Dimecres,29 maig, 2024
IniciA PORTADA"Les persones tòxiques sempre són els altres". Psicodefensa Personal per Àlex García

“Les persones tòxiques sempre són els altres”. Psicodefensa Personal per Àlex García

Les persones tòxiques sempre són els altres

[dropcap]U[/dropcap]

n dels conceptes que més fortuna ha fet entre la literatura d’autoajuda és el de “persona tòxica” per a referir-se a algú amb el qual mantenim o hem mantingut una relació caracteritzada per un fort malestar psicològic – aplicant-se també el terme relació tòxica -. Una cerca senzilla per Google ens porta a centenars de pàgines on se’ns prevé de la gent tòxica, com detectar-los i com protegir-se. Sens dubte un esforç benintencionat, però fa l’efecte en la majoria dels casos que l’adjectiu en qüestió tendeix un pont cap a la patologia mental. Es podria arribar a la conclusió que tota persona amb la qual t’hagis portat malament o amb la qual la relació no hagi funcionat pateix algun tipus de trastorn; un efecte similar a llegir-se el DSM i trobar-se diversos trastorns de personalitat en una tarda. Per descomptat, tu has estat la víctima i l’altre el que t’ha maltractat d’alguna manera.

I la veritat és que, si bé en certs casos desafortunats és així, el més probable és que aquesta persona que ens ha amargat la vida no tingui res patològic ni que es tracti d’un repartiment de rols estereotipats on ens ha tocat el bo. D’altra banda, assumir que hem estat víctimes indefenses d’una ment maligna, ja sigui una conclusió realista o producte d’una anàlisi precipitada, pot resultar bastant destructiu: no és estrany que aparegui culpabilitat, indefensió, sentiment d’inferioritat, ràbia contra un mateix o dubtes sobre la pròpia capacitat per a prendre decisions adequades.

En l’àmbit de la “toxicitat” se solen descriure perfils que s’ajusten a alguns dels trastorns de personalitat de l’anomenat clúster B – els de tipus dramàtic -, a sobre més inclinats a conductes perilloses (Esbec i Echeburúa, 2010). Es posa l’accent principalment en l’anomenat “psicòpata-narcisista”, que englobaria el pitjor de tots dos trastorns – antisocial i narcisista – en un personatge egocèntric sense límit, que desconeix l’empatia i l’eina de comunicació habitual de la qual és la manipulació i la mentida.

Però en realitat, quina probabilitat hi ha de veure’ns ficats en una relació amb un trastorn de personalitat d’aquest tipus? No hi ha molts estudis sobre la prevalença de trastorns, però es podria afirmar que aproximadament l’1-3% de la població correspondria amb un trastorn antisocial, menys de l’1% per a un narcisista, o al voltant d’un 2% per al trastorn límit de personalitat (Torgensen 2001, Lenzerweger i cols. 2010, Trull, 2010), per indicar els més proclius a presentar conflictes interpersonals, comportaments manipuladors o explotadors i tendència a l’absència d’empatia, entre altres factors. De cada cent persones que puguis conèixer en aplicacions de contactes, només unes cinc o menys podrien encaixar en aquesta descripció. I després, és clar, s’hauria de veure si la relació deriva en conflicte o no. Així que no cal alarmar-se en excés per aquesta possibilitat. Això sí, hi ha bastants estudis realitzats sobre població reclusa o amb trastorns per abús de drogues i alcohol en els quals es troben percentatges del 60-65%, així que és bastant més probable trobar-ho en persones d’aquest grup.

El fet subjacent a les dades és que no és necessari presentar una patologia psicològica per a tenir una relació nociva, patir algun tipus de maltractament psicològic – o fins i tot físic – o, en general, travessar una mala experiència amb una parella. Tothom sap en certa mesura com manipular – ho facin de manera automàtica o premeditada -, perquè aprenem des de nens a utilitzar les més variades tècniques per a aconseguir que els altres facin el que volem, o almenys intentar-ho amb major o menor fortuna.

Quins serien llavors els trets comuns d’una d’aquestes anomenades “persones tòxiques”? Relativitzada la rellevància d’un trastorn de personalitat, és important deixar clar que entre la patologia i estar totalment sa hi ha diversos graus, no es tracta de si tens trastorn o no. Moltes persones poden presentar certs trets de personalitat desagradables, molestos o potencialment nocius i ser acceptats com a normals. De fet, molts de nosaltres hem interioritzat creences o comportaments poc socials a força de veure’ls a casa o a l’escola i per tant etiquetar-los com naturals; parar-se a qüestionar-los i reemplaçar-los per uns altres és un esforç que no tothom està disposat a realitzar, tret que prengui consciència – quelcom que sol succeir en contacte amb altres persones alienes al nucli familiar o social habitual -.

No obstant això, els trets més repetits en aquest auge de la prevenció contra la gent tòxica serien un marcat egoisme, l’aparició de comportaments considerats poc socials – manipulacions, mentides, desqualificacions, agressivitat o fins i tot negativitat -, i una actitud poc empàtica cap als altres, tendint a descomptar sentiments o necessitats alienes. Es podria anar fins i tot més enllà i englobar a tots aquells la posició vital dels quals (Berne, 1961) sigui diferent de la sana (Jo estic bé, Tu estàs bé); qualsevol que es col·loqui en posició de superioritat (perfils explotadors Jo+, Tu-), d’inferioritat (Jo-, Tu+) o de desesperança (Jo- Tu-) podria trobar-se fàcilment en el rol de tòxic.

I quants de nosaltres no hem estat en algun moment de la nostra vida en aquest lloc? Sentint-nos insegurs, inquiets, febles, enfonsats, superiors o condescendents? En algun lloc és probable que hi hagi una persona que pensa que vam ser tòxics, que no la vam tractar com era degut i que ens vam portar malament amb ella. Llegint aquests articles solem identificar-nos amb la víctima, però ens costa més veure els nostres comportaments “tòxics”, analitzar-los i prendre mesures. Per no parlar que podem perfectament resultar tòxics els dos actors principals de la pel·lícula, sense aconseguir trobar un espai de comunicació mútua.

El pitjor d’aquests reiterats avisos del fet que el món està ple de psicòpates, narcisistes malvats a cada cantonada, esperant per fer-nos tot aquest mal a propòsit – moltes d’aquestes conductes tan poc agradables estan interioritzades de tal manera que apareixen automàticament – i arruïnar-nos la nostra preuada existència, és que ens poden tornar encara més desconfiats i aïllar-nos d’un molt necessari contacte amb els altres. Sí, òbviament existeixen monstres amb forma humana allà fora, encantadors de serps i també hi ha persones irrespectuoses, desconsiderades o egoistes.

Però no són tots, i fins i tot es podria dubtar que fossin majoria. Apartar-nos dels altres només porta aïllament i solitud; si et trobes amb aquest tipus de persones, et donaràs compte a mesura que el teu malestar emocional aparegui – per a això tenim emocions, per a advertir-nos -. Si el contacte amb una persona em provoca de forma habitual emocions negatives, potser hagi arribat el moment d’apartar-la o limitar el contacte. Encara que per a fer aquest pas hagi de renunciar a la fantasia que podria haver sortit bé.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

Las personas tóxicas siempre son los demás

[dropcap]U[/dropcap]

no de los conceptos que más fortuna ha hecho entre la literatura de autoayuda es el de “persona tóxica” para referirse a alguien con el que mantenemos o hemos mantenido una relación caracterizada por un fuerte malestar psicológico – aplicándose también el término relación tóxica -. Una búsqueda sencilla por Google nos lleva a cientos de páginas donde se nos previene de la gente tóxica, cómo detectarlos y cómo protegerse. Sin duda un esfuerzo bienintencionado, pero da la impresión en la mayoría de los casos que el adjetivo de marras tiende un puente hacia la patología mental. Se podría llegar a la conclusión de que toda persona con la que te hayas llevado mal o con la que la relación no haya funcionado padece algún tipo de trastorno; un efecto similar a leerse el DSM y encontrarse varios trastornos de personalidad en una tarde. Por descontado, tú has sido la víctima y el otro el que te ha maltratado de alguna manera.

Y lo cierto es que, si bien en ciertos casos desafortunados es así, lo más probable es que esa persona que nos ha amargado la vida no tenga nada patológico ni que se trate de un reparto de roles estereotipados donde nos ha tocado el bueno. Por otra parte, asumir que hemos sido víctimas indefensas de una mente maligna, ya sea una conclusión realista o producto de un análisis precipitado, puede resultar bastante destructivo: no es raro que aparezca culpabilidad, indefensión, sentimiento de inferioridad, rabia contra uno mismo o dudas sobre la propia capacidad para tomar decisiones adecuadas.

En el ámbito de la “toxicidad” suelen describirse perfiles que se ajustan a algunos de los trastornos de personalidad del llamado clúster B – los de tipo dramático -, más inclinados además a conductas peligrosas (Esbec y Echeburúa, 2010). Se hace especial hincapié en el llamado “psicópata-narcisista”, que englobaría lo peor de ambos trastornos – antisocial y narcisista – en un personaje egocéntrico sin límite, que desconoce la empatía y cuya herramienta de comunicación habitual es la manipulación y la mentira.

Pero en realidad, ¿qué probabilidad hay de vernos metidos en una relación con un trastorno de personalidad de este tipo? No hay muchos estudios sobre la prevalencia de trastornos de este tipo, pero se podría afirmar que aproximadamente el 1-3% de la población correspondería con un trastorno antisocial, menos del 1% para un narcisista, o alrededor de un 2% para el trastorno límite de personalidad (Torgensen 2001, Lenzerweger y cols. 2010, Trull, 2010), por indicar los más proclives a presentar conflictos interpersonales, comportamientos manipuladores o explotadores y tendencia a la ausencia de empatía, entre otros factores. De cada cien personas que puedas conocer en aplicaciones de contactos, solo unas cinco o menos podrían encajar en esa descripción. Así que no hay que alarmarse en exceso por esa posibilidad. Y después, claro está, habría que ver si la relación deriva en conflicto o no. Eso sí, hay bastantes estudios realizados sobre población reclusa o con trastornos por abuso de drogas y alcohol en los que se encuentran porcentajes del 60-65%, así que es bastante más probable encontrarlo en personas de este grupo.

El hecho subyacente a los datos es que no es necesario presentar una patología psicológica para tener una relación dañina, sufrir algún tipo de maltrato psicológico – o incluso físico – o, en general, padecer una mala experiencia con una pareja. Todo el mundo sabe en cierta medida cómo manipular – lo hagan de manera automática o premeditada -, pues aprendemos desde niños a utilizar las más variadas técnicas para conseguir que los demás hagan lo que queremos, o al menos intentarlo con mayor o menor fortuna.

¿Cuáles serían entonces los rasgos comunes de una de estas llamadas “personas tóxicas”? Relativizada la presencia de un trastorno de personalidad, es importante dejar claro que entre la patología y el estar totalmente sano hay diversos grados, no se trata de si lo tienes o no. Muchas personas pueden presentar ciertos rasgos de personalidad desagradables, molestos o potencialmente dañinos y ser aceptados como normales. De hecho, muchos de nosotros hemos interiorizado creencias o comportamientos poco sociales a fuerza de verlos en casa o en la escuela y por tanto etiquetarlos como naturales; pararse a cuestionarlos y reemplazarlos por otros es un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a realizar, salvo que tome conciencia – algo que suele suceder en contacto con otras personas ajenas al núcleo familiar o social habitual -.

Sin embargo, los rasgos más repetidos en este auge de la prevención contra la gente tóxica serían un marcado egoísmo, la aparición de comportamientos considerados poco sociales – manipulaciones, mentiras, descalificaciones, agresividad o incluso negatividad -, y una actitud poco empática hacia los demás, tendiendo a descontar sentimientos o necesidades ajenas. Se podría ir incluso más allá y englobar a todos aquellos cuya posición vital (Berne, 1961) sea distinta de la sana (Yo estoy bien, Tú estás bien); cualquiera que se coloque en posición de superioridad (perfiles explotadores Yo+, Tú-), de inferioridad (Yo-, Tú+) o de desesperanza (Yo- Tú-) podría encontrarse fácilmente en el rol de tóxico.

¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en algún momento de nuestra vida en este lugar? ¿Sintiéndonos inseguros, inquietos, débiles, hundidos, superiores o condescendientes? En algún lugar es probable que haya una persona que piensa que fuimos tóxicos, que no la tratamos como era debido y que nos portamos mal con ella. Leyendo estos artículos solemos identificarnos con la víctima, pero nos cuesta más ver nuestros comportamientos “tóxicos”, analizarlos y tomar cartas en el asunto. Por no hablar de que podemos perfectamente resultar tóxicos los dos actores principales de la película, sin poder encontrar un espacio de comunicación mutua.

Lo peor de estos reiterados avisos de que el mundo está lleno de psicópatas, narcisistas malvados en cada esquina, esperando para hacernos todo ese mal adrede – muchas de esas conductas tan poco agradables están interiorizadas de tal manera que aparecen automáticamente – y arruinarnos nuestra preciada existencia, es que nos pueden volver aún más desconfiados y aislarnos de un muy necesario contacto con los demás. Sí, obviamente existen monstruos con forma humana ahí fuera, encantadores de serpientes y también hay personas irrespetuosas, desconsideradas o egoístas.

Pero no son todos, e incluso se podría dudar que fueran mayoría. Apartarnos de los demás solo trae aislamiento y soledad; si te encuentras con este tipo de personas, te darás cuenta a medida que tu malestar emocional aparezca – para esto tenemos emociones, para advertirnos -. Si el contacto con una persona me provoca de forma habitual emociones negativas, quizá haya llegado el momento de apartarla de nuestra vida o limitar las interacciones. Aunque para dar ese paso tenga que renunciar a la fantasía de que podría haber salido bien.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies