Dimecres,29 maig, 2024
IniciA PORTADA"El costat fosc de la condescendència". Psicodefensa Personal per Àlex García

“El costat fosc de la condescendència”. Psicodefensa Personal per Àlex García

El costat fosc de la condescendència

Encara que a qualsevol de nosaltres li agradaria que li tractessin amb amabilitat i empatia, hi ha situacions socials en les quals podem arribar a experimentar autèntic malestar i empipament quan som objecte d’aquest tipus d’atencions. L’art de la comunicació humana és molt subtil, i si no tenim problemes per detectar el que Watzlawick anomenava el nivell de relació, és a dir, el context que aporta significat concret a les paraules que faig servir, és fàcil que m’adoni que a vegades aquesta amabilitat és fingida i no real. Estic davant un cas clar de condescendència, una modalitat d’interacció comunicativa especialment perillosa i més freqüent del desitjable entre els psicoterapeutes.

Carl Rogers ja va deixar clar que una de les habilitats essencials d’un terapeuta havia de ser l’autenticitat; és imprescindible que el professional estigui connectat amb el que la sessió el transmet, amb els seus propis pensaments i emocions, i no tingui problema a mostrar-se transparent. Fingir una empatia que en realitat no està sentint ens col·locaria en el terreny de la condescendència, i seria nociu per al vincle terapèutic. Ara bé, allò que aplica a un psicòleg professional pot servir tranquil·lament per millorar la nostra capacitat de comunicació en la vida “fora de consulta”.

El cas és que la condescendència té, almenys en català, una sola accepció positiva. El llatí condescendere significa descendir per col·locar-se en la posició de l’altre; fa referència per tant al fet de mostrar amabilitat accedint a la voluntat d’altra persona. En altres paraules, si jo sóc capaç de consentir alguna cosa a un altre de bon grat, estic sent condescendent. És molt cridaner que no es reculli l’ús negatiu d’aquesta habilitat, atès que està profundament estès en tots els nivells socials; quan aquesta disposició es converteix en simulada i part d’una base de suposada superioritat, o està destinada a remarcar-la, la condescendència farà malbé la relació per poc que l’altra persona sigui perceptiva.

Exemples podem trobar a centenars en els diferents àmbits de les relacions socials en els quals predomini la desigualtat. Hi ha condescendència en el fenomen batejat com mansplaining, on un home sent la irresistible necessitat d’explicar-li a una dona alguna cosa que ella ja sap perfectament, “adaptant-ho” perquè “pugui entendre-ho”. També n’hi ha en la manera que tractem a qualsevol individu que pertanyi a un col·lectiu percebut com a “inferior”: als nens els solem interpel·lar com si els pobres tinguessin algun tipus d’impediment psíquic, quan en realitat la seva falta de maduració cognitiva la compensen amb una sintonització emocional molt superior a l’adulta. Val a dir que aquesta situació voreja ja la vergonya aliena quan el nen en qüestió ja té més de tretze anys.

Fem servir condescendència també quan jutgem amb paternalisme a persones de cultures alienes, especialment si procedeixen de països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament; el discurs que fa responsables de la situació delicada del seu país a la inferioritat intel·lectual de la seva població va fer fortuna fa aproximadament un segle i mig i encara no ens hem deslliurat d’ell. Per descomptat, aquesta superioritat la dirigim cap a aquells que viuen en la pobresa, qüestionant la manera en la qual viuen i les decisions que prenen sense caure en el compte que estan forçats a sobreviure diàriament sense poder planificar per al futur. Fins i tot quan teoritzem sobre les suposades intervencions d’alienígenes en la construcció de les piràmides egípcies estem sent condescendents amb els humans del passat, jutjant-los incapaços d’aquestes gestes d’enginyeria. No, els egipcis no tenien cap tara que els fes més ximples que nosaltres, ni ells ni cap cultura del passat; la tecnologia no és un indicador de capacitat cognitiva.

Malgrat viure envoltats de condescendència i ser capaces de detectar-la – les nostres emocions, en concret la ràbia, són de bastant utilitat per a això – pot adquirir formes bastant sofisticades i passar desapercebuda, per la qual cosa els seus efectes a llarg termini resulten molt destructius. De fet, no estem lliures de caure en aquest tipus d’actituds, sobretot quan tractem amb víctimes d’alguna classe.

Davant una persona que ha sofert algun tipus de maltractament, sigui físic o psicològic, accidental o intencionat, o es trobi en qualsevol situació de vulnerabilitat – com puguin ser les persones majors, per exemple -, la resposta més humana consisteix a atendre-la i ajudar-la a pal·liar, compensar o reparar el dany sofert. No obstant això, la temptació d’anar una mica més enllà i adoptar una posició de sobre adaptació tractant d’avançar-me a la necessitat de l’altre sense si més no preguntar si el que desitgen és molt gran.

Entrem així en interaccions comunicatives pernicioses, la qual cosa Karpman va definir com el triangle dramàtic dins dels jocs psicològics: cada jugador adopta inconscientment un rol que sosté aquests intercanvis perjudicials. En aquest cas hauríem pres el rol de Salvador, cridat a rescatar a qualsevol de si mateix, m’ho hagin demanat o no. La contrapartida d’aquesta condescendència és el manteniment de l’altre en la posició de Víctima, des d’on fomentem la compassió, la queixa i en última instància un malestar psicològic important derivat de concebre’s depenent i incapaç de tirar endavant per si mateix.

En l’àmbit de la violència de gènere no és infreqüent veure a mitjans, opinió pública, associacions o professionals tractar a les dones víctimes com si patissin algun tipus d’impediment o incapacitat per portar una vida adulta. I això és un error. Un error gravíssim, a part d’una mala pràctica terapèutica: les víctimes de violència masclista són perfectament capaces de prendre decisions i tenen les mateixes capacitats cognitives i emocionals que qualsevol de nosaltres. El suport que necessiten ha d’estar orientat a recuperar l’autonomia, la seguretat en si mateixes i l’autoestima. Ni més ni menys que el mateix objectiu que qualsevol procés terapèutic; emancipar persones. El mateix aplica a l’atenció als ancians; que algú necessiti un andador per desplaçar-se no significa que no pugui ser autònom per pensar, decidir i realitzar altres activitats com l’ésser humà adult i conscient que és.

En la mesura en què ens puguem deslliurar d’aquest vessant negatiu de la condescendència i comencem a tractar a qualsevol altra persona amb el respecte degut, com si fos el nostre homòleg, els resultats que anem a obtenir de la nostra interacció amb els altres seran molt més satisfactoris i fins i tot sorprenents. Poques sensacions són tan agradables i inspiren tant reconeixement com saber-nos tractats d’igual a igual per un altre ésser humà.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El lado oscuro de la condescendencia

Aunque a cualquiera de nosotros le gustaría que le tratasen con amabilidad y empatía, existen situaciones sociales en las que podemos llegar a experimentar auténtico malestar y enfado cuando somos objeto de este tipo de atenciones. El arte de la comunicación humana es muy sutil, y si no tenemos problemas para detectar lo que Watzlawick llamaba el nivel de relación, es decir, el contexto que aporta significado concreto a las palabras que uso, es fácil que me dé cuenta de que en ocasiones esta amabilidad es fingida y no real. Estoy ante un caso claro de condescendencia, una modalidad de interacción comunicativa especialmente peligrosa y más frecuente de lo deseable entre los psicoterapeutas.

Rogers ya dejó claro que una de las habilidades esenciales de un terapeuta debía ser la autenticidad; es imprescindible que el profesional esté conectado con lo que la sesión el transmite, con sus propios pensamientos y emociones, y no tenga problema en mostrarse transparente. Fingir una empatía que en realidad no está sintiendo nos colocaría en el terreno de la condescendencia, y sería dañino para el vínculo terapéutico. Ahora bien, lo que aplica para un psicólogo profesional puede servir tranquilamente para mejorar nuestra capacidad de comunicación en la vida “fuera de consulta”.

El caso es que la condescendencia tiene, al menos en español, una sola acepción positiva. El latín condescendere significa descender para colocarse en la posición del otro; hace referencia por tanto al hecho de mostrar amabilidad accediendo a la voluntad de otro. En otras palabras, si yo soy capaz de consentir algo a otro de buen grado, estoy siendo condescendiente. Es muy llamativo que no se recoja el uso negativo de esta habilidad, dado que está profundamente extendido en todos los niveles sociales; cuando esa disposición se convierte en fingida y parte de una base de supuesta superioridad, o está destinada a remarcarla, la condescendencia va a dañar la relación a poco que la otra persona sea perceptiva.

Ejemplos podemos encontrar a cientos en los distintos ámbitos de las relaciones sociales en los que predomine la desigualdad. Hay condescendencia en el fenómeno bautizado como mansplaining, donde un hombre siente la irresistible necesidad de explicarle a una mujer algo que ella ya sabe perfectamente, “adaptándolo” para que “pueda entenderlo”. También la hay en la manera que tratamos a cualquier individuo que pertenezca a un colectivo percibido como “inferior”: a los niños los solemos interpelar como si los pobres tuvieran algún tipo de impedimento psíquico, cuando en realidad su falta de maduración cognitiva la compensan con una sintonización emocional muy superior a la adulta. Huelga decir que esta situación bordea ya la vergüenza ajena cuando el niño en cuestión ya tiene más de trece años.

Usamos condescendencia también cuando juzgamos con paternalismo a personas de culturas ajenas, especialmente si proceden de países subdesarrollados o en vías de desarrollo; el discurso que hace responsables de la situación delicada de su país a la inferioridad intelectual de su población hizo fortuna hace aproximadamente un siglo y medio y aún no nos hemos librado de él. Por supuesto, esta superioridad la dirigimos hacia aquellos que viven en la pobreza, cuestionando la manera en la que viven y las decisiones que toman sin caer en la cuenta de que están forzados a sobrevivir diariamente sin poder planificar para el futuro. Incluso cuando teorizamos sobre las supuestas intervenciones de alienígenas en la construcción de las pirámides egipcias estamos siendo condescendientes con los humanos del pasado, juzgándoles incapaces de estas hazañas de ingeniería. No, los egipcios no tenían ninguna tara que los hiciera más tontos que nosotros, ni ellos ni ninguna cultura del pasado; la tecnología no es un indicador de capacidad cognitiva.

A pesar de vivir rodeados de condescendencia y ser capaces de detectarla – nuestras emociones, en concreto la rabia, son de bastante utilidad para ello – puede adquirir formas bastante sutiles y pasar desapercibida, por lo que sus efectos a largo plazo resultan muy destructivos. De hecho, no estamos libres de caer en este tipo de actitudes, muy especialmente cuando tratamos con víctimas de alguna clase.

Ante una persona que ha sufrido algún tipo de maltrato, sea físico o psicológico, accidental o intencionado, o se halle en cualquier situación de vulnerabilidad – como puedan ser las personas mayores, por ejemplo -, la respuesta más humana consiste en atenderla y ayudarla a paliar, compensar o reparar el daño sufrido. Sin embargo, la tentación de ir un poco más allá y adoptar una posición de sobreadaptación tratando de adelantarme a la necesidad del otro sin siquiera preguntar si lo que desean es muy grande.

Entramos así en interacciones comunicativas perniciosas, lo que Karpman definió como el triángulo dramático dentro de los juegos psicológicos: cada jugador adopta inconscientemente un rol que sostiene estos intercambios perjudiciales. En este caso habríamos tomado el rol de Salvador, llamado a rescatar a cualquiera de sí mismo, me lo hayan pedido o no. La contrapartida de esta condescendencia es el mantenimiento del otro en la posición de Víctima, desde donde fomentamos la compasión, la queja y en última instancia un malestar psicológico importante derivado de concebirse dependiente e incapaz de salir adelante por sí mismo.

En el ámbito de la violencia de género no es infrecuente ver a medios, opinión pública, asociaciones o profesionales tratar a las mujeres víctimas como si sufrieran algún tipo de impedimento o incapacidad para llevar una vida adulta. Y esto es un error. Un error gravísimo, aparte de una mala práctica terapéutica: las víctimas de violencia machista son perfectamente capaces de tomar decisiones y tienen las mismas capacidades cognitivas y emocionales que cualquiera de nosotros. El apoyo que necesitan ha de estar orientado a recuperar la autonomía, la seguridad en sí mismas y la autoestima. Ni más ni menos que el mismo objetivo que cualquier proceso terapéutico; emancipar personas. Lo mismo aplica a la atención a los ancianos; que alguien necesite un andador para desplazarse no significa que no pueda ser autónomo para pensar, decidir y realizar otras actividades como el ser humano adulto e inteligente que es.

En la medida en que nos podamos librar de esta vertiente negativa de la condescendencia y comencemos a tratar a cualquier otra persona con el respeto debido, como si fuera nuestro semejante, los resultados que vamos a obtener de nuestra interacción con los demás serán mucho más satisfactorios e incluso sorprendentes. Pocas sensaciones son tan agradables e inspiran tanto reconocimiento como sabernos tratados de igual a igual por otro ser humano.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies