Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADA“Vamos a contar mentiras”. Psicodefensa Personal per Àlex García

“Vamos a contar mentiras”. Psicodefensa Personal per Àlex García

“Vamos a contar mentiras”

[dropcap]U[/dropcap]

na de les capacitats de l’ésser humà que fascina i horroritza alhora, és aquest poder per a inventar històries. Des de petits aviat aprenem no només que podem fabular – els nens solen meravellar-se quan descobreixen que poden fabricar-se grandiosos relats falsos – sinó que a més podem aconseguir que altres persones s’ho creguin. La nostra habilitat per a crear ficcions compartides és una característica diferencial d’Homo sapiens que ens atorga un avantatge evolutiu (Harari, 2011), permetent-nos inventar institucions com les empreses, els estats o els relats religiosos mitològics.

Però la mentida també es pot fer servir a títol individual per a diferents objectius particulars. Una altra singularitat que ens diferencia dels altres animals és la capacitat de xafardejar: els humans utilitzem aquesta eina per a informar-nos de la fiabilitat dels altres membres de la comunitat, estrènyer llaços i facilitar la cooperació, tret distintiu de l’espècie. En aquest sentit, la sinceritat és essencial a l’hora de fomentar la confiança davant la resta de les persones que formen el grup en el qual em moc, i allà on sigui possible, és molt millor optar per ella abans que sembrar el dubte i etiquetar-nos com potencialment mentider i per tant poc fiable.

Malgrat això, generalment guardem un espai privat per a nosaltres, en el qual la nostra informació més sensible està protegida de mirades indiscretes. També allò que sabem sobre els altres i que percebem que pot ser nociu. Aquí juga un paper important la mentida com a element protector; evitar un mal emocional o protegir el que tanta vergonya ens fa pot afavorir, paradoxalment, la cohesió social. En la pel·lícula Interestel·lar hi ha un interessant diàleg entre el protagonista, Cooper, i una intel·ligència artificial sobre aquest tema:

 – Cooper: Ei, TARS, quin és el teu paràmetre d’honestedat?

 – TARS: 90%

 – Cooper: 90%?

 – TARS: l’honestedat absoluta no és sempre la forma més diplomàtica o la més segura a l’hora de comunicar-se amb éssers emocionals.

La diplomàcia a vegades implica cert grau d’ocultació o mentida, en aquest cas de tipus “defensiu”. Val a dir que és el tipus de mentida més habitual en teràpia, perquè en situacions socials sensibles tendim a oferir la nostra millor imatge i camuflar el que pensem que ens podria perjudicar. De fet, és una de les preguntes que a tot psicòleg li fan amb certa freqüència, si som capaços de detectar quan ens menteixen. La resposta a aquesta qüestió és molt poc original; a vegades. Allò realment significatiu de detectar una mentida és preguntar-se què és el que hi ha darrere d’ella. Si es tracta d’un mecanisme de protecció o bé hi ha un intent de manipulació conscient per a obtenir algun benefici a nostra costa.

Amb això no s’està afirmant que sigui un recurs desitjable o es fomenti el seu ús, sinó que ja va sent hora d’acceptar que els éssers humans convivim amb la mentida en el nostre dia a dia, i que cada situació necessita una valoració detallada abans de llançar al presumpte mentider al pou infernal del rebuig social. En realitat, la mentida és una opció bastant arriscada d’utilitzar, a causa de les seves característiques particulars i a les grans limitacions que presenta.

En efecte, d’una banda, es tracta d’un mecanisme de manipulació molt fàcil de fer servir. Des de nens aprenem i perfeccionem les nostres habilitats de falsejar la realitat (“Jo no ho he fet!”), i la temptació està aquí, especialment si valorem que no poden descobrir-nos. La qual cosa aplica per exemple a revelar allò que sentim, ja que som els únics a percebre-ho internament i tendim a pensar erròniament que l’altre no s’assabenta (- “Amor, què et passa?” – “RES”). Aquesta mateixa immediatesa ens condueix a menystenir aspectes essencials com la complexitat que suposa sostenir una versió falsa dels fets al llarg del temps – construir una cadena de mentides coherent és una àrdua tasca -, la qual cosa implica alt grau de control emocional, terreny en el qual destaca el treball de Paul Ekman (1985) sobre com detectar mentides. D’altra banda, les enormes conseqüències negatives que pot suposar ser enxampats en una falsedat, tant més grans com més greu sigui l’intent de manipulació, ja que destrueixen la nostra capacitat d’entendre el món – confiança bàsica – i la nostra eficàcia – decidim sobre informació falsa -.

Un dels exemples més clàssics i dolorosos són les infidelitats, ja que per definició mantenir una relació paral·lela oculta ens “obliga” a convertir-nos en mentiders, la qual cosa pot suposar un alt grau d’ansietat en moltes persones. La pel·lícula “Perfectes desconeguts”, en les seves múltiples versions, tracta el tema de la mentida de forma molt interessant, perquè proposa una doble reflexió sobre les seves conseqüències indesitjades i la seva utilitat com a mantenidora de certa pau social en un final – almenys en la seva versió francesa, “Le jeu” – bastant ambivalent.

Claude Steiner (1961, 1970) inclou les mentides com una família o branca dels jocs de Poder en transaccions socials. Les mentides s’utilitzen per a explotar la credulitat i la por a la confrontació que tenim les persones. Diferència diversos tipus:

-La mentida descarada i la Gran Mentida, tan enorme i evident que se’ns fa difícil de creure que sigui mentida. Com més confiança tinguem en qui la diu i més informació ens falti, més probable és que ens empassem uns “bulos” impressionants.

-Omissió, mitges veritats o secrets. Aquí entraria la versió més “defensiva” de la mentida, ocultant part de la informació que no desitgem que es conegui. El món de la publicitat està ple d’exemples d’aquest tipus. Les mentides piadoses destinades a mantenir certa tranquil·litat social estan incloses en aquest apartat.

-Oferiments que sé per avançat que no compliré. Són molt populars en les transaccions comercials i també a l’hora de començar relacions íntimes. Es creen expectatives falses que després es converteixen en doloroses decepcions.

-Murmuracions o calúmnies. Aquesta varietat és devastadora en mans d’un manipulador hàbil, i consisteix a difondre una informació falsa sobre algú, tècnica de desinformació molt estesa en els últims temps.

Aquest breu repàs exposa molt gràficament el potencial nociu d’usar la mentida com a eina social i l’arriscat d’aquest recurs, per la qual cosa s’ha d’anar amb molta cura abans de decantar-nos per emprar una omissió o una mitja veritat; cal valorar si en cada cas un excés de sinceritat inoportuna pot causar estralls en funció de la confiança que tinguem amb la persona – “Home, Lluís, et veig més vell!!” -. Però sembla poc realista pensar que vivim lliures de patir-les o utilitzar-les. Cal tenir en compte que, si bé hi ha perfils patològics que tendeixen a abusar d’elles – els trastorns de personalitat del clúster B o de tipus dramàtic, per exemple -, tothom és capaç de mentir, fins i tot persones psicològicament sanes. Així que cal anar amb compte abans d’etiquetar a la gent com a tòxica.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

“Vamos a contar mentiras”

[dropcap]U[/dropcap]

na de las capacidades del ser humano que fascina y horroriza a la vez, es ese poder para inventar historias. Desde pequeños pronto aprendemos no solo que podemos fabular – los niños suelen maravillarse cuando descubren que pueden fabricar grandiosos relatos falsos – sino que además podemos conseguir que otras personas se lo crean. Nuestra habilidad para crear ficciones compartidas es una característica diferencial de Homo sapiens que nos otorga una ventaja evolutiva (Harari, 2011), permitiéndonos inventar instituciones como las empresas, los estados o los relatos religiosos mitológicos.

Pero la mentira también se puede usar a título individual para diferentes objetivos particulares. Otra singularidad que nos diferencia de los demás animales es la capacidad de cotillear: los humanos utilizamos esta herramienta para informarnos de la fiabilidad de los demás miembros de la comunidad, estrechar lazos y facilitar la cooperación, rasgo distintivo de la especie. En este sentido, la sinceridad es esencial a la hora de fomentar la confianza frente al resto de las personas que forman el grupo en el que me muevo, y allá donde sea posible, es mucho mejor optar por ella antes que sembrar la duda y etiquetarnos como potencialmente mentiroso y por tanto poco fiable.

Sin embargo, generalmente guardamos un espacio privado para nosotros, en el que nuestra información más sensible está resguardada de miradas indiscretas. También aquello que sabemos sobre otros y que percibimos que puede ser dañino. Aquí juega un papel importante la mentira como elemento protector; evitar un daño emocional o proteger lo que tanta vergüenza nos da puede favorecer, paradójicamente, la cohesión social. En la película Interstellar hay un interesante diálogo entre el protagonista, Cooper, y una inteligencia artificial al respecto:

  • Cooper: Hey TARS, ¿cuál es tu parámetro de honestidad?
  • TARS: 90%
  • Cooper: ¿90%?
  • TARS: la honestidad absoluta no es siempre la forma más diplomática o la más segura a la hora de comunicarse con seres emocionales.

La diplomacia en ocasiones implica cierto grado de ocultación o mentira, en este caso de tipo “defensivo”. Huelga decir que es el tipo de mentira más habitual en terapia, pues en situaciones sociales sensibles tendemos a ofrecer nuestra mejor imagen y camuflar lo que pensamos que nos podría perjudicar. De hecho, es una de las preguntas que a todo psicólogo le hacen con cierta frecuencia, si somos capaces de detectar cuándo nos mienten. La respuesta a esta cuestión es muy poco original; a veces. Lo realmente significativo de detectar una mentira es preguntarse qué es lo que hay detrás de ella. Si se trata de un mecanismo de protección o bien hay un intento de manipulación consciente para obtener algún beneficio a nuestra costa.

Con esto no se está afirmando que sea un recurso deseable o se fomente su uso, sino que ya va siendo hora de aceptar que los seres humanos convivimos con la mentira en nuestro día a día, y que cada situación necesita de una valoración pormenorizada antes de arrojar al presunto mentiroso al pozo infernal del rechazo social. En realidad, la mentira es una opción bastante arriesgada de utilizar, debido a sus características particulares y a las grandes limitaciones que presenta.

En efecto, por una parte, se trata de un mecanismo de manipulación muy fácil de usar. Desde niños aprendemos y perfeccionamos nuestras habilidades de falsear la realidad (“¡Yo no he sido!”), y la tentación está ahí, especialmente si valoramos que no pueden descubrirnos. Lo cual aplica por ejemplo a revelar aquello que sentimos, ya que somos los únicos en percibirlo internamente y tendemos a pensar erróneamente que el otro no se entera (- “Cariño, ¿qué te pasa?” – “NADA”). Esta misma inmediatez nos conduce a minusvalorar aspectos esenciales como la complejidad que supone sostener una versión falsa de los hechos a lo largo del tiempo – construir una cadena de mentiras coherente es una ardua tarea -, lo que implica alto grado de control emocional, terreno en el que destaca el trabajo de Paul Ekman (1985) sobre cómo detectar mentiras. Por otro lado, las enormes consecuencias negativas que puede suponer ser pillados en una falsedad, tanto mayores cuanto más grave sea el intento de manipulación, ya que destruyen nuestra capacidad de entender el mundo – confianza básica – y nuestra eficacia – decidimos sobre información falsa -.

Uno de los ejemplos más clásicos y dolorosos son las infidelidades, ya que por definición mantener una relación paralela oculta nos “obliga” a convertirnos en mentirosos, lo cual puede suponer un alto grado de ansiedad en muchas personas. La película “Perfectos desconocidos”, en sus múltiples versiones, trata el tema de la mentira muy interesante, pues propone una doble reflexión sobre sus consecuencias indeseadas y su utilidad como mantenedora de cierta paz social en un final – al menos en su versión francesa, “Le jeu” – bastante ambivalente.

Claude Steiner (1961) incluye las mentiras como una familia o rama de los juegos de Poder en transacciones sociales. Las mentiras se utilizan para explotar la credulidad y el miedo a la confrontación que tenemos las personas. Diferencia varios tipos:

  • La mentira descarada y la Gran Mentira, tan enorme que se nos hace difícil de creer que sea mentira. Cuanta más confianza tengamos en quien la dice y más información nos falte, más probable es que nos traguemos unos bulos impresionantes.
  • Omisión, medias verdades o secretos. Aquí entraría la versión más “defensiva” de la mentira, ocultando parte de la información que no deseamos que se conozca. El mundo de la publicidad está lleno de ejemplos de este tipo. Las mentiras piadosas destinadas a mantener cierta tranquilidad social están incluidas en este apartado.
  • Ofrecimientos que sé de antemano que no voy a cumplir. Son muy populares en las transacciones comerciales y también a la hora de empezar relaciones íntimas. Se crean expectativas falsas que después se convierten en dolorosas decepciones.
  • Murmuraciones o calumnias. Esta variedad es devastadora en manos de un manipulador hábil, y consiste en difundir una información falsa sobre alguien, técnica de desinformación muy extendida en los últimos tiempos.

Este breve repaso expone muy gráficamente el potencial dañino de usar la mentira como herramienta social y lo arriesgado de este recurso, por lo que mucho cuidado antes de decantarnos por emplear una omisión o una media verdad; hay que valorar si en cada caso un exceso de sinceridad inoportuna puede causar estragos en función de la confianza que tengamos con la persona – “Hombre, Luis, ¡¡te veo más viejo!!” -. Pero parece poco realista pensar que vivimos libres de sufrirlas o utilizarlas. Hay que tener en cuenta que, si bien hay perfiles patológicos que tienden a abusar de ellas – los trastornos de personalidad del cluster B o de tipo dramático, por ejemplo -, todo el mundo es capaz de mentir, incluso personas psicológicamente sanas. Así que hay que ir con cuidado antes de etiquetar a la gente como tóxica.

Àlex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies