slider cabecera autocares fuentes logo
slider cabecera autocares fuentes 3
slider cabecera autocares fuentes 2
slider cabecera autocares fuentes 1
Inici » a-ultimesnoticies » Veïns de Sant Quirze presenten al·legacions al POUM per mostrar la seva disconformitat
sliderdiari DENTAL-SANT-QUIRZE1
sliderdiari Rebost-de-Vallsuau1
Sliderdiari segurosbilbaodef1
sliderdiari Autocares-Fuentes-actual1
sliderdiari-Art typing1
sliderdiari immo sq1
sliderdiari-Taller C58 1
sliderdiari Infinity1
slider portada 600x194 mis finques
Sant Quirze del Vallès. Google Maps

Veïns de Sant Quirze presenten al·legacions al POUM per mostrar la seva disconformitat

CARTES AL DIARI

Un col·lectiu de veïns afectats per la darrera publicació del POUM de Sant Quirze del Vallès, ens han fet arribar a la redacció aquesta carta per donar a conèixer la seva disconformitat amb les actuacions contingudes dins el text d’aquest pla. Signen com a col·lectiu de veïns per mantenir la seva identitat protegida.

Aquests són els motius que denuncia aquest col·lectiu de la zona centre del poble:

Els fets són que tot el POUM està impugnat i que els diferents veïns, més de 300 signatures, cadascú per la seva banda, ha rebut una negativa a la impugnació i que tant l’Ajuntament com els arquitectes no volen subsanar res.

Ens trobem que aquest pla és un “copia y pega” d’altres plans que han fet els mateixos arquitectes, com ara a Castellar del Vallès i que presenta una gran quantitat d’anomalies, mancances i desconeixement del teixit urbà del municipi, generant nous problemes urbanístics i greuges comparatius.

Així, en el casc antic s’exigeix la protecció de les façanes al carrer, reduint la seva edificabilitat i en cap cas tenen intenció de compensar-la d’alguna manera com ara en planta baixa. L’excepció d’això és en el  carrer dels Pous on ha augmentat la profunditat edificable fins a 15m amb una llargada de parcel·la ridícula.

Aquest fet ja indica que no hi ha cap criteri objectiu, ja que la profunditat edificable no depèn de la llargada de la parcel·la sinó de quin cantó del carrer vius, generant un greuge comparatiu entre veïns, ja que alguns poden construir fins a 20m de llargada, independent de la llargada de la parcel·la, i, precisament no són els que estan afectats pel front de façana.

Cal dir, que posats a respectar el teixit urbà antic, també caldria respectar la seva tipologia d’habitatge pròpia dels segles XIX-XX, mantenint la tipologia de la casa de cos, caracteritzada per una parcel·la llarga i molt estreta. Aquestes cases  es defineixen per ser unes construccions antigues, la distribució de la qual ha anat evolucionant al llarg del segles XIX-XX amb edificacions auxiliars en planta baixa adossades a l’edificació principal, on s’ubiquen elements essencials per l’habitabilitat, com són les cuines i els banys. Tipologia que cal conservar com a element històric i diferenciador de la resta d’urbanitzacions del poble, necessitant així, una profunditat edificable en planta baixa de 20m.

A continuació mostrem el text d’una de les al·legacions presentada amb totes les signatures dels veïns afectats:

Atès que s’està realitzant el POUM de Sant Quirze del Vallès i observant el plànol 5 d’ordenació detallada de sòl urbà, Full D3, pel front de carrer Vila-puig vorera senar, es desprèn:

 1. Que la profunditat màxima edificable és de 15m. Tal i com s’observa, totes les edificacions existents tenen volums disconformes segons aquest planejament.
 2. Que s’exigeix la protecció de les façanes a carrer.
 3. Que les edificacions que fan front a aquest carrer es caracteritzen per ser unes construccions antigues, la distribució de la qual ha anat evolucionant i totes elles tenen edificacions auxiliars en planta baixa adossades a l’edificació principal, on s’ubiquen elements essencials de per l’habitabilitat de l’habitatge, com són les cuines i els banys. Tal i com evoluciona l’habitatge al llarg dels segles XIX-XX. Tipologia que cal conservar.
 4. Que aquestes edificacions estan ubicades en parcel·les estretes i llargues necessitant més de 15m de profunditat per poder ubicar els elements principals de l’habitatge com són un dormitori, un bany, una escala, una cuina i un menjador. Tenint en compte que avui dia cada habitatge té com a mínim un vehicle, també es necessita preveure la necessitat de garatge en planta baixa, requerint, doncs, una profunditat edificable major o igual a 20m.
 5. Que la major part de parcel·les donen front a dos carrers, i el POUM preveu també, una edificació de PB+2 amb 15m de profunditat edificable i la construcció d’una edificació auxiliar adossada al volum principal de 4m de profunditat addicional a l’edificació corresponent a la façana Pompeu Fabra. Edificacions que estarien orientades a nord.

Per tot això, considerem:

 1. Que ja que es preveu conservar les façanes, considerem que també hi ha la voluntat de conservar la tipologia pròpia de l’habitatge del segle XIX-XX, cal augmentar la profunditat edificable només en planta baixa fins a 20m per poder fomentar i mantenir la tipologia d’habitatge unifamiliar de cos, amb edificacions auxiliars adossades on s’ubiquen, generalment la cuina i el bany.
 2. Donar l’opció si la parcel·la dóna a dos carrers poder escollir on es vol l’edificació auxiliar de 4m si orientada a nord, façana Pompeu Fabra, o bé, a sud, façana Vila-puig.
 3. Cal augmentar la profunditat edificable a 20 m per tal de no generar volums disconformes a totes les finques existents, ja que aquestes sobrepassen la profunditat edificable de 15m, ja que és més coherent per tal de poder donar possibles solucions als habitatges existents i ja construïts, i mantenir la construcció tradicional. D’aquesta manera, fins i tot equipaments municipals situats a aquest front de carrer, poden solucionar elements constructius que també sobrepassen la profunditat edificable.
 4. L’orientació solar de l’edificació auxiliar i la seva terrassa superior, és més idònia al costat sud que no al costat nord, com està actualment previst al POUM.
 5. Que ja que se’ns exigeix conservem les façanes, hauríem de rebre alguna contraprestació per no generar més volums disconformes.

Per aquests motius sol·licitem:

 1. augmentar la profunditat edificable només en planta baixa fins a 20m.
 2. poder escollir dins una mateixa finca on ubicar les edificacions auxiliars.

També, s’ha enviat la següent reflexió a l’arquitecte municipal perquè fos conscient. La seva resposta va ser molt seca i tirant pilotes fora: “l’ajuntament ja et respondrà”.

Resulta, que sóc  veïna i filla de Sant Quirze del Vallès des de fa moltes generacions, m’estimo el poble i la vida de poble i visc en un carrer afectat pel front de façana. Trobo encertat que es vulgui protegir el front de façana però alhora, penso, que també s’hauria de protegir la tipologia de la casa de cos caracteritzada per una parcel·la llarga i molt estreta. Aquestes cases  es caracteritzen per ser unes construccions antigues, la distribució de la qual ha anat evolucionant al llarg dels segles XIX-XX amb edificacions auxiliars en planta baixa adossades a l’edificació principal, on s’ubiquen elements essencials per l’habitabilitat, com són les cuines i els banys. Tipologia que cal conservar com a element històric i diferenciador de la resta d’urbanitzacions del poble, necessitant així, una profunditat edificable en planta baixa de 20m.

Per tot això, i després de mirar el POUM, ens preguntem:

 1. Per què no es conserva la tipologia constructiva de les parcel·les afectades pel front de façana com a element diferenciador i potenciador històric?
 2.  Per què es genera volums disconformes en aquestes parcel·les i no es regularitzen reconeixent la seva peculiaritat?
 3. Per què es redueix el sostre de la parcel·la i no es compensa en planta baixa,ja que les parcel·les són molt llargues?
 4. Per què discriminem aquests veïns enfront de la resta de carrers que poden tenir una profunditat edificable de 20m?
 5. Per què el POUM no ajuda a millorar aquestes deficiències?
 6. Per què el carrer dels Pous, on l’alcaldessa té la seva guarderia, augmenta la seva profunditat edificable fins a 15m amb una llargada de parcel·la més petita? 

A continuació, es mostren algunes reflexions que provenen d’un altre col·lectiu de veïns de Sant Quirze Park:

Les cases de Sant Quirze Parc van ser construïdes fa més de 30 anys i mai han sigut anomenades com habitatges de Protecció del patrimoni arquitectònic i no es preveu que ho siguin en el futur i més del 90% dels 73 rengles existents en Sant Quirze Parc ja tenen modificacions al projecte inicial i no mantenen la unitat compositiva de manera estricta.

Aleshores, no és raonable demanar que tots els veïns d’un rengle amb diverses situacions familiars i econòmics haurien de replicar els canvis proposats per un veí? No creieu que en un Sant Quirze ple de diversitat, les cases i els seus exteriors haurien de ser una reflexió de l’expressió de les famílies i barris?

Al·legacions

Primera.– Més del 90% dels 73 rengles existents en Sant Quirze Parc ja tenen modificacions al projecte inicial i no mantenen la unitat compositiva de manera estricta.

Segona.- Les cases de Sant Quirze Parc van ser construïdes fa més de 30 anys i mai han sigut anomenades com habitatges de Protecció del patrimoni arquitectònic i no es preveu que ho siguin en el futur.

Tercera.- No és raonable demanar que tots els veïns d’un rengle amb diverses situacions familiars i econòmics haurien de replicar els canvis proposats per un veí.

Quarta.- El fet de no poder realitzar reformes o ampliacions de manera raonable farà que les cases de Sant Quirze Parc siguin menys atractius al mercat immobiliari i experimentaran un decrement de valor.

Cinquena.- El fet de no poder realitzar reformes o ampliacions de manera raonable perjudica les famílies nombroses i les famílies multigeneracionals que no poden adaptar les seves cases a noves situacions familiars.

Sisena.- En un Sant Quirze ple de diversitat, les cases i els seus exteriors haurien de ser una reflexió de l’ expressió de les famílies i barris.

SOL·LICITA

Primera.- En ares de mantenir les iniciatives de participació ciutadana i democràcia directa, els veïns de cada rengle de cases haurien de decidir com volen l’estètica de la seva rengla, no la oficina local d’ habitatge o els tècnics contractades per realitzar el POUM.

Segona.- Si els veïns propietaris d’un rengle aproven per majoria simple la reforma, ampliació o nova edificació i aquest compleix amb els paràmetres tècnics d’edificabilitat i ocupació, no hauria de ser necessari el tràmit addicional i onerós de l’aprovació d’un pla de millora urbana.

Esmenes proposades

Article 146

Pag. 30. Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions: Qualsevol nova edificació o substitució de l’existent haurà de ser coherent amb el projecte unitari del rengle de parcel·les en la que està inclosa, amb l’objectiu de mantenir la unitat compositiva, l’adaptació al terreny de les edificacions, la proporció i ritme dels forats, cossos ràfecs, disseny de tanques i baranes i assolir una uniformitat amb els materials de façana. Seran els veïns propietaris de les cases del rengle que aproven per majoria simple la coherència estètica del projecte proposat.

Qualsevol actuació que excedeix els paràmetres rellevants d’edificabilitat o ocupació i comporti una ampliació de l’edificació principal o de l’edificació auxiliar, ja sigui pujar una planta o augmentar l’ocupació del 20% de l’espai lliure amb terrasses i porxos, estarà subjecta a l’aprovació d’un pla de millora urbana d’ordenació de volums del conjunt unitari en qüestió.

Pag. 33. Façanes: En totes les obres, ja siguin de reforma, ampliació o nova edificació, es conservarà l’actual fesomia de les construccions, mantenint fidelment la composició de façanes i els materials de revestiment.

Únicament no es permetrà l’obertura de nous forats tant si són portes com si són finestres en la façana principal de les primitives construccions o variar-se sensiblement en forma, dimensions i situació les ja existents incloses en un projecte aprovat pels veïns del rengle.

A continuació, es mostren algunes reflexions que provenen d’un altre col·lectiu de veïns de St Quirze Parc:

Nombrem tot seguit els documents que els veïns hem presentat a l’Ajuntament:

 1. Formulari de les al·legacions, presentat a l’Ajuntament i amb número de registre.
 2. Document adjunt a l’al·legació amb les esmenes proposades.
 3. Document “MillorPoumSQV” que van signar 15 veïns i que també es va presentar com al·legació.

Pensant en els nostres objectius amb aquest esforç i soroll, que volem aconseguir i com ho farem?

 1. Tots dos col·lectius volem procedir amb les nostres modificacions a les nostres cases.  Vosaltres teniu un NO confirmat de l’Oficina d’Urbanisme i nosaltres tenim informació confusa i un NO al 80%.
 2. Volem ajudar als veïns de SQV perquè no els hi passi el mateix durant els propers vint anys. O no?
 3. Volem un SQV de democràcia directa i participatiu en tot el que afecta els barris i cases, no controlat per funcionaris.
 4. Obrir el POUM a les esmenes proposades pels veïns de SQV.
 5. Seria interessant contactar amb els altres veïns o entitats que van posar al·legacions contra el POUM per a fer pinya.

Veïns i veïnes del municipi, organitzem-nos per tal de no PERDRE VALOR a les nostres cases!!!!

Col·lectiu de veïns afectats per la darrera publicació del POUM.

NOTA: Si algun veí creu que està afectat per la darrera publicació del POUM i vol posar-se en contacte amb aquest col·lectiu, pot enviar les seves dades de correu electrònic o telèfon de contacte al diari redaccio@diarisantquirze.cat i les farem arribar a aquest col·lectiu.

2020-02-24
02_Carta_agente_cast_SCO_03

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator