Dimecres,17 abril, 2024
IniciA PORTADAEl sa costum de mantenir-se rebel. Psicodefensa Personal per Àlex García

El sa costum de mantenir-se rebel. Psicodefensa Personal per Àlex García

El sa costum de mantenir-se rebel

A edats tan primerenques com els dos anys, els éssers humans aprenem que es pot dir que no per a mostrar el nostre desacord a les demandes dels altres. A partir de tan meravellós descobriment, les criatures comencen una etapa d’autoafirmació de la seva pròpia individualitat, negant-se per defecte a gairebé qualsevol suggeriment; una fase de pràctica intensiva de la rebel·lia que sol ser manejada amb desesperació pels pares.

És així com fa la seva aparició, amb la diferenciació d’interessos entre jo i els altres, una eina indispensable per a poder sobreviure en societat: el posar límits a les peticions alienes. Aquest aprenentatge no està exempt de dificultats, ja que els adults solem tenir bastants problemes amb el “no”, especialment si prové d’un nen – que a més és el nostre fill -, del qual pressuposem que ens ha de fer cas i obeir pel seu bé, no mostrar-se rebel, etcètera.

Aquestes primeres exploracions en el terreny de la negativa aniran seguides per tot un procés d’aprenentatge des dels adults de referència, d’una banda, i des dels altres nens per l’altre: les diferents respostes a les meves negatives, que fàcilment deriven en conflicte, aniran modelant certes actituds interioritzades sobre quan, com i en quina mesura mostrar rebuig davant situacions externes.

Encara avui en moltes cases es realitzen titànics esforços per eliminar tot indici de rebel·lió i dissidència per part dels més petits: la primera reacció de molts adults és extingir aquest tipus de comportaments, amb admonicions de tota mena. “Enfadar-se està malament”, “no t’estimo quan t’enfades”, “ves-te a la teva habitació i no surtis fins que se’t passi”, “ningú et voldrà amb aquest caràcter” i una llarguíssima llista de prevencions contra qualsevol expressió de la ràbia, que tradicionalment s’ha encebat de manera especial amb la dona: la ira és una emoció negada pels rols de gènere clàssics.

Es tracta de generar acceptació i conformitat amb el món dels adults tal com està establert; els menors no són ximples i saben perfectament que els seus progenitors o els tutors de referència saben més que ells sobre com funciona la societat en la qual creixen, per la qual cosa tenen certa predisposició a assumir el seu discurs – el que en Anàlisi Transaccional es va dir el Nen Adaptat Submís; no posa en dubte que existeixin regles del joc i les acata -. No obstant això, no sempre ni en totes les ocasions té per què succeir això: hi ha sempre un espai per a la rebel·lió i la dissidència.

Tots nosaltres, en major o menor mesura, disposem del mecanisme emocional de la ràbia, que ens adverteix contra allò que considerem una amenaça. Al contrari que la por, que ens indica que és millor la fugida, la ràbia ens disposa a l’afrontament: ens preparem per a repel·lir, en última instància agredir al que hem etiquetat de perillós. En aquests temps més sofisticats, la ràbia és un detector de perills, i un dels quals més activen aquesta emoció és trobar-nos davant el que considerem una arbitrarietat o una injustícia.

Al contrari del que pugui semblar, la capacitat de determinar el que és just i injust està fortament relacionada amb l’emocionalitat i no tant amb la capacitat analítica de la reflexió cognitiva voluntària – la zona cerebral que s’activa davant una injustícia és l’amígdala i no l’escorça prefrontal, com es creia (Gospic et al., 2020) –. En altres paraules, tenim interioritzat un concepte de la justícia que activa els circuits emocionals quan detectem una situació que el transgredeix.

Cert grau de conformitat social ens ajuda a sobreviure en l’entorn en el qual vivim, ja que ens acosta als nostres semblants, però … Què passa quan el nostre entorn ens resulta nociu, injust o simplement rebutgem les creences sobre les quals està construïda aquesta acceptació social? Mostrar obertament la nostra postura pot portar-nos a entrar en conflicte amb el grup, la qual cosa és delicada quan parlem per exemple de l’entorn familiar, que és el més pròxim i per tant on major pressió s’exerceix. Tractar d’escapar-se de la “tradició familiar”, de les normes que els nostres parents marquen – explícita i implícitament -, del que s’entén per una vida normal, correcta o decent, pot comportar un desgast psicològic difícil de sostenir. L’efecte dissuasiu de ser etiquetat com el punki, el rebel, l’ovella negra de la família és un preu que no tothom està disposat a pagar. Perquè, encara que no ens agrada el que ens diguin, tenim tendència a fer cas als nostres éssers estimats, fins i tot en comentaris molt dolorosos.

En moltes ocasions, aquesta dissuasió no aconsegueix fer-nos abandonar del tot la nostra posició, encara que ens vegem en inferioritat, i aquí pot aparèixer una posició passiu-agressiva relacionada amb l’expressió de queixes o protestes recurrents, sense que es posin en marxa recursos destinats a canviar: ens concebem impotents per a alterar “el sistema”, però no ens hem resignat encara. Vivim avui en una època en la qual aquest tipus de situacions – la disconformitat, la discrepància – es persegueix des d’una àmplia varietat d’àmbits; un exemple molt popular és la tendència dins del món de la psicologia cap a la positivitat, la tan gastada i suada cerca de la felicitat i l’estar bé en tot moment per molt malament que et vagi en la vida. Les dues tendències principals d’aquest fenomen són la insistència a conformar-te i donar les gràcies pel que tens – perquè demanes massa i ja saps que la vida està en “les petites coses”, siguin aquestes les que siguin -, la qual cosa no deixa de ser curiós en boca de gurus amb un elevat nivell de vida, i d’altra banda el responsabilitzar de tot mal al propi individu.

Amb això en el fons es pretén desactivar moviments de protesta social – en auge fa una dècada i avui en retirada – i canalitzar el “camp de batalla” a l’àmbit privat i no al públic. És necessària certa dosi de rebel·lia, tant en el nostre entorn més pròxim com en el suprafamiliar per a poder continuar detectant i neutralitzant possibles injustícies que acaben afectant-nos. Això no significa que ens col·loquem al marge del conjunt social, ni que reneguem en bloc d’ell, sinó que és important protegir el nostre propi espai, el nostre estil de vida i el que tinguem planejat per a nosaltres mateixos de les imposicions alienes: mantenir l’equilibri entre el que necessito per a mi com a individu i el desitjar ser un membre de ple dret del grup social no és una tasca senzilla. Requereix compromisos i renúncies, però també plantar cara i tenir el valor de desafiar normes grupals que es donen per enteses. El nostre Nen Rebel, el petit anarquista que portem dins, és l’única eina de la qual disposem per a fixar aquests límits i adoptar una posició crítica amb allò establert.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta

La sana costumbre de mantenerse rebelde

A edades tan tempranas como los dos años, los seres humanos aprendemos que se puede decir que no para mostrar nuestro desacuerdo a las demandas de los demás. A partir de tan maravilloso descubrimiento, las criaturas comienzan una etapa de autoafirmación de su propia individualidad, negándose por defecto a casi cualquier sugerencia; una fase de práctica intensiva de la rebeldía que suele ser manejada con desesperación por los padres.

Es así como hace aparición, con la diferenciación de intereses entre yo y los demás, una herramienta indispensable para poder sobrevivir en sociedad: el poner límites a las peticiones ajenas. Este aprendizaje no está exento de dificultades, ya que los adultos solemos tener bastantes problemas con el “no”, especialmente si proviene de un niño – que además es nuestro hijo -, del que presuponemos que nos ha de hacer caso y obedecer por su bien, no mostrarse rebelde, etcétera.

Estas primeras exploraciones en el terreno de la negativa van a ir seguidas por todo un proceso de aprendizaje desde los adultos de referencia, por un lado, y desde los demás niños por el otro: las diferentes respuestas a mis negativas, que fácilmente derivan en conflicto, van a ir modelando ciertas actitudes interiorizadas sobre cuándo, cómo y en qué medida mostrar rechazo ante situaciones externas.

Todavía hoy en muchas casas se realizan titánicos esfuerzos por eliminar todo atisbo de rebelión y disidencia por parte de los más pequeños: la primera reacción de muchos adultos es extinguir este tipo de comportamientos, con admoniciones de todo tipo. “Enfadarse está mal”, “no te quiero cuando te enfadas”, “vete a tu cuarto y no salgas hasta que se te pase”, “nadie te va a querer con ese carácter” y una larguísima lista de prevenciones contra cualquier expresión de la rabia, que tradicionalmente se ha cebado de manera especial con la mujer: la ira es una emoción negada por los roles de género clásicos.

Se trata de generar aceptación y conformidad con el mundo de los adultos tal y como está establecido; los menores no son tontos y saben perfectamente que sus progenitores o los tutores de referencia saben más que ellos sobre cómo funciona la sociedad en la que crecen, por lo que tienen cierta predisposición a asumir su discurso – lo que en Análisis Transaccional se llamó el Niño Adaptado Sumiso; no pone en duda que existan reglas del juego y las acata -. Sin embargo, no siempre ni en todas las ocasiones tiene por qué suceder esto: hay siempre un espacio para la rebelión y la disidencia.

Todos nosotros, en mayor o menor medida, disponemos del mecanismo emocional de la rabia, que nos advierte contra aquello que consideramos una amenaza. Al contrario que el miedo, que nos indica que es mejor la huida, la rabia nos dispone al afrontamiento: nos preparamos para repeler, en última instancia agredir a lo que hemos etiquetado de peligroso. En estos tiempos más sofisticados, la rabia es un detector de peligros, y uno de los que más activan esta emoción es encontrarnos ante lo que consideramos una arbitrariedad o una injusticia.

Al contrario de lo que pueda parecer, la capacidad de determinar lo que es justo e injusto está fuertemente relacionada con la emocionalidad y no tanto con la capacidad analítica de la reflexión cognitiva voluntaria – la zona cerebral que se activa ante una injusticia es la amígdala y no la corteza prefrontal, como se creía (Gospic et al., 2020) –. En otras palabras, tenemos interiorizado un concepto de la justicia que activa los circuitos emocionales en cuanto detectamos una situación que lo transgrede.

Cierto grado de conformidad social nos ayuda a sobrevivir en el entorno en el que vivimos, puesto que nos acerca a nuestros semejantes, pero … ¿Qué ocurre cuando nuestro entorno nos resulta dañino, injusto o simplemente rechazamos las creencias sobre las que está construida esta aceptación social? Mostrar abiertamente nuestra postura puede llevarnos a entrar en conflicto con el grupo, lo cual es delicado cuando hablamos por ejemplo del entorno familiar, que es el más próximo y por tanto donde mayor presión se ejerce. Tratar de escaparse de la “tradición familiar”, de las normas que nuestros parientes marcan – explícita e implícitamente -, de lo que se entiende por una vida normal, correcta o decente, puede conllevar un desgaste psicológico difícil de sostener. El efecto disuasorio de ser etiquetado como el punki, el rebelde, la oveja negra de la familia es un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Porque, aunque no nos guste lo que nos digan, tenemos tendencia a hacer caso a nuestros seres queridos, incluso en comentarios muy dolorosos.

En muchas ocasiones, esta disuasión no consigue hacernos abandonar del todo nuestra posición, aunque nos veamos en inferioridad, y aquí puede aparecer una posición pasivo-agresiva relacionada con la expresión de quejas o protestas recurrentes, sin que se pongan en marcha recursos destinados a cambiar: nos concebimos impotentes para alterar “el sistema”, pero no nos hemos resignado todavía. Vivimos hoy en una época en la que este tipo de situaciones – la disconformidad, la discrepancia – se persigue desde una amplia variedad de ámbitos; un ejemplo muy popular es la tendencia dentro del mundo de la psicología hacia la positividad, la tan traída y llevada búsqueda de la felicidad y el estar bien en todo momento por muy mal que te vaya en la vida. Las dos tendencias principales de este fenómeno son la insistencia en conformarte y dar las gracias por lo que tienes – porque pides demasiado y ya sabes que la vida está en “las pequeñas cosas”, sean estas las que sean -, lo cual no deja de ser curioso en boca de gurús con un elevado nivel de vida, y por otra parte el responsabilizar de todo mal al propio individuo.

Con esto en el fondo se pretende desactivar movimientos de protesta social – en auge hace una década y hoy en retirada – y encauzar el “campo de batalla” al ámbito privado y no al público. Es necesaria cierta dosis de rebeldía, tanto en nuestro entorno más cercano como en el suprafamiliar para poder seguir detectando y neutralizando posibles injusticias que acaban afectándonos. Esto no significa que nos coloquemos al margen del conjunto social, ni que reneguemos en bloque de él, sino que es importante proteger nuestro propio espacio, nuestro estilo de vida y lo que tengamos planeado para nosotros mismos de las imposiciones ajenas: mantener el equilibrio entre lo que necesito para mí como individuo y el desear ser un miembro de pleno derecho del grupo social no es una tarea sencilla. Requiere compromisos y renuncias, pero también plantar cara y tener el valor de desafiar normas grupales que se dan por entendidas. Nuestro Niño Rebelde, el pequeño anarquista que llevamos dentro, es la única herramienta de la que disponemos para fijar esos límites y adoptar una posición crítica con lo establecido.

Alex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies