfrentarnos a situaciones sociales, campo abonado para la aparición de nuestros miedos y distorsiones favoritas. Ante todas estas dificultades es habitual que los beneficios a medio plazo de la inversión realizada se tambaleen, porque además no sabemos el resultado de antemano, aunque podamos deducirlo.

Así que una de las primeras preguntas que uno puede hacerse es de cuántas amistades estamos hablando. La mayoría afirma desear un vínculo de intimidad, disponer de lo que llamamos “mejores amigos”, y los suele cifrar en 4 o 5. Un número asombrosamente constante que coincide con las investigaciones de Robin Dunbar al respecto. Este psicólogo y biólogo evolucionista indica que el número y calidad de las redes de amistades están restringidos por factores como la capacidad cognitiva y el tiempo y capital emocional invertido. Parece existir un límite consistente de unos 150 contactos de promedio (Dunbar, 2018), un tamaño común en organizaciones humanas tan dispares como las sociedades de cazadores-recolectores, ejércitos modernos o incluso en mamíferos altamente sociales. Hay una gran variación de tamaño (entre 100 y 250), en que los extrovertidos tienen redes más amplias, pero de conexiones más débiles (Pollet, 2011).

Para forjar unas conexiones más íntimas es necesaria una mayor inversión de tiempo, estar más presente y dedicar más habilidades y capacidad cognitiva; el modelo de “círculos de amistad” (Dunbar, Roberts 2010) organiza la jerarquía de proximidad en capas concéntricas: la más íntima corresponde a la cifra de 4-5, el círculo de “simpatía” a unos 12-15 y progresivamente unos 50 y 150, que sería el tope. Pues bien, parece ser que dedicamos el 40% de nuestro tiempo social al círculo más estrecho y un 20% al de simpatía. Normalmente los jóvenes tienen redes más amplias, ya que su promiscuidad social es mayor, para decaer con la edad cuando aparece el fenómeno de la soledad en edades avanzadas.

Ahora que sabemos que no necesitamos un millón de amigos, ¿qué tengo que hacer para crear esta red? Para que una amistad empiece a rodar, se necesita tener proximidad: cercanía física y disponibilidad para aquellos que me interesan. Cuanta mayor frecuencia de contacto, más probable que se dé una amistad. Si hablamos de Internet, el tiempo social invertido es más efectivo normalmente entre gente que vive en la misma zona (Mazur, Richards, 2012) o para incrementar contacto entre parientes y amigos que están fuera de alcance. Otro aspecto importante es la similaridad: es más probable que nos hagamos amigos de quienes se parecen a nosotros. Internet ofrece mejor acceso a personas con opiniones, creencias, rasgos e intereses parecidos a los nuestros, puesto que las redes sociales tienden a segmentar por afinidad de opiniones.

Ahora bien, las amistades son demandantes cognitivamente, puesto que implican establecer “contratos sociales” en los que la confianza es la base, y por tanto hay un componente importante de promesa de apoyo futuro y de comportamiento prosocial: en otras palabras, consiste en inhibir algunos de nuestros deseos en aras de que los demás puedan satisfacer los suyos – mantener un balance -. Las consecuencias de nuestros comportamientos a medida que la red de relaciones crece se complica; indisponerse con un amigo puede hacer peligrar la relación con amigos comunes. También nos exigen una buena capacidad de mentalización, entendida como la capacidad de leer o entender estados mentales e intenciones de otros. Hacer amigos requiere un esfuerzo cognitivo importante cuya recompensa no está tan clara, y es por esto que la respuesta a la perspectiva de tejer redes de contactos sea un “me da pereza”.

Por último, no hay que descartar la presencia de problemas con las habilidades sociales necesarias. Puede que nos falte repertorio verbal y no verbal para dominar el arte de la comunicación, o bien la famosa inhibición por ansiedad social, sobre todo cuando me veo en la tesitura de iniciar un contacto con completos desconocidos. En todos los casos de miedo al contacto aparecen creencias distorsionadas que se centran en una presunta inferioridad propia – “no voy a saber de qué hablar”, “no soy interesante” – y una sobrevaloración del juicio ajeno, que además es invariablemente negativo – “les caeré mal”, “a saber qué piensan de mí” -.

Sin embargo, cuando la exposición a otras personas tiene lugar en un ambiente en el que aceptamos la obligatoriedad de acudir regularmente, como es el trabajo o la escuela, somos capaces de lidiar con nuestras limitaciones sociales e incluso de hacer amistades significativas. Es decir, con mayor o menor competencia social, todos tenemos la capacidad de hacer amigos. Si estamos proyectando conocer nuevas personas es importante no perder de vista por un lado que la red de amistades que necesitamos no es tan grande como podría parecer, lo cual nos puede liberar en cierta medida de la fantasía de tener que caerle bien a todo el mundo y por el otro, de que las habilidades sociales no tienen por qué suponer un impedimento, además de que se pueden trabajar en terapia junto con nuestras creencias limitantes.

Alex García

Psicólogo i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies